Marius Horia Țuțuianu: ”Întotdeauna, faptele vorbesc! Atunci când un edil respectă încrederea celor care l‑au votat și face tot ceea ce este necesar pentru dezvoltarea comunității, acesta merită toate aprecierile. Primarul Comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu este un om care nu doar că și‑a dorit să îmbunătățească viața locuitorilor comunei, dar a reușit să și facă acest lucru”

0
376

Mari­us Horia Țuțu­ia­nu: ”Întot­dea­u­na, fap­te­le vor­besc! Atunci când un edil res­pec­tă încre­de­rea celor care l‑au votat și face tot ceea ce este nece­sar pen­tru dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ții, aces­ta meri­tă toa­te apre­ci­e­ri­le. Pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu este un om care nu doar că și‑a dorit să îmbu­nă­tă­țeas­că via­ța locu­i­to­ri­lor comu­nei, dar a reu­șit să și facă acest lucru”.

Întot­dea­u­na, fap­te­le vor­besc!

✅Atunci când un edil res­pec­tă încre­de­rea celor care l‑au votat și face tot ceea ce este nece­sar pen­tru dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ții, aces­ta meri­tă toa­te apre­ci­e­ri­le.

Pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, este un om care nu doar că și‑a dorit să îmbu­nă­tă­țeas­că via­ța locu­i­to­ri­lor comu­nei, dar și a reu­șit să facă acest lucru. 🧾📈 Pro­iec­te­le imple­men­ta­te de el au avut rezul­ta­te pal­pa­bi­le.

✅Chiar anul aces­ta a fina­li­zat lucră­ri­le de racor­da­re a între­gii comu­ni­tăți la rețea­ua de gaze natu­ra­le. Ast­fel, s‑a făcut un pas impor­tant în dezvol­ta­rea📈 comu­nei, prin creș­te­rea gra­du­lui de con­fort al locu­i­to­ri­lor și turiș­ti­lor care sunt pre­zenți în fie­ca­re vară în zonă.

De ase­me­nea, pe peri­oa­da aces­tui man­dat, pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, a dove­dit că este pre­o­cu­pat de toa­te aspec­te­le, atunci când și‑a pro­pus să dezvol­te și să moder­ni­ze­ze📈 comu­na, sănă­ta­tea🩺, edu­ca­ția📚🖊️, infras­truc­tu­ra ruti­e­ră🛣️.

A fina­li­zat gră­di­ni­ța din 2 Mai, a refă­cut infras­truc­tu­ra ruti­e­ră, iar aici men­țio­nez dru­mul ce lea­gă Lima­nu de Hagieni, dar a și înce­put lucrări🏗️ la sala de sport a șco­lii🏟️, Cămi­nu­lui cul­tu­ral🏛️ și cape­lei din 2 Mai, iar pen­tru că sănă­ta­tea locu­i­to­ri­lor este impor­tan­tă, a dema­rat con­stru­i­rea🏗️ unui nou Dis­pen­sar🏥 în Lima­nu.

✅Pen­tru toa­te pro­iec­te­le🧾📈 duse la bun sfăr­șit, dar și pen­tru cele înce­pu­te, am con­vin­ge­rea că locu­i­to­rii Comu­nei Lima­nu vor ale­ge👍🏻 pe 27 sep­tem­brie un om gos­po­dar, impli­cat și bine anco­rat la nevo­i­le comu­ni­tă­ții din care face par­te.

✅Îl feli­cit pe pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pen­tru dăru­i­rea de care a dat dova­dă în acești ani și pen­tru că a reu­șit ca, într-un timp scurt, să rea­li­ze­ze pro­iec­te🧾📊📈 bene­fi­ce locu­i­to­ri­lor. Întot­dea­u­na l‑am sus­ți­nut și spri­ji­nit în demer­su­ri­le sale și voi con­ti­nua să o fac, ori de câte ori va fi nece­sar.

#impli­cat #lima­nu­mer­ge­i­na­in­te


Man­ga­lia News, 24.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply