Premieră, în deschiderea stagiunii 2020–2021, la Teatrul de Stat Constanţa: „DOI TINERI DIN VERONA”, de William Shakespeare

0
289

Sâm­bă­tă, 5 sep­tem­brie, de la ora 19.00, sala tea­tru­lui se va redes­chi­de, pen­tru pri­ma dată după jumă­ta­te de an, pen­tru PREMIERA spec­ta­co­lu­lui „Doi tineri din Vero­na” de Wil­li­am Sha­kes­pea­re, tra­du­ce­re de Lucia Vero­na, în regia lui Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu. Pre­mie­ra des­chi­de sta­giu­nea tea­tra­lă 2020 – 2021. O a doua repre­zen­ta­ție este pro­gra­ma­tă dumi­ni­că, 6 sep­tem­brie, la ace­eași oră.

Rea­min­tim că, în ciu­da con­di­ți­i­lor vitre­ge pro­vo­ca­te de pan­de­mia de Coro­na virus, sta­giu­nea 2019 – 2020 a fost pro­li­fi­că, cinci spec­ta­co­le noi fiind pre­zen­ta­te publi­cu­lui: „Memo­ria apei“ de She­la­gh Ste­phen­son, în regia lui Vla­di­mir Anton, „Lasă-mă să intru“ de John Ajvi­de Lin­dq­vist, în regia lui Vlad Cris­ta­che, „Jocuri în cur­tea din spa­te“ de Edna Mazya, în regia Dia­nei Miti­te­lu, „Tar­tu­ffe sau impos­to­rul“ de Moli­ère, în regia lui Horia Suru și „Meci­ul de come­die”, spec­ta­col de impro­vi­za­ție tea­tra­lă în regia lui Dra­goș Mus­ca­lu.

Doi tineri din Vero­na” este o pie­să mai puțin cunos­cu­tă a Bar­du­lui de la Avon – cum este supra­nu­mit Sha­kes­pea­re. Valen­tin plea­că din Vero­na la Mila­no pen­tru a‑și desă­vârși edu­ca­ția „într‑o altă cul­tu­ră”, iar pri­e­te­nul lui cel mai bun, Pro­te­us, rămâ­ne aca­să, căci o iubeș­te pasio­nal pe Iulia. Valen­tin, care, la înce­put, nu îl înțe­le­ge pe Pro­te­us și nu cre­de în pute­rea iubi­rii, se îndră­gos­teș­te nebu­neș­te de Sil­via, fii­ca duce­lui din Mila­no. Pri­e­te­nul său, tri­mis și el la cur­tea duce­lui, o uită într‑o cli­pă pe iubi­ta lui atunci când o întâl­neș­te pe iubi­ta lui Valen­tin. Regi­zo­rul Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu a şti­ut să exploa­te­ze entu­zi­as­mul tine­ri­lor actori și expe­rien­ța celor mai în vâr­stă pen­tru a crea un spec­ta­col com­plex, cu mul­te suges­tii cul­tu­ra­le ce exced tex­tul și epo­ca în care este pla­sa­tă acţiu­nea. „O altă cul­tu­ră” devi­ne,  în viziu­nea regi­zo­ra­lă cu totul apar­te a lui Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu, cul­tu­ra Extre­mu­lui Orient, păs­trând, tot­o­da­tă, intact spi­ri­tul poveș­tii sha­kes­pea­rie­ne.

Monta­rea de la Con­stan­ța a fost rea­li­za­tă cu deco­rul Andre­ei Săn­du­les­cu, cos­tu­me­le Ale­xan­drei Mâzgă­rea­nu, ligh­ting design-ul gân­dit de Daniel Klin­ger, muzi­ca lui Ale­xan­dru Suciu și miș­ca­rea sce­ni­că sub îndru­ma­rea core­gra­fei Bac­zó Tün­de

Flo­rin Aioa­ne şi Andrei Bibi­re îi întru­chi­pea­ză pe cei doi tineri din Vero­na, iar feme­i­le care le aprind ini­mi­le şi pati­mi­le sunt inter­pre­ta­te de Eca­te­ri­na Lupu şi Cris­ti­a­na Luca. O veţi putea vedea şi pe Tână­ra spe­ranţă de la Gala Pre­mi­i­lor Gopo din acest an, Cătă­li­na Mihai, care joa­că în tra­ves­ti. Vor mai urca pe sce­nă Liviu Mano­la­che, Andrei Can­ta­ra­giu, Lucian Ifti­me, Maria Lupu, Flo­ri­na Stăn­cu­leţ, Ale­xan­dru Med­veghi, Theo­dor Şop­te­lea, Şte­fan Mihai, Vlad Linţă, Ali­na Manţu, dar şi doi actori de la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret „Călu­țul de mare” – Ari­na Cojo­ca­ru şi Gra­ţian Pri­să­ca­riu.

************

Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu, regi­zo­rul spec­ta­co­lu­lui, a fost nomi­na­li­zat anul aces­ta la pre­mi­i­le UNITER, la sec­țiu­nea Cea mai bună regie, pen­tru spec­ta­co­lul „Stea­ua fără nume” de Miha­il Sebas­ti­an, montat la Tea­trul Tine­re­tu­lui Pia­tra Neamţ.

Năs­cut în 1987, Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu este prin­tre cei mai buni regi­zori tineri ai tea­tru­lui româ­nesc. A absol­vit Uni­ver­si­ta­tea Naţio­na­lă de Artă Tea­tra­lă şi Cine­ma­to­gra­fi­că „I.L. Cara­gi­a­le”, Facul­ta­tea de Tea­tru, Secţia „Regie”, la cla­sa pro­fe­so­ru­lui Tudor Mărăs­cu (2008), și mas­te­rul, la ace­eași spe­cia­li­za­re, la cla­sa pro­fe­so­ru­lui Ale­xa Visa­rion (2011).

A fost nomi­na­li­zat la Gala UNITER 2011, sec­țiu­nea Debut, pen­tru regia spec­ta­co­lu­lui „Func­țio­na­rii“ după A.P. Cehov, pro­duc­ție a Tea­tru­lui Metro­po­lis Bucu­rești. De ase­me­nea, a obți­nut Pre­mi­ul pen­tru cel mai bun regi­zor, în cadrul Galei „Come­dia ține la TINEri”  pen­tru spec­ta­co­lul „Roman­ți­o­șii“ (2008). A fost fina­list la sec­țiu­nea „Arte­le spec­ta­co­lu­lui” – Mari­le Pre­mii Pro­me­the­us 2009 – OPERA PRIMA.

A regi­zat deja în mul­te şi impor­tan­te tea­tre din Româ­nia, pre­cum Tea­trul Națio­nal „I.L. Cara­gi­a­le” din Bucu­reşti, Tea­trul Ode­on, Tea­trul de Come­die, Tea­trul Not­ta­ra, Tea­trul Excel­si­or Bucu­rești , ArCuB, Tea­trul Metro­po­lis, Tea­trul „Regi­na Maria” din Ora­dea, Tea­trul Tine­re­tu­lui din Pia­tra Neamț, Tea­trul „Toma Cara­giu” Plo­iești.

Prin înțe­le­ge­rea pro­fun­dă a tex­te­lor reu­șeș­te să adu­că în con­tem­po­ra­ne­i­ta­te ele­men­te­le care se pre­tea­ză la asta, exploa­tea­ză cre­a­tiv punc­te­le de inter­tex­tu­a­li­ta­te și își poar­tă spec­ta­to­rii în zone și epoci sur­prin­ză­toa­re, reu­șind să rămâ­nă, tot­o­da­tă, fidel obiec­ti­ve­lor prin­ci­pa­le ale auto­ri­lor.

************

Andre­ea Săn­du­les­cu, năs­cu­tă în 1983, a absol­vit în 2008 Sec­ția Sce­no­gra­fie din cadrul Uni­ver­si­tă­ții de Arte Plas­ti­ce Bucu­rești (Facul­ta­tea de Arte Deco­ra­ti­ve și Design), fiind, încă de la ter­mi­na­rea stu­di­i­lor, o sce­no­gra­fă apre­cia­tă pen­tru cre­a­ți­i­le sale atât pe sce­ne­le unor tea­tre impor­tan­te din țară, cât și în indus­tria de publi­ci­ta­te și indus­tria muzi­ca­lă autoh­to­nă. În 2015 a pri­mit Pre­mi­ul Pen­tru Cea Mai Bună Sce­no­gra­fie, în cadrul Fes­ti­va­lu­lui de Tea­tru „Ple­dez pen­tru tine(ri)” pen­tru spec­ta­co­lul „Hotel PM” (regia: Andre­ea Gavri­liu; Tea­trul Ger­man de Stat Timi­șoa­ra). Din­tre nume­roa­se­le spec­ta­co­le pen­tru care a cre­at deco­ru­ri­le, amin­tim „Cră­i­a­sa Zăpe­zii” (regia: Rosa­mun­de Hutt; Tea­trul „Ion Cre­an­gă” Bucu­rești), „Hoți” (regia: Radu Afrim; Tea­trul Națio­nal „I.L. Cara­gi­a­le” Bucu­rești), „Mac­be­th” (regia: Petri­că Ione­scu, Ope­ra Națio­na­lă Bucu­rești), „Yvon­ne” (regia: Botond Nagy, Tea­trul Națio­nal „Radu Stan­ca” Sibiu) „Craii de Cur­tea-Veche” (regia: Răzvan Mure­șan, Tea­trul Națio­nal „Lucian Bla­ga” Cluj-Napo­ca).

De ase­me­nea, acti­vi­ta­tea Andre­ei Săn­du­les­cu ca sce­no­gra­fă pen­tru scurt­me­tra­je și vide­o­cli­puri i‑a adus nu numai un Pre­miu de Sce­no­gra­fie în cadrul Fes­ti­va­lu­lui Cine­ma­iu­bit 2011 („Grand Hotel Ita­lia”, regia: Rodi Cote­ne­scu), ci și șan­sa de a lucra cu nume fai­moa­se ale muzi­cii con­tem­po­ra­ne autoh­to­ne, pre­cum Inna, Anto­nia, Delia ori Deep­cen­tral.

************

Absol­ven­tă, în 2009, a Facul­tă­ții de Arte deco­ra­ti­ve și design ves­ti­men­tar din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Națio­na­le de Arte și pasio­na­tă de desen și de pic­tu­ră, Ale­xan­dra Mâzgă­rea­nu s‑a ocu­pat mai întâi de modă și de ilus­tra­ție de car­te. Înce­pând din 2011, a sem­nat cos­tu­me­le pen­tru mai mul­te pro­duc­ții tea­tra­le, montări ale unor titluri impor­tan­te ale dra­ma­tur­gi­ei uni­ver­sa­le: „Cabi­na artis­te­lor” de Arnost Gol­d­flam (la Sala ARCUB, 2011), „O noap­te furt­u­noa­să” de Ion Luca Cara­gi­a­le (la Tea­trul Not­ta­ra — 2012), „A două­spre­ze­cea noap­te” de Wil­li­am Sha­kes­pea­re (la  Tea­trul Regi­na Maria din Ora­dea — 2013), „Faza­nul” de Geor­ges Fey­deau (la Tea­trul Not­ta­ra — 2015), „Cri­ma din stra­da Lour­ci­ne” de Euge­ne Labi­che (la Tea­trul Cla­sic „Ioan Sla­vici” din Arad — 2016), ”Job Inter­vi­ew” de Petr Zelen­ka (la Tea­trul „Toma Cara­giu” din Plo­iești — 2016), „Opt femei” de Robert Tho­mas (La Tea­trul Not­ta­ra – 2017).

************

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța se vor des­fă­șu­ra cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus, con­form legii.

************

Bile­te­le la spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța vor putea fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro , fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța — Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11

Vă mul­țu­mim că ne sun­teți mereu ală­tu­ri și vă aștep­tăm cu drag la tea­tru!

www.teatruldestatconstanta.ro

www.facebook.com/teatruldestatconstanta

https://www.instagram.com/teatruldestatconstanta


Man­ga­lia News, 04.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply