Mirela Dogaru: Anul acesta, Zilele Recoltei din zona de sud a litoralului, se vor desfășura la Complexul Amfiteatru — Belvedere — Panoramic, din Olimp (Phoenicia Blue View Resort)

0
386

Mire­la Doga­ru: Anul aces­ta, Zile­le Recol­tei din zona de sud a lito­ra­lu­lui, se vor des­fă­șu­ra la Com­ple­xul Amfi­tea­tru — Bel­ve­de­re — Pano­ra­mic, din Olimp (Pho­e­ni­cia Blue View Resort).

Spec­ta­co­le, în fie­ca­re zi. Invi­tați spe­ciali: Gaș­ca Zurli, Maria Dra­go­mi­ro­iu, Tara­ful Edy band, Ionuț Galani, Tru­pa OTHELLO, Mira­be­la Dau­er, Direc­ția 5.

Sunt invi­tati să par­ti­ci­pe:
-pro­du­ca­tori de legu­me fruc­te,
-pro­du­ca­tori de branze­turi si lac­ta­te,
- mes­te­su­gari,
- artisti hand­ma­de,
- arti­za­nat, caci­uli din bla­na si cojoa­ce.

Deta­lii si inscri­eri: MIRELA DOGARU, 0720028604.


Zile­le Recol­tei, la Pho­e­ni­cia Blue View.

Timp de trei zile, 18 – 20 sep­tem­brie 2020, com­ple­xul Pho­e­ni­cia Blue View găz­du­ieș­te eve­ni­men­tul Zile­le Recol­tei, unde, pe lân­gă tra­di­țio­na­la gus­ta­re de toam­nă pas­tra­mă cu must, par­ti­ci­pan­ții vor putea urmări și o serie de spec­ta­co­le și con­cer­te.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Vineri, 18 sep­tem­brie 2020, des­chis între ore­le 18.00 – 22.00;
Sea­ră româ­neas­că, cu Gaș­ca Zurli și Maria Dra­go­mi­ro­iu.

Sâm­bă­tă, 19 sep­tem­brie 2020, des­chis între ore­le 10.00 și 22.00;
Nos­tal­gia, cu Direc­ția 5 și mul­te momen­te sur­pri­ză.

Dumi­ni­că, 20 sep­tem­brie 2020, des­chis între ore­le 10.00 – 22.00;
Sea­ră etni­că cu Tara­ful Edy Band și Ionuț Galani.

REGULI PENTRU RESPECTAREA DISTANȚĂRII FIZICE

Ne rezer­văm drep­tul de a limi­ta numă­rul de per­soa­ne în cadrul eve­ni­men­tu­lui, pen­tru res­pec­ta­rea dis­tan­ță­rii soci­a­le. Rugăm publi­cul să rămâ­nă în cadrul eve­ni­men­tu­lui maxim o oră și jumă­ta­te pen­tru a putea lua par­te cât mai mul­tă lume la Zile­le Recol­tei. Acce­sul în cadrul eve­ni­men­tu­lui este obli­ga­to­riu cu mas­că. Publi­cul are obli­ga­ția de a res­pec­ta nor­me­le de dis­tan­ța­re fizi­că. (sur­sa: constanteanul.com).


Man­ga­lia News, 18.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply