Ne-am ținut de cuvânt. De luni, 28 septembrie, locuitorii din 2 Mai se pot branșa la sistemul de alimentare cu gaze naturale! Am spus septembrie, este septembrie!” Daniel Gheorghe Georgescu, primar

0
335

Localitatea 2 Mai, conectată la rețeaua de gaz natural!

Înce­pând de luni, 28 sep­tem­brie, locu­i­to­rii din 2 Mai pot înce­pe demer­su­ri­le pen­tru a se bran­șa la sis­te­mul de ali­men­ta­re cu gaz natu­ral.

Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Regle­men­ta­re în Dome­ni­ul Ener­gi­ei — ANRE  a acor­dat astăzi, 25 sep­tem­brie 2020, licen­ța de ope­ra­re dis­tri­bu­i­to­ru­lui local, fapt ce per­mi­te ca loca­li­ta­tea 2 Mai să fie ali­men­ta­tă cu gaz natu­ral.

Ne-am asu­mat  fap­tul că în 2 Mai vom avea gaz natu­ral, înce­pând din sep­tem­brie, anul aces­ta. Acum, cei care își doresc să se bran­șe­ze, pot con­tac­ta un ope­ra­tor auto­ri­zat, pen­tru a‑și rea­li­za lucră­ri­le de bran­șa­re. În ceea ce pri­veș­te docu­men­ta­ția nece­sa­ră din par­tea auto­ri­tă­ții loca­le, am sim­pli­fi­cat pro­ce­du­ri­le, ast­fel încât acte­le să fie eli­be­ra­te de urgen­ță. A fost o pro­mi­siu­ne pe care am făcut‑o locu­i­to­ri­lor din comu­na noas­tră și, iată că am reu­șit ceea ce părea greu de atins. Loca­li­ta­tea Lima­nu a fost bran­șa­tă în luna august, acum gazul a ajuns în 2 Mai și urmea­ză ca și loca­li­ta­tea Vama Veche să fie conec­ta­tă curând la aceas­tă rețea de dis­tri­bu­ție. A fost o mun­că tita­ni­că, s‑a lucrat la foc auto­mat, dar am obți­nut ceea ce ne-am dorit: o comu­nă racor­da­tă la seco­lul 21!”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Lis­ta ope­ra­to­ri­lor auto­ri­zați de ANRE pen­tru lucră­ri­le de bran­șa­re la rețea­ua de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le pen­tru zona Lima­nu este publi­ca­tă pe site-ul pri­mă­ri­ei: www.primarialimanu.ro.

La fina­lul lucră­ri­lor, rețea­ua de gaz din comu­na Lima­nu va avea 45 de kilo­me­tri lun­gi­me și va ali­men­ta loca­li­tă­ți­le Lima­nu, 2 Mai și Vama Veche.

MN: Des­pre comu­na Lima­nu, cu loca­li­tă­ți­le Lima­nu, 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre Echi­pa pri­ma­ru­lui Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, mai mul­te, AICI.


Man­ga­lia News, 25.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply