Miorița — Sentimentul metamorfozat al neamului românesc. Spirit și transcendență | Mioara Gram [AUDIO]

0
207

Care este mesa­jul mul­ti­mi­le­nar al poe­mu­lui româ­nesc “Mio­ri­ța”, care a îmbră­cat veș­ni­cia, încă de la naș­te­rea sa?

Mio­ri­ţa este moş­te­ni­rea noas­tră nepie­ri­toa­re şi ina­li­ena­bi­lă. Este conş­ti­inţa noas­tră de noi înşi­ne ca naţiu­ne şi ca indi­vizi, e mân­dria noas­tră de români în lume. Transhu­manţa cio­ba­ni­lor noş­tri a răs­pân­dit Mio­ri­ţa pe întreg teri­to­ri­ul unde locu­iau români. Mio­ri­ţa a con­tri­bu­it mai mult decât ori­ce alt fac­tor la uni­fi­ca­rea şi la sta­bi­li­ta­tea lim­bii româ­ne, cum nicio altă lim­bă nu mai e la fel de uni­ta­ră şi sta­bi­lă în timp, până chiar şi în afa­ra hota­re­lor ţării. Mio­ri­ţa este izvo­rul nemu­ri­rii lim­bii româ­ne, al cul­tu­rii româ­neşti şi al eter­ni­tă­ţii nea­mu­lui nos­tru. Iar dacă unii vor să înro­beas­că lumea cu arme sau cu şire­tli­curi ascun­se, româ­nii îi vor dez­ar­ma cu vor­be şi cuvin­te potri­vi­te, cu idei nobi­le, cu cre­a­ţii de artă şi cu ome­nia româ­nu­lui”. Vic­tor Ravini, Mio­ri­ța — Izvo­rul Nemu­ri­rii, 2016.

Mioa­ra Gram:

Mio­ri­ta fara fron­ti­e­re: Fran­ta — S.U.A. — Roma­nia. Mul­tu­mim foar­te mult, dra­ga d‑le Tra­ian Lupu, pen­tru publi­ca­rea in Zia­rul Man­ga­lia News a aces­tei edi­tii radi­o­fo­ni­ce, dedi­ca­ta monu­men­ta­lei copo­do­pe­re lite­ra­re roma­ne­s­ti Mio­ri­ta! Apre­ci­eri depli­ne si ma bucur tare mult sa am aceas­ta cola­bo­ra­re cu doi oameni de mare valoa­re: Vic­tor Ravini si Tra­ian MN!!


Man­ga­lia News, 20.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply