Oamenii legii vor veghea la siguranța procesului electoral 

0
166

Struc­tu­ri­le teri­to­ri­a­le din cadrul M.A.I. angre­na­te în orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea ale­ge­ri­lor pen­tru auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le din 27 sep­tem­brie au luat toa­te măsu­ri­le, potri­vit com­pe­ten­ței, pen­tru asi­gu­ra­rea unui cli­mat de lini­ş­te şi sigu­ranţă publi­că.

Aces­te măsuri urmă­resc buna deru­la­re a pro­ce­su­lui elec­to­ral, pre­cum şi un mod de acţiu­ne corect şi echi­dis­tant al efec­ti­ve­lor impli­ca­te.

Poli­țiș­tii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța, ală­tu­ri de repre­zen­tan­ții celor­lal­te struc­turi teri­to­ri­a­le ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne (Inspec­to­ra­tul Jude­țean de Jan­darmi Con­stan­ța, Gru­pa­rea de Jan­darmi Mobi­lă Tomis Con­stan­ța, Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța, Gar­da de Coas­tă, pre­cum și alte struc­turi M.A.I.), se vor afla în misiuni pen­tru asi­gu­ra­rea măsu­ri­lor de pro­te­cţie, ordi­ne și sigu­ran­ță publi­că, la sec­ți­i­le de vota­re, pre­cum și în locu­ri­le de depo­zi­ta­re a bule­ti­ne­lor de vot.

Măsu­ri­le de pază şi pro­te­cţie insti­tu­i­te la loca­ţi­i­le secţi­i­lor de vota­re pre­su­pun pre­zenţa efec­ti­ve­lor pen­tru a pre­ve­ni apa­ri­ţia unor inci­den­te de natu­ră să per­tur­be pro­ce­sul de vota­re.

Având în vede­re amploa­rea acti­vi­tă­ți­lor orga­ni­za­te pe par­cur­sul pro­ce­su­lui elec­to­ral, inclu­siv în con­tex­tul pan­de­mi­ei COVID – 19, dis­po­zi­ti­vul de ordi­ne și sigu­ran­ță publi­că a fost supli­men­tat cu efec­ti­ve de la alte struc­turi pen­tru a asi­gu­ra înde­pli­ni­rea misiu­ni­lor în cele mai bune con­di­ții.

Ast­fel, în peri­oa­da 26–27 sep­tem­brie a.c., 1.160 de efec­ti­ve, din­tre care 332 de poli­ţi­şti, 420 de poli­țiști de fron­ti­e­ră, 183 de jan­darmi, 213 repre­zen­tanţi I.S.U. vor asi­gu­ra paza şi pro­te­cţia a 555 de secţii de vota­re, din tota­lul celor 558 ce s‑au con­sti­tu­it pe raza judeţu­lui Con­stan­ța, iar pen­tru res­tul secţi­i­lor de vota­re, dis­po­zi­ti­vul va fi asi­gu­rat de cele­lal­te struc­turi ale M.A.I.

Dumi­ni­că, 27 sep­tem­brie a.c., 213 poli­ţi­şti, 17 jan­darmi și 4 poli­țiști de fron­ti­e­ră vor asi­gu­ra măsuri de ordi­ne şi lini­ş­te publi­că, pen­tru pre­ve­ni­rea ori­că­ror fap­te anti­so­ci­a­le.

Pen­tru inter­venţia efec­ti­vă la even­tu­a­le inci­den­te, poli­ţi­ş­tii angre­nați în paza şi pro­te­cţia secţi­ei de vota­re vor fi spri­ji­ni­ţi, la soli­ci­ta­re, de patru­le­le de poli­ţie afla­te în dis­po­zi­ti­vul curent de inter­venţie, care îşi vor desfă­şu­ra acti­vi­ta­tea în zonă.

Pen­tru com­ba­te­rea ori­că­ror fap­te anti­so­ci­a­le, vor fi asi­gu­ra­te rezer­ve de poli­țiști și echi­pe ope­ra­ti­ve, pre­gă­ti­te să inter­vi­nă.

Ast­fel, 238 de poli­țiști vor fi con­sti­tu­iți în echi­pe ope­ra­ti­ve, inclu­siv lup­tă­tori pen­tru acțiuni spe­ci­a­le și echi­pe ope­ra­ti­ve de spe­cia­liști.

Până la repar­ti­za­rea bule­ti­ne­lor de vot şi a celor­lal­te mate­ri­a­le nece­sa­re votă­rii la sec­ți­i­le de vota­re, 1.160 de lucră­tori M.A.I. vor fi în misiuni de pro­tec­ție, atât a trans­por­tu­lui bule­ti­ne­lor de vot, cât și a locu­ri­lor unde aces­tea vor fi depo­zi­ta­te.

În ziua pro­ce­su­lui elec­to­ral, poli­țiș­tii con­stăn­țeni (I.P.J., S.R.P.T., S.P.T.M. Con­stan­ța) vor avea în res­pon­sa­bi­li­ta­te 136 de secţii de vota­re, con­sti­tu­i­te în 113 loca­ţii, unde vor fi pre­zenţi 219 poli­ţi­şti, Inspec­to­ra­tul Jude­țean de Jan­darmi Con­stan­ța va avea în res­pon­sa­bi­li­ta­te 150 de sec­ții de vota­re dis­pu­se în 77 de loca­ții, unde vor fi pre­zenți 97 de jan­darmi.

Pen­tru un plus de sigu­ran­ță, vor fi con­sti­tu­i­te și rezer­ve de inter­ven­ție, capa­bi­le să inter­vi­nă în cel mai scurt timp, dacă situ­a­ția o va impu­ne.

Jan­dar­mii vor asi­gu­ra des­fă­șu­ra­rea în con­di­ții de sigu­ran­ță a acti­vi­tă­ții în cadrul Biro­u­lui Elec­to­ral Jude­țean, având și atri­bu­ții de pro­tec­ție a trans­por­tu­lui bule­ti­ne­lor de vot după înche­ie­rea pro­ce­su­lui de vota­re.

Pre­mer­gă­tor pro­ce­su­lui elec­to­ral, pom­pie­rii au efec­tu­at veri­fi­cări la obiec­ti­ve­le în care sunt orga­ni­za­te sec­ții de vota­re, fiind înlă­tu­ra­te dis­func­țio­na­li­tă­ți­le pe linia apă­ră­rii împo­tri­va incen­di­i­lor.

De ase­me­nea, spe­cia­liș­tii I.S.U. Con­stan­ța au desfă­şu­rat acti­vi­tăți de instru­i­re pe linia pre­ve­ni­rii situ­a­ţi­i­lor de urgenţă cu pre­șe­din­ții sec­ți­i­lor de vota­re, pre­cum și recu­noaș­teri în teren pen­tru asi­gu­ra­rea acce­su­lui autos­pe­ci­a­le­lor și ges­tio­na­rea even­tu­a­le­lor inter­ven­ții de urgen­ță.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții pri­vind pro­ce­sul elec­to­ral, puteți con­sul­ta pagi­na uni­tă­ții noas­tre, accesând ban­ne­rul spe­cial cre­at în acest sens, care vă direc­țio­nea­ză pe site-ul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, unde puteți găsi atât pre­ve­deri cu carac­ter gene­ral pri­vind orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor pen­tru auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le din 27 sep­tem­brie 2020, cât și acte­le nor­ma­ti­ve inci­den­te și con­tra­ven­ți­i­le și infrac­țiu­ni­le pre­vă­zu­te de aces­tea.

În acest con­text, pen­tru pre­ve­ni­rea unor eve­ni­men­te nega­ti­ve, vă reco­man­dăm să res­pec­tați legi­sla­ția elec­to­ra­lă și regu­li­le de con­vie­țu­i­re soci­a­lă.

Sesi­zați ori­ce încăl­ca­re a legi­sla­ți­ei, la numă­rul unic de urgen­ță 112, sau celui mai apro­pi­at repre­zen­tant M.A.I!


Man­ga­lia News, 26.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply