Premianții etapei finale a celei de‑a V‑a ediții a concursului CREO CREARE, de la Colegiul Economic Mangalia

0
510

Cre­a­ti­vi­ta­te în timp de pan­de­mie: Ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, pre­mi­ați pen­tru al doi­lea an con­se­cu­tiv la Con­cur­sul « Creo Cre­a­re ».

În luna mar­tie a aces­tui an, în tim­pul peri­oa­dei stă­rii de urgenţă, Cole­gi­ul Națio­nal Mir­cea cel Bătrân, orga­ni­za­to­rul Con­cur­su­lui jude­țean plu­ri­ling­vis­tic şi de cre­a­ţie artis­ti­că «CREO CREARE» anu­nţa tre­ce­rea com­pe­ti­ţi­ei în medi­ul onli­ne. „Într-un an deo­se­bit în care cre­a­ti­vi­ta­tea, răb­da­rea, via­ța ne-au fost cum­va puse la încer­ca­re”, orga­ni­za­to­rii con­cur­su­lui «CREO CREARE» ale­geau să mear­gă mai depar­te, cu sco­pul de a pro­mo­va cre­a­ti­vi­ta­tea şi inte­li­genţa sine­ste­zi­că ale par­ti­ci­pan­ți­lor, şi le pro­pu­neau ele­vi­lor să rea­li­ze­ze pro­iec­te por­nind de la cita­tul cu autor ano­nim: „În via­ţă nu tre­bu­ie să aşte­pţi să trea­că furt­u­na, ci să înveţi să dansezi în ploa­ie”.

La con­cur­sul de pro­iec­te pe echi­pe din acest an, s‑au înscris în pri­ma eta­pă 225 de elevi, ale căror lucrări au fost eva­lu­a­te și ierar­hi­za­te de 22 de pro­fe­sori. În cea de‑a doua eta­pă a con­cur­su­lui, în peri­oa­da 9–26 sep­tem­brie, s‑a rea­li­zat o expo­zi­ție în spa­ți­ul vir­tu­al cu pro­iec­te­le cali­fi­ca­te la eta­pa jude­țea­nă pen­tru a asi­gu­ra trans­pa­ren­ța con­cur­su­lui.

Sâm­bă­tă, 26 sep­tem­brie 2020, de Ziua Euro­pea­nă a Lim­bi­lor, au fost anu­nţa­ţi câști­gă­to­rii eta­pei fina­le, iar prin­tre ei se regă­sesc şi elevi ai Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia. Aceş­tia au rea­li­zat pro­iec­te alcă­tu­i­te din­tr-un eseu în lim­ba engle­ză şi un desen ori­gi­nal inspi­rat de aces­ta, fiind apre­cia­ţi pen­tru cre­a­ti­vi­ta­tea lor şi răs­plăti­ţi cu pre­mii.

Pre­mi­ul I (97 de punc­te):

DRIFTING SOUL IN A WORLD OF RAINDROPS

Drifting Soul in a World of Rain­drops — Pre­mi­ul I

Autori: Tra­che Cera­se­la, Rus­cu Car­men, Mucu Daniel Mihai. (Prof. coor­do­na­tor Cio­ro­iu Danie­la Car­men).

Pre­mi­ul al II-lea (90 de punc­te):

THROUGH THE RAINDROPS OF LIFE

Thro­u­gh the Rain­drops of Life — Pre­mi­ul al II-lea.

Autori: Mucu Daniel Mihai, Buge­a­clău Ale­xan­dra, Rus­cu Car­men). (Prof. coor­do­na­tor Cio­ro­iu Danie­la Car­men).

Pre­mi­ul al III-lea (89 de punc­te):

WHERE THOUGHTS DWELL

Whe­re Tho­u­ghts Dwe­ll — Pre­mi­ul al III-lea.

Autori: Tur­cu Dia­na Bea­tri­ce, Bor­dei Ali­sa Rebe­ca, Zaha­ria Miru­na Maria). (Prof. coor­do­na­tor Tăna­se Ione­la).

În con­clu­zie, con­cur­sul «CREO CREARE» a reu­şit să păs­tre­ze vie cre­a­ti­vi­ta­tea ele­vi­lor chiar şi în aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă pe care o tra­ver­săm.

Echi­pa de ima­gi­ne a Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 29.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply