Muzeul ”Victor Babeș” se redeschide, după reamenajarea spațiului expozițional 

0
243

Muze­ul Vic­tor Babeș rein­tră în cir­cu­i­tul muze­al, Sâm­bă­tă, 19 sep­tem­brie 2020, ora 10.00, refă­cut după o scur­tă peri­oa­dă în care a fost închis pen­tru rea­me­na­ja­re. Acest muzeu a fost des­chis în două eta­pe. Pri­ma a vizat res­ti­tu­i­rea valo­rii memo­ri­a­le — mobi­li­er, cărți și artă deco­ra­ti­vă, pre­cum și o res­ti­tu­i­re a atmosfe­rei de lucru și de fami­lie. Pie­se­le de artă deco­ra­ti­vă — lus­tre­le și mobi­li­e­rul — au fost res­ta­u­ra­te și expu­se înce­pând cu luna noiem­brie 2018, ulte­ri­or înche­ie­rii pri­mei faze a res­ta­u­ră­rii. A doua eta­pă s‑a foca­li­zat pe recu­pe­ra­rea muze­a­lă a acti­vi­tă­ții ști­in­ți­fi­ce a lui Vic­tor Babeș și pune­rea ei în valoa­re într-un spa­țiu moder­ni­zat, prin inter­me­di­ul unei logis­tici de expu­ne­re muze­a­lă la stan­dard euro­pean, iar cu spri­ji­nul rea­li­tă­ții aug­men­ta­te sunt ofe­ri­te publi­cu­lui deta­lii vizu­a­le din cel din­tâi tra­tat de bac­te­ri­o­lo­gie din lume, redac­tat de Vic­tor Babeș.

În pri­ma încă­pe­re, vizi­ta­to­rii vor vedea por­tre­tul lui Vic­tor Babeș rea­li­zat de Gri­go­re Sto­e­ne­scu și micro­sco­pul la care a lucrat Vic­tor Babeș, pe care l‑a folo­sit zil­nic pen­tru mul­ti­ple­le des­co­pe­riri, dar care a fost și instru­men­tul în fața căru­ia a murit. De ase­me­nea, expu­ne­rea de la par­ter se va con­cen­tra și pe rea­li­ză­ri­le ști­in­ți­fi­ce ale lui Vic­tor Babeș. Ope­re­le sale vor fi împăr­ți­te pe dome­nii de inte­res, de la pri­me­le stu­dii bac­te­ri­o­lo­gi­ce, la expe­ri­men­te­le rea­li­za­te la Bucu­rești. Un loc impor­tant în expu­ne­re va fi ocu­pat de Tra­ta­tul de Bac­te­ri­o­lo­gie publi­cat de Babeș și Cor­nil în 1885, la Paris. Tot­o­da­tă, vor fi expu­se și meda­li­i­le și deco­ra­ți­i­le pe care Vic­tor Babeș le‑a pri­mit pen­tru rea­li­ză­ri­le sale.

Pro­fe­sor de ana­to­mie pato­lo­gi­că la Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești și fon­da­tor al Insti­tu­tu­lui Națio­nal de Pato­lo­gie și Bac­te­ri­o­lo­gie, Vic­tor Babeș și‑a adus o con­tri­bu­ție majo­ră în stu­di­ul bac­te­ri­o­lo­gi­ei, tur­bă­rii, leprei, difte­ri­ei, tuber­cu­lo­zei și pela­grei, impu­nân­du-se pe plan mondi­al încă de la sfâr­și­tul seco­lu­lui al XIX-lea. Ghe­or­ghe Mari­ne­scu, unul din­tre stu­den­ții săi și medic neu­ro­log recu­nos­cut, l‑a des­cris drept cel mai ilus­tru repre­zen­tant al ști­in­ței medi­ca­le româ­nești.

Muze­ul care astăzi îi poar­tă nume­le a fost con­sti­tu­it în jurul memo­ri­ei savan­tu­lui de către fiul său, Mir­cea Babeș. Aces­ta din urmă a adu­nat lucru­ri­le tată­lui său din apar­ta­men­tul pe care l‑a folo­sit, de la Insti­tu­tul Națio­nal de Pato­lo­gie și Bac­te­ri­o­lo­gie, și le‑a expus în par­te­rul casei sale pe care a donat‑o Pri­mă­ri­ei Capi­ta­lei. Muze­ul se află într‑o clă­di­re con­stru­i­tă în sti­lul eclec­tic, spe­ci­fic ani­lor 1920, în par­tea de Nord a Bucu­rești­u­lui. Con­stru­i­tă ini­țial cu sco­pul de a fi folo­si­tă ca o locu­in­ță pri­va­tă într-un car­ti­er liniș­tit, astăzi aceas­ta adă­pos­teș­te o colec­ție domi­na­tă de lucră­ri­le ști­in­ți­fi­ce ale lui Vic­tor Babeș.

Pre­do­mi­nă pie­se­le de artă euro­pea­nă, de la sca­u­ne și foto­lii, la repro­du­ceri după pic­turi de secol XVII. Urmă­rind lini­i­le dic­ta­te de colec­ția muze­u­lui, pro­iec­tul expo­zi­țio­nal își pro­pu­ne să pună în valoa­re mun­ca ști­in­ți­fi­că a doc­to­ru­lui Vic­tor Babeș, por­nind de la pri­me­le des­co­pe­riri ști­in­ți­fi­ce și până la pro­iec­te­le majo­re de medi­ci­nă soci­a­lă care au încer­cat să îmbu­nă­tă­țeas­că nive­lul de trai al bucu­reș­te­ni­lor.

În para­lel, este sub­li­ni­a­tă recu­noș­tin­ța pe care a primit‑o Vic­tor Babeș ca urma­re a efor­tu­ri­lor sale în dome­ni­ul medi­ci­nei. Ima­gi­nea este între­gi­tă de arbo­re­le gene­a­lo­gic al fami­li­ei Babeș din care au făcut par­te diplo­mați și alți medici care au con­tri­bu­it la pro­gre­sul aces­tei ști­in­țe. Eta­jul muze­u­lui a reve­nit la ilus­tra­rea unui inte­ri­or intim al unei case dis­cre­te de la mij­lo­cul seco­lu­lui al XX-lea, pre­să­rat cu pie­se de mobi­li­er de fac­tu­ră euro­pea­nă și obiec­te de artă plas­ti­că și deco­ra­ti­vă care deno­tă gus­tul lui Mir­cea Babeș în mate­rie de artă.

Ast­fel, Muze­ul Vic­tor Babeș — din com­po­nen­ța Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești — este redat mem­bri­lor unei comu­ni­tăți care știe că, tre­când pra­gul aces­tei insti­tu­ții, demon­strea­ză res­pect față de o via­ță de mun­că dedi­ca­tă nu numai româ­ni­lor, ci uma­ni­tă­ții întregi.


Man­ga­lia News, 17.09.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply