Premiul Special UNITER pentru Festivalul Puppets Occupy Street 2019, însoțit de Laudatio rostit de Marcel Iureș, pentru păpușari și marionetiști, la Gala UNITER

0
321

Tea­trul pen­tru copii și tine­ret ”Coli­bri” are deo­se­bi­ta bucu­rie și onoa­re de a‑l avea din nou ală­tu­ri pe acto­rul Mar­cel Iureș, de data aceas­ta cu pri­le­jul Galei Pre­mi­i­lor UNITER  — edi­ția a 28‑a, în cadrul căre­ia Fes­ti­va­lul „PUPPETS OCCUPY STREET“ / „PĂPUȘILE OCUPĂ STRADA“, EDIȚIA 2019 cu tema „Evo­lu­ție prin Revo­lu­ție“ este dis­tins cu Pre­mi­ul spe­cial pen­tru tea­tru de păpuși și marionete.

În cali­ta­te de pri­e­ten al Tea­tru­lui Coli­bri și al Fes­ti­va­lu­lui Puppets Occu­py Stre­et, acto­rul Mar­cel Iureș și‑a măr­tu­ri­sit mereu admi­ra­ția față de păpușari și mario­ne­tiști, dorin­ța și curi­o­zi­ta­tea de a urca pe sce­nă ală­tu­ri de ei. Lucrul aces­ta s‑a întâm­plat în urmă cu patru ani, la Tea­trul Coli­bri, în spec­ta­co­lul ”Furt­u­na”, de Wil­li­am Sha­kes­pea­re, sce­na­ri­ul și regia Cris­ti­an Pepi­no. S‑a făcut auzit în fes­ti­val, în dia­lo­gu­ri­le des­pre arta tra­su­lui de sfori, la care, în 2018, măr­tu­ri­sea: „Cred că pasul urmă­tor este să mânu­iesc şi eu o păpuşă.“

La Gala Pre­mi­i­lor UNITER 2020, acto­rul Mar­cel Iureș va ros­ti Lau­da­tio în onoa­rea păpușa­ri­lor și mario­ne­tiș­ti­lor, în con­tex­tul acor­dă­rii Pre­mi­u­lui spe­cial pen­tru tea­tru de păpuși și mario­ne­te edi­ți­ei din 2019 a Fes­ti­va­lu­lui Puppets Occu­py Stre­et, care a deru­lat pes­te 400 de eve­ni­men­te în 8 zile.

Gala UNITER 2020 va avea loc la Crai­o­va, luni, 21 sep­tem­brie, la Tea­trul de vară din Par­cul Nico­lae Roma­ne­scu, de la ora 22:30.

Îi feli­ci­tăm din nou pe cole­gii de la Tea­trul Națio­nal „Marin Sores­cu“ pen­tru cele două dis­tinc­ții: Pre­mi­ul spe­cial pen­tru machi­aj de sce­nă: Mine­la Popa și Pre­mi­ul Pre­șe­din­te­lui: Tea­trul Națio­nal „Marin Sores­cu“ din Crai­o­va pen­tru 170 de ani de isto­rie în tea­trul românesc.

Fes­ti­va­lul Puppets Occu­py Stre­et este orga­ni­zat de Tea­trul Coli­bri Crai­o­va și finan­țat de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Crai­o­va și Con­si­li­ul Local Crai­o­va, cu spri­ji­nul comu­ni­tă­ții, de la regii și com­pa­nii loca­le, până la for­țe de ordi­ne, insti­tu­ții de cul­tu­ră, volun­tari, mass-media și repre­zen­tanți ai mediu­lui pri­vat. Pre­mi­ul spe­cial pen­tru tea­tru de păpuși și mario­ne­te acor­dat de Sena­tul UNITER Fes­ti­va­lu­lui Puppets Occu­py Stre­et 2019 apar­ți­ne tutu­ror în ega­lă măsură.


Man­ga­lia News, 20.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply