Marți, 29 septembrie, Enel oprește curentul electric pe unele străzi din Limanu!

0
423

E‑Distribuţie Dobro­gea: Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care lucră­ri­le efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul. Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za, pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții:

Marţi, 29 sep­tem­brie 2020:

Loca­li­ta­tea Lima­nu, cu stra­zi­le: Maru­lui, Cami­nu­lui, Pinu­lui, Mihai Emi­ne­scu, Teiu­lui, Vasi­le Alec­san­dri, Lacu­lui, Ste­ja­ru­lui, Sal­ci­ei, Doru­lui, Cas­ta­nu­lui, Bra­du­lui, Ate­li­e­re­lor, sediu Pri­ma­ria Lima­nu, RAJASPAU 2, Scoa­la Gene­ra­la, Bise­ri­ca, sediu Poli­tia Lima­nu, bloc locu­in­te – intre­ru­pe­re tota­la. 09:00 — 17:00.

Vezi și pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor din aceas­tă săp­tămâ­nă, în regiu­nea Dobro­gea:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 28.09.2020 — 04.10.2020


Man­ga­lia News, 28.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply