Până la sfârșitul lunii septembrie, localitatea 2 Mai va fi conectată la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Și… SE POATE MAI MULT, cu Daniel Gheorghe GEORGESCU, Primar!

0
226

Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

”M‑a emo­țio­nat întâl­ni­rea de sâm­bă­tă, cu locu­i­to­rii din 2 Mai. Am pri­mit sfa­turi și am aflat și ce își doresc pen­tru vii­tor.

În pri­mul man­dat am pro­mis că vom moder­ni­za comu­na și ne-am res­pec­tat anga­ja­men­te­le. Am dema­rat un pro­gram de asfal­tări, recon­struim Cămi­nul cul­tu­ral, am moder­ni­zat Dis­pen­sa­rul și Școa­la.

Dar, cea mai impor­tan­tă rea­li­za­re este ace­ea că, după 4 ani de mun­că sus­ți­nu­tă, până la sfâr­și­tul lunii sep­tem­brie, loca­li­ta­tea 2 Mai va fi conec­ta­tă la rețea­ua de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le. Lucră­ri­le sunt vizi­bi­le, iar bran­șa­men­te­le pen­tru case vor înce­pe în scurt timp.

Vă mul­țu­mesc pen­tru sus­ți­ne­re și pen­tru răb­da­re. Vă garan­tez că toa­te lucră­ri­le vor con­ti­nua în for­ță, inclu­siv extin­de­rea rețe­lei de gaze. Pen­tru că … Se poa­te mai mult!

Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­mar Comu­na Lima­nu.


Man­ga­lia News, Luni, 07.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply