Nu lipsi de la cea mai importantă campanie electorală din istorie! Arca TV transmite live prima dezbatere dintre Donald J. Trump și Joe Biden, candidații pentru Președinția Statelor Unite!

0
351

Pen­tru pri­ma dată în isto­ria tele­vi­ziu­nii, româ­nii din dias­po­ra vor putea să-și expri­me păre­rea des­pre can­di­da­ții la Pre­șe­din­ția Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii! Arca TV trans­mi­te live pri­ma dez­ba­te­re din­tre Donald J. Trump și Joe Biden, can­di­da­ții pen­tru Pre­șe­din­ția Sta­te­lor Uni­te!

Intrăm în direct cu Tudor Petrut din Los Ange­les, care vă va spu­ne totul des­pre Pre­șe­din­te­le în func­ție, Donald Trump. Mari­an Petru­ta va face o radi­o­gra­fie a can­di­da­tu­lui demo­crat, Joe Biden. Mihai Mate­ia­si din Detro­it vă va expli­ca cum func­țio­nea­ză sis­te­mul elec­to­ral din Sta­te­le Uni­te.

Vom trans­mi­te în direct fie­ca­re dez­ba­te­re și, bine­în­țe­les, vom fi live în ziua ale­ge­ri­lor!

Mesa­je­le Dum­ne­a­voas­tră în tim­pul trans­mi­si­ei în direct vor putea fi văzu­te de româ­nii din dias­po­ra și comen­ta­te în cadrul emi­siu­nii Ame­ri­ca Ale­ge — Sea­ra Dez­ba­te­ri­lor la Arca TV!

Nu lip­si de la cea mai impor­tan­tă cam­pa­nie elec­to­ra­lă din isto­rie!

Scri­em isto­rie, la Arca TV, Marți, 29 Sep­tem­brie, de la ora 9 p.m, la 10:30 p.m. ET (4 a.m. ora Româ­ni­ei).

Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA.

*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/34S9tTh.


Man­ga­lia News, 27.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply