Prezidarea de către ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a reuniunii informale a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN)

0
201

Minis­trul afa­ce­ri­lor exter­ne, Bogdan Aures­cu a pre­zi­dat vineri, 25 sep­tem­brie 2020, în cali­ta­te de Pre­șe­din­te-în-Exer­ci­țiu al Orga­ni­za­ţi­ei de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră (OCEMN), reu­niu­nea infor­ma­lă a Con­si­li­u­lui Mini­ş­tri­lor Afa­ce­ri­lor Exter­ne (CMAE) din sta­te­le mem­bre ale OCEMN. Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat şi găz­du­it de Preşe­dinţia-în-Exer­ci­ţiu a Româ­ni­ei la OCEMN, în mar­ja celei de‑a 75‑a Sesiuni a Adu­nă­rii Gene­ra­le ONU și s‑a des­fă­șu­rat în sis­tem video-con­fe­rin­ță.

La reu­niu­ne au mai par­ti­ci­pat miniș­trii afa­ce­ri­lor exter­ne din Repu­bli­ca Arme­nia, Repu­bli­ca Azer­baid­jan, Repu­bli­ca Mol­do­va, Fede­ra­ția Rusă și Repu­bli­ca Tur­cia și adjuncți ai miniș­tri­lor de exter­ne din Gre­cia, Geor­gia, Alba­nia, Bul­ga­ria, Ser­bia și Ucrai­na. Invi­tat spe­cial al reu­niu­nii a fost Comi­sa­rul euro­pean pen­tru veci­nă­ta­te și extin­de­re, Oli­vér Vár­he­lyi.   

Dez­ba­te­ri­le din cadrul Con­si­li­u­lui Minis­te­ri­al infor­mal s‑au con­cen­trat asu­pra moda­li­tă­ți­lor în care OCEMN poa­te răs­pun­de efi­cient și coor­do­nat pe dimen­siu­nea regio­na­lă de coo­pe­ra­re în vede­rea ges­tio­nă­rii impli­ca­ți­i­lor socio-eco­no­mi­ce ale cri­zei gene­ra­te de pan­de­mia de COVID-19.  Reu­niu­nea a repre­zen­tat, deo­po­tri­vă, și un moment de bilanț de eta­pă al prin­ci­pa­le­lor acti­vi­tăți și ini­ția­ti­ve ale Preşe­dinţi­ei-în-Exer­ci­ţiu a Româ­ni­ei la OCEMN pe par­cur­sul pri­mu­lui semes­tru al anu­lui curent.

În inter­ven­ția sa, minis­trul afa­ce­ri­lor exter­ne Bogdan Aures­cu a recon­fir­mat anga­ja­men­tul activ al Româ­ni­ei pen­tru sti­mu­la­rea coo­pe­ră­rii regio­na­le în regiu­nea extin­să a Mării Negre, con­sec­vent unei agen­de sub­stan­ți­a­le pe dimen­siu­nea eco­no­mi­că a coo­pe­ră­rii, pre­cum și ca moda­li­ta­te de pro­mo­va­re a sta­bi­li­tă­ții și pros­pe­ri­tă­ții în aceas­tă regiu­ne de inte­res stra­te­gic pen­tru Româ­nia.

Șeful diplo­ma­ți­ei româ­ne a evi­den­ți­at că, în baza aces­tui anga­ja­ment con­struc­tiv şi ca expre­sie a res­pon­sa­bi­li­tă­ții sale la nivel regio­nal, Româ­nia a decis pre­lun­gi­rea, cu titlu excep­țio­nal, a man­da­tu­lui naţio­nal de Pre­șe­din­ție-în-Exer­ci­țiu și pen­tru semes­trul al II-lea al anu­lui 2020, ca urma­re a obți­ne­rii de către Româ­nia a acor­du­lui tutu­ror sta­te­lor mem­bre asu­pra unei solu­ții-pachet de natu­ră să asi­gu­re con­ti­nu­i­ta­tea pre­șe­din­ții­lor-în-exer­ci­țiu ulte­ri­oa­re. Demer­su­ri­le sus­ți­nu­te între­prin­se de Româ­nia pen­tru iden­ti­fi­ca­rea unei for­mu­le con­sen­su­a­le de asi­gu­ra­re a con­ti­nu­i­tă­ții man­da­te­lor vii­toa­re de con­du­ce­re ale Orga­ni­za­ți­ei, înce­pând cu 1 ianu­a­rie 2021, au con­dus, ast­fel, la deblo­ca­rea impa­su­lui insti­tu­țio­nal prin agrea­rea urmă­toa­re­lor Pre­șe­din­ții, asu­ma­te suc­ce­siv de Alba­nia, Geor­gia și R. Mol­do­va.

Minis­trul afa­ce­ri­lor exter­ne Bogdan Aures­cu a sus­ți­nut, tot­o­da­tă, valoa­rea adă­u­ga­tă a coo­pe­ră­rii eco­no­mi­ce inter­gu­ver­na­men­ta­le la nivel regio­nal, în spri­ji­nul efor­tu­ri­lor națio­na­le de redre­sa­re socio-eco­no­mi­că în urma cri­zei pan­de­mi­ce. Șeful diplo­ma­ți­ei româ­ne a sub­li­ni­at că pro­vo­că­ri­le actu­a­le repre­zin­tă un test al soli­da­ri­tă­ții și, impli­cit, al capa­ci­tă­ții sta­te­lor mem­bre OCEMN de coo­pe­ra­re și coor­do­na­re pe pali­er regio­nal, cu sco­pul rea­li­ză­rii unui răs­puns efi­cient la aceas­tă cri­ză.

Minis­trul Aures­cu a evi­den­ți­at asis­ten­ța macro­fi­nan­ci­a­ră ofe­ri­tă de UE în spri­ji­nul sta­te­lor par­te­ne­re din cadrul Par­te­ne­ri­a­tu­lui Estic și Bal­ca­nii de Vest, cu obiec­ti­vul com­ba­te­rii pan­de­mi­ei și redre­să­rii socio-eco­no­mi­ce, ini­ția­ti­vă ce reflec­tă atât soli­da­ri­ta­tea UE față de sta­te­le par­te­ne­re, cât și impor­tan­ța acor­da­tă de Uniu­ne dezvol­tă­rii sus­te­na­bi­le a regiu­nii Mării Negre per ansam­blu. De ase­me­nea, a men­țio­nat și spri­ji­nul — finan­ci­ar și ca asis­ten­ță medi­ca­lă — sem­ni­fi­ca­tiv pe care Româ­nia l‑a ofe­rit, pe linie bila­te­ra­lă, unor sta­te mem­bre OCEMN, pre­cum Repu­bli­ca Mol­do­va.

Pe dimen­siu­nea coo­pe­ră­rii la nive­lul OCEMN, minis­trul Bogdan Aures­cu, a indi­cat impor­tan­ța nece­si­tă­ții for­mu­lă­rii unor pri­o­ri­tăți de acțiu­ne ino­va­toa­re în cadrul OCEMN și a efi­cien­ti­ză­rii coor­do­nă­rii între sta­te­le mem­bre în vede­rea ges­tio­nă­rii con­se­cin­țe­lor socio-eco­no­mi­ce ale pan­de­mi­ei la nivel regio­nal, prin încu­ra­ja­rea schim­bu­lui de bune prac­tici sau prin lan­sa­rea unor for­ma­te mai fle­xi­bi­le de coo­pe­ra­re în cadrul OCEMN

Minis­trul Bogdan Aures­cu a recon­fir­mat spri­ji­nul con­ti­nuu al Româ­ni­ei pen­tru dezvol­ta­rea prag­ma­ti­că și fle­xi­bi­lă a inte­rac­țiu­nii OCEMNUE, care con­tri­bu­ie la con­so­li­da­rea dimen­siu­nii comu­ne de acțiu­ne în regiu­ne vizând imple­men­ta­rea de pro­iec­te con­cre­te în dome­nii sec­to­ri­a­le, prin valo­ri­fi­ca­rea oport­u­ni­tă­ți­lor ofe­ri­te de poli­ti­ci­le, ini­ția­ti­ve­le și instru­men­te­le finan­ci­a­re alo­ca­te de UE pen­tru dezvol­ta­rea sus­te­na­bi­lă la Marea Nea­gră. A accen­tu­at rele­van­ța pen­tru regiu­ne a impul­sio­nă­rii coo­pe­ră­rii prag­ma­ti­ce ini­ția­te în cadrul Agen­dei Mari­ti­me Comu­ne la Marea Nea­gră și a Agen­dei Stra­te­gi­ce de Cer­ce­ta­re şi Ino­va­re la Marea Nea­gră, docu­men­te adop­ta­te la Bucu­rești, în mai 2019, pe peri­oa­da Pre­șe­din­ți­ei româ­ne a Con­si­li­u­lui UE.

În con­cor­dan­ță cu pri­o­ri­tă­ţi­le de agen­dă ale Preşe­dinţi­ei-în-Exer­ci­țiu româ­ne în ce pri­veș­te obiec­ti­vul de impul­sio­na­re a inte­ra­cţiu­nii OCEMN-UE, la reu­niu­nea infor­ma­lă a Con­si­li­u­lui Minis­te­ri­al a par­ti­ci­pat şi comi­sa­rul euro­pean pen­tru veci­nă­ta­te şi extin­de­re, Oli­vér Vár­he­lyi, care a pre­zen­tat acti­vi­tă­ţi­le Comi­si­ei Euro­pe­ne în pla­nul coo­pe­ră­rii con­cre­te cu OCEMN.

Dis­cur­sul com­plet al minis­tru­lui afa­ce­ri­lor exter­ne Bogdan Aures­cu în lim­ba engle­ză se regă­seș­te aici: https://www.mae.ro/node/53683.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re

Româ­nia este stat fon­da­tor al OCEMN și a pre­lu­at man­da­tul de Pre­șe­din­ție-în-Exer­ci­țiu la data de 1 ianu­a­rie 2020, pen­tru a șasea oară de la insti­tu­țio­na­li­za­rea Orga­ni­za­ți­ei, în anul 1992. Man­da­tul a fost pre­lun­git, în con­di­ții excep­țio­na­le, până la 31 decem­brie 2020, în sco­pul asi­gu­ră­rii con­ti­nu­i­tă­ții pre­șe­din­ții­lor-în-exer­ci­țiu ale orga­ni­za­ți­ei.

Sub mot­to-ul ”Bri­d­ging Sho­res Enhan­cing Cohe­sion”, Pre­șe­din­ția în Exer­ci­țiu a Româ­ni­ei a acțio­nat în cur­sul anu­lui 2020 în vede­rea impul­sio­nă­rii coo­pe­ră­rii orien­ta­te spre rezul­ta­te tan­gi­bi­le pen­tru regiu­ne, mai ales în con­tex­tul con­frun­tă­rii aces­te­ia cu pro­vo­că­ri­le fără pre­ce­dent lega­te de pan­de­mia de COVID-19.

Ast­fel, Româ­nia s‑a impli­cat activ, în cola­bo­ra­re cu Secre­ta­ri­a­tul Orga­ni­za­ți­ei și cu sta­te­le mem­bre, pen­tru sti­mu­la­rea încre­de­rii reci­pro­ce și încu­ra­ja­rea unui dia­log auten­tic și con­struc­tiv, creș­te­rea pro­fi­lu­lui și rele­van­ței Orga­ni­za­ți­ei, dezvol­ta­rea unei coo­pe­rări fle­xi­bi­le și prag­ma­ti­ce între OCEMN și UE, acor­dând o aten­ție deo­se­bi­tă dome­ni­i­lor che­ie pen­tru dezvol­ta­rea eco­no­mi­că sus­te­na­bi­lă a regiu­nii: trans­por­turi și conec­ti­vi­ta­te; pro­tec­ția mediu­lui încon­ju­ră­tor; schim­bări cli­ma­ti­ce și ener­gie ver­de; com­pe­ti­ti­vi­ta­te.

Pro­ce­sul de Coo­pe­ra­re la Marea Nea­gră a fost lan­sat prin sem­na­rea Decla­ra­ției de la Istan­bul, la 25 iunie 1992, cu obiec­ti­vul de a acce­le­ra dezvol­ta­rea eco­no­mi­că și soci­a­lă a sta­te­lor mem­bre, cu sco­pul rea­li­ză­rii unui grad supe­ri­or de inte­gra­re în eco­no­mia euro­pea­nă și mondi­a­lă, prin inten­si­fi­ca­rea coo­pe­ră­rii mul­ti­la­te­ra­le și folo­si­rea avan­ta­je­lor care decurg din pro­xi­mi­ta­tea geo­gra­fi­că și com­ple­men­ta­ri­ta­tea eco­no­mi­i­lor națio­na­le.

La 5 iunie 1998, sta­te­le par­ti­ci­pan­te au sem­nat Car­ta OCEMN, mar­când trans­for­ma­rea ini­ția­ti­vei poli­ti­ce într‑o Orga­ni­za­ție inter­națio­na­lă cu carac­ter regio­nal. În pre­zent, OCEMN cuprin­de 12 sta­te mem­bre, res­pec­tiv Alba­nia, Arme­nia, Azer­baid­jan, Bul­ga­ria, Geor­gia, Gre­cia, R. Mol­do­va, Româ­nia, Fede­ra­ția Rusă, Tur­cia, Ucrai­na și Ser­bia.

Comu­ni­cat de pre­să al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne al Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 27.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply