MONUMENTUL MARINARULUI | Stadiul lucrărilor la Monumentul Marinarului, din Portul turistic Mangalia [galerie FOTO]

0
244

Un popor tră­ieş­te prin memo­rie şi pie­re prin uita­re!“, spu­ne un dic­ton al cărui ade­văr nu mai tre­bu­ie demon­strat. Memo­ria unui popor este menţi­nu­tă trea­ză pes­te vea­curi şi prin monu­men­te­le pe care le con­sa­cră celor mai meri­tu­oşi fii ai săi, eve­ni­men­te­lor care au mar­cat isto­ria sau ocu­pa­ţia de bază a cetă­ţe­ni­lor din zona res­pec­ti­vă.

Toa­te ora­şe­le port sau aşe­ză­ri­le dună­re­ne au ampla­sa­te monu­men­te, sta­tui sau lucrări cu cono­ta­ţii come­mo­ra­ti­ve, numai muni­ci­pi­ul Man­ga­lia nu are o lucra­re come­mo­ra­ti­vă repre­zen­ta­ti­vă care să‑i defi­neas­că sta­tu­tul de oraş-port, de oraş în care s‑au con­sti­tu­it şi dezvol­tat Forţe­le Nava­le Româ­ne, de oraş în care se află în pre­zent cel mai mare şan­ti­er naval din Româ­nia.

Vitre­gia vre­mu­ri­lor sau poa­te doar lip­sa de per­spec­ti­vă a unor oameni poli­tici a făcut ca mari­na­rii şi con­struc­to­rii navali din Man­ga­lia, cel mai sem­ni­fi­ca­tiv eşa­lon pro­fe­sio­nal al ora­şu­lui, să fie vădu­vi­ţi, în con­ti­nu­a­re, de un monu­ment menit să le auten­ti­fi­ce teme­ri­ta­tea şi să le prea­mă­reas­că spi­ri­tul de sacri­fi­ciu.

Din moti­ve­le enu­me­ra­te ante­ri­or vă soli­cit să supu­neţi apro­bă­rii Con­si­li­u­lui local acor­da­rea denu­mi­rii “Pia­ţa Mari­na­ru­lui şi a Con­struc­to­ru­lui naval”, zonei situ­a­te la inter­sec­ția stră­zii Por­tu­lui cu stra­da Vână­tori şi ridi­ca­rea pe scu­a­rul din stân­ga inter­sec­ți­ei a unei lucrări come­mo­ra­ti­ve cu titlul “Monu­ment dedi­cat Mari­na­ru­lui şi Con­struc­to­ru­lui naval”.

În spi­ri­tul fruc­tu­oa­sei cola­bo­rări care s‑a mate­ria­li­zat până în pre­zent, prin orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea cu suc­cess a tutu­ror cere­mo­n­i­i­lor mili­ta­re şi în inau­gu­ra­rea catar­gu­lui din Pia­ţa Repu­bli­cii, catarg pe care mari­na­rii mili­tari arbo­rea­ză zil­nic dra­pe­lul naţio­nal, sper ca acest pro­iect să con­sti­tu­ie o pri­o­ri­ta­te pen­tru Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui, ast­fel încât la data de 1 Decem­brie 2013, de Ziua Națio­na­lă a Româ­ni­ei, acest monu­ment să fie inau­gu­rat”. (Coman­dor Chi­ri­lă Vasi­le, în anul 2013).

Sta­di­ul lucră­ri­lor la Monu­men­tul Mari­na­ru­lui — Por­tul turis­tic Man­ga­lia, la data de 5 sep­tem­brie 2020:

 

(sur­sa: gru­pul “Monu­men­tul Mari­na­ru­lui”).

 


Man­ga­lia News, 05.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply