Primăria Mangalia asigură toate condițiile pentru buna desfășurare a procesului electoral

0
346

Pri­mă­ria Man­ga­lia asi­gu­ră des­fă­șu­ra­rea pro­ce­su­lui elec­to­ral în cele mai bune con­di­ții, având în vede­re con­tex­tul epi­de­mi­o­lo­gic actu­al. Ast­fel, fie­ca­re sec­ție de vota­re este nebu­li­za­tă, îna­in­te și după pro­ce­sul elec­to­ral, iar biro­u­ri­le de vota­re pri­mesc dez­in­fec­tanți pen­tru mem­brii și ale­gă­tori, dar și pen­tru supra­fe­țe. De ase­me­nea, se pun la dis­po­zi­ție mănuși și măști, atât pen­tru mem­brii sec­ți­i­lor de vota­re, dar și pen­tru ale­gă­to­rii care vin fără măsuri de pro­tec­ție.

La intra­rea în sec­ția de vota­re, fie­că­rui ale­gă­tor i se va lua tem­pe­ra­tu­ra și va fi îndru­mat să se dez­in­fec­te­ze pe mâini, îna­in­te de a se iden­ti­fi­ca și de a pri­mi ștam­pi­la și bule­ti­ne­le de vot.

Pe tot par­cur­sul pro­ce­su­lui elec­to­ral, în sec­ția de vota­re va fi per­mis acce­sul a cel mult 5 ale­gă­tori, res­tul fiind rugați să aștep­te în fața sec­ți­ei, cu res­pec­ta­rea dis­tan­ță­rii fizi­ce. Urna spe­cia­lă va fi folo­si­tă cu res­pec­ta­rea tutu­ror pre­ve­de­ri­lor lega­le și a măsu­ri­lor de pro­tec­ție sani­ta­ră. În plus, Pri­mă­ria Man­ga­lia va asi­gu­ra întrea­ga dota­re teh­ni­co-mate­ria­lă pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a pro­ce­su­lui elec­to­ral.

Pen­tru a pre­în­tâm­pi­na eve­ni­men­te­le nedo­ri­te, pe par­cur­sul zile de vota­re, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a cerut Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne supli­men­ta­rea efec­ti­ve­lor de poli­țiști și jan­darmi, care vor supra­ve­ghea des­fă­șu­ra­rea pro­ce­su­lui elec­to­ral, fără inci­den­te, cu res­pec­ta­rea tutu­ror con­di­ți­i­lor lega­le.

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 26.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply