Plata pentru participare și participarea la jocurile Loto se va putea face online, anunță Ministerul Economiei

0
149

Exe­cu­ti­vul a apro­bat în ședin­ța din data de 10 sep­tem­brie 2020 o hotă­râre de Guvern prin care se modi­fi­că nor­me­le meto­do­lo­gi­ce pri­vind orga­ni­za­rea și exploa­ta­rea jocu­ri­lor de noroc, ast­fel încât acti­vi­tă­ţi­le de jocuri de noroc să se poa­tă rea­li­za prin inter­me­di­ul ter­mi­na­le­lor auto­no­me, ope­ra­te în mod direct de către par­ti­ci­pan­ții la joc sau prin acce­sa­rea sec­țiu­nii dedi­ca­te aces­tei acti­vi­tăți dis­po­ni­bi­lă pe site-uri­le ofi­ci­a­le ale Com­pa­niei Națio­na­le ”Lote­ria Româ­nă S.A.” cu con­di­ția achi­tă­rii taxei de par­ti­ci­pa­re, iar efec­tu­a­rea plă­ții pen­tru par­ti­ci­pa­rea la jocu­ri­le loto să poa­tă fi rea­li­za­tă și prin instru­men­te de pla­tă elec­tro­ni­ce, așa cum sunt regle­men­ta­te de legi­sla­ția în vigoa­re, pen­tru a per­mi­te rea­li­za­rea aces­tor acti­vi­tăți cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de dis­tan­ța­re soci­a­lă.

Aceas­tă deci­zie vine în con­tex­tul în care legi­sla­ția afla­tă în vigoa­re până în pre­zent nu avea în vede­re situ­a­ții de genul limi­tă­rii libe­rei cir­cu­la­ții și liber­tă­ții eco­no­mi­ce ca urma­re a unor situ­a­ții de urgen­ță, pre­cum apa­ri­ția unei pan­de­mii, care face impo­si­bi­lă des­fă­șu­ra­rea unor acti­vi­tăți de genul celor regle­men­ta­te de acte­le nor­ma­ti­ve indi­ca­te, iar  orga­ni­za­rea și exploa­ta­rea jocu­ri­lor de noroc se numă­ră prin­tre acti­vi­tă­ți­le  afec­ta­te de regu­li­le de dis­tan­ța­re soci­a­lă impu­se de auto­ri­tăți.

Tot­o­da­tă, ino­va­ți­i­le teh­no­lo­gi­ce din ulti­mii ani au avut ca efect o schim­ba­re con­stan­tă la nivel inter­națio­nal a indus­tri­i­lor, inclu­siv a indus­tri­ei jocu­ri­lor de noroc, evi­den­ți­in­du-se inte­re­sul pen­tru jocu­ri­le de noroc orga­ni­za­te pe cale elec­tro­ni­că.

Comu­ni­cat de pre­să pri­mit de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.


Man­ga­lia News, 14.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply