Pentru Ana Maria Halupneac, de Ziua ei: LA MULTI ANI, cu drag, de la Marea cea Mare! | Gânduri alese, pentru respectabilii săi dascăli!

0
501

Pen­tru Ana Maria, de Ziua ei, dar și pen­tru res­pec­ta­bi­lii săi das­căli de la
Facul­ta­tea de Isto­rie și Filo­so­fie a Uni­ver­si­tă­ții din Chi­și­nău, Repu­bli­ca Mol­do­va,
Decan: conf. univ. dr. Ser­giu Matve­ev,
Pro­rec­tor pen­tru acti­vi­ta­tea didac­ti­că,
Prof. univ. dr. hab. OTILIA  DANDARA.

Gân­duri bune, tutu­ror, de la Man­ga­lia… News! 🙂

Recent, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat pe pri­ma pagi­nă, la loc de cin­ste, arti­co­lul MANGALIA, ORAȘ — TEZAUR ROMÂNESC, în care sunt inclu­se două pie­se muzi­ca­le foar­te inspi­ra­te, dedi­ca­te Man­ga­li­ei, com­pu­se și inter­pre­ta­te de dom­nul conf. univ. Con­stan­tin Neste­ren­co și fru­moa­sa și talen­ta­ta poe­tă și can­ta­utoa­re Ana Maria Halu­p­ne­ac.

În nume­le locu­i­to­ri­lor Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, dar și al tutu­ror citi­to­ri­lor coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, le adre­săm încă oda­tă, celor doi inter­preți, cal­de­le noas­tre mul­țu­mi­ri pen­tru aces­te minu­na­te daruri muzi­ca­le.

Luni, 14 sep­tem­brie, pen­tru Ana Maria este o mare săr­bă­toa­re, așa că dorim să‑i adre­săm în avan­pre­mie­ră ură­ri­le noas­tre de sănă­ta­te, feri­ci­re și împli­niri nenu­mă­ra­te. LA MULȚI ANIdra­ga noas­tră Ana Maria! Te iubim și-ți dorim nenu­mă­ra­te împli­niri, pe toa­te fațe­te­le ”dia­man­tu­lui” ce‑l repre­zinți!

”Un ide­al națio­nal / Îmi dă spe­ran­ță și mă doa­re / Nu vreau să am la Prut hotar, / Doresc o Româ­nie — Mare!”

Feli­ci­tări, cadre­lor didac­ti­ce de la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Chi­și­nău, pen­tru modul exem­plar în care con­tri­bu­ie la for­ma­rea per­so­na­li­tă­ți­lor poli­va­len­te ale stu­den­ți­lor Domni­i­lor Lor, la ”șle­fu­i­rea dia­man­te­lor bru­te” din fie­ca­re dis­ci­pol!

Feli­ci­tări și mul­țu­mi­ri, men­to­ru­lui muzi­cal al săr­bă­to­ri­tei noas­tre dragi, Ana Maria, dom­nu­lui conf. univ. Con­stan­tin Neste­ren­co!

Cu drag, vă infor­măm că Școa­la ”Gala Galac­tion” din Man­ga­lia se află într-un par­te­ne­ri­at cu Gim­na­zi­ul ”Ale­xan­dru Lupaș­cu” din Volo­vi­ța, raio­nul Soro­ca și au avut loc mai mul­te schim­buri de dele­ga­ții între cele două uni­tăți de învă­țământ. De ase­me­nea, cu mare drag, amin­tim și de dru­mu­ri­le ”căr­tu­ră­rești” făcu­te în mai mul­te loca­li­tăți din R. Mol­do­va de pro­fe­so­rul de Lim­bă și Lite­ra­tu­ră româ­nă Emil-Cor­ne­liu Ninu din Man­ga­lia, ce pot fi des­co­pe­ri­te în arti­co­le­le publi­ca­te de noi sub gene­ri­cul: Poves­tea fără sfâr­șit a căr­ți­lor care trec Pru­tul”. Toa­te aces­tea sunt dovezi ale dra­gos­tei fra­ter­ne și ale res­pec­tu­lui reci­proc.

Dra­gii noș­tri, Man­ga­lia News este aici!www.mangalianews.ro 

Man­ga­lia, cu sal­ba ei de sta­țiuni din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, vă așteap­tă ori­când, cu mare drag!

MANGALIA 100, un docu­men­tar ce pre­zin­tă isto­ria impre­sio­nan­tă a ora­șu­lui — de la Cal­la­tis, vechea colo­nie gre­ceas­că, până în zile­le noas­tre [VIDEO]

Încă oda­tă, la final: LA MULȚI ANI, dra­ga și fru­moa­sa noas­tră Ana Maria!

Vă dorim, tutu­ror, sănă­ta­te mul­tă, mult noroc și… să auzim numai de bine!

Cu alea­să sti­mă,

Prof. Tra­ian Lupu,

Coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.


Răs­puns, Ana Maria:

Mul­țu­mesc, din ini­mă! Sunt atât de plă­cut sur­prin­să de feli­ci­ta­rea Dvs! Încă nu îmi vine să cred că aces­te cuvin­te minu­na­te sunt pen­tru mine! Vă iubesc mult de tot! Nu am cre­zut nici­o­da­tă că o să am par­te de ast­fel de apre­ci­eri. Sunt plă­cut sur­prin­să și am rămas fără cuvin­te, când am citit arti­co­lul! ❤️Româ­nia Mare e țara mea, iar Man­ga­lia, vechiul Cal­la­tis este o ade­vă­ra­tă per­lă a tre­cu­tu­lui, izvor de ade­văr și inspi­ra­ție!
🇹🇩


Man­ga­lia News, 13.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply