MANGALIARECUNOASTERE SI PRESTIGIU — 25 DE ANI DE MUNICIPIU | Episodul 25 al serialului ”Municipiul Mangalia, la 25 de ani”, de Aurelia Lăpușan

0
455

MANGALIARECUNOASTERE SI PRESTIGIU — 25 DE ANI DE MUNICIPIU | Epi­so­dul 25 al seri­a­lu­lui ”Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, la 25 de ani”, de Aure­lia Lăpușan.

Seri­a­lul nos­tru jur­na­lis­tic se înche­ie aici. Pe par­cur­sul celor 25 de repe­re din isto­ria Man­ga­li­ei, am stră­bă­tut, în cuvin­te, pes­te două mile­nii de via­ță ale celui mai sudic oraș al țării, celei mai vechi cetăți, celei mai lumi­noa­se așe­ză­ri, celei mai boga­te loca­li­tăți în ves­ti­gii, măr­tu­rii și amin­tiri. A fost greu pen­tru repor­ter să selec­țio­ne­ze din cele două mono­gra­fii pe care le‑a sem­nat, fap­te­le și obiec­ti­ve­le cele mai însem­na­te.

Ini­ția­ti­va a apar­ți­nut redac­ți­ei zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News, un demers ambi­țios și insis­tent al mana­ge­ru­lui său, jur­na­lis­tul Tra­ian Lupu. Une­le însem­ne de ace­eași mare impor­tan­ță pe fron­tis­pi­ci­ul ora­șu­lui au fost amâ­na­te pen­tru o peri­oa­dă ulte­ri­oa­ră.

Îna­in­te de a pune punct demer­su­lui jur­na­lis­tic, cro­ni­ca­rul tre­bu­ie să des­crie și momen­tul deve­ni­rii Man­ga­li­ei muni­ci­piu. Un demers nici sim­plu, nici ușor. Esen­ți­al. La înce­pu­tul anu­lui 1994, la pro­pu­ne­rea mai mul­tor pri­mari din țară, Par­la­men­tul Româ­ni­ei a luat în dez­ba­te­re capa­ci­ta­tea unor loca­li­tăți de a fi avan­sa­te în grad. Cri­te­rii mul­te și difi­cil de înde­pli­nit, dar avan­ta­je­le erau nume­roa­se, deo­po­tri­vă mora­le și mate­ri­a­le. Iden­ti­ta­tea loca­li­tă­ții căpă­ta altă repu­ta­ție. Este meri­tul pri­ma­ru­lui Nicu­lae Sideri de a lup­ta pen­tru cau­za ora­șu­lui, chiar cu unii deci­denți din spa­ți­ul dobro­gean, de a insis­ta și con­vin­ge. Man­ga­lia va deve­ni muni­ci­piu, la 18 ianu­a­rie 1995, prin Legea nr. 11 din 18 ianu­a­rie 1995, pri­vind decla­ra­rea ca muni­ci­pii a unor ora­şe. Ast­fel, loca­li­tă­ţi­le Paş­cani, Huşi, Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc, Urzi­ceni, Feteşti, Roşi­ori de Vede, Man­ga­lia, Caranse­beş, Carei, Oră­ş­tie şi Cur­tea de Argeş se ridi­cau ofi­ci­al în rang de muni­ci­piu. Legea a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul ofi­ci­al din 24 ianu­a­rie 1995.

Impre­sio­nan­te fes­ti­vi­tă­ţi s‑au deru­lat câte­va luni mai târ­ziu, la 20 mai, în pre­zenţa preşe­din­te­lui Sena­tu­lui Româ­ni­ei, prof. univ. dr. Oli­viu Gher­man, con­si­li­e­ru­lui pre­zi­denţi­al Ghe­or­ghe Ful­ga, minis­tru­lui învă­ţămân­tu­lui, Liviu Mai­or, şefu­lui Depar­ta­men­tu­lui Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Loca­le, Octav Cos­mân­că. Adu­na­rea fes­ti­vă s‑a desfă­şu­rat la Casa Tine­re­tu­lui, apoi au fost vizi­ta­te Muze­ul de arhe­o­lo­gie, mor­mân­tul prin­ci­ar. La Pri­mă­rie au fost dezve­li­te o pla­că oma­gi­a­lă, prin care se con­sem­na împli­ni­rea a 2500 ani de la pri­ma ates­ta­re docu­men­ta­ră a cetă­ţii Cal­la­tis şi o alta prin care era mar­ca­tă naş­te­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Apoi a fost dezve­lit monu­men­tul lui Mihai Emi­ne­scu de pe fale­za ora­şu­lui, ope­ră a sculp­to­ru­lui ame­ri­can de ori­gi­ne româ­nă Patri­ciu Mate­es­cu, soco­tit de cri­ti­ca de spe­cia­li­ta­te cre­a­to­rul şco­lii româ­neşti de cera­mi­că. În anul urmă­tor, artis­tul rea­li­za sta­tu­ia “Danubia” de la Orşo­va, închi­na­tă româ­ni­lor morţi în Dună­re în dru­mul spre Occi­dent. În 1999 artis­tul pri­mea meda­lia come­mo­ra­ti­vă “150 de ani de la naş­te­rea lui Mihai Emi­ne­scu” pen­tru meri­te deo­se­bi­te în ilus­tra­rea ope­rei emi­ne­scie­ne. Tot în ziua ”bote­zu­lui” muni­ci­pi­u­lui a fost ani­ver­sat Şan­ti­e­rul naval, care împli­nea 15 ani de acti­vi­ta­te.

Cu acest pri­lej a fost refă­cu­tă ste­ma ora­şu­lui, păs­trân­du-se ele­men­te­le celei din 1932, dar reac­tu­a­li­za­tă, la baza ei stând o dra­h­mă cla­si­că emi­să de Cal­la­tis, avându‑l pe Hera­cles pe avers, zeul pro­tec­tor al natu­rii şi al fer­ti­li­tă­ţii. Arhe­o­lo­gul Nicu Ale­xan­dru, împre­u­nă cu Doru Cioa­tă au con­ce­put artis­tic noua ste­mă. A fost lan­sa­tă şi pri­ma mini-mono­gra­fie a ora­şu­lui, cu un titlul suges­tiv, Cal­la­tis — Man­ga­lia 2500, autori Vale­riu Geor­ges­cu şi Sto­ica Lascu/32.

În luna mai 1995, înce­pu­se să fun­cţio­ne­ze Cen­trul de Afa­ceri Marea Nea­gră, la Hote­lul Pre­si­dent din Man­ga­lia, un com­plex cu o struc­tu­ră spe­ci­fi­că orga­ni­ză­rii şi găz­du­i­rii de eve­ni­men­te, con­fe­rinţe, con­gre­se.

Con­si­der că acest moment a avut și alte sem­ni­fi­ca­ții, mult mai pro­fun­de. A fost reac­ti­va­tă mân­dria locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui, avan­sați ei înșiși într-un larg pro­ces de recu­noaș­te­re și pres­ti­giu. S‑a coa­gu­lat o comu­ni­ta­te for­ma­tă din oameni de afa­ceri, de cul­tu­ră, acti­viști și volun­tari, fie­ca­re în par­te și toți lao­lal­tă vizând păs­tra­rea sta­tu­tu­lui ora­șu­lui lor: isto­ric, cul­tu­ral, euro­pean şi uni­ver­sal, prin exce­lenţă”. […]

(Text pre­lu­crat și adno­tat de autori — Aure­lia Lăpușan și Ște­fan Lăpușan, din lucra­rea MANGALIA 100 DE REPERE, Edi­tu­ra Next Book, Con­stan­ța, 2018).

**********************************

”Astăzi numă­răm 25 de ani de la deve­ni­rea Man­ga­li­ei muni­ci­piu. Au tre­cut prin via­ța ei, așa cum i‑au pre­zis ursi­toa­re­le, oameni care au iubit‑o și alții căro­ra le‑a fost indi­fe­ren­tă. Poa­te că într‑o zi, ”fecio­rii” care o cur­tea­ză vor ști să sus­ți­nă demn și insis­tent “can­di­da­tu­ra” Man­ga­li­ei la sta­tu­tul de “Patri­mo­niu Cul­tu­ral al Uma­ni­tă­ţii”. Pe merit, pen­tru vii­to­rul gene­ra­ți­i­lor care vor veni.

La mulți ani, Man­ga­lia, La mulți ani, fii ai muni­ci­pi­u­lui!”

”Man­ga­lia este uni­că. Ea se cere doar iubi­tă și res­pec­ta­tă. Ea se lasă cunos­cu­tă de către cei care își pot des­chi­de ini­ma asu­pra uni­ver­su­lui ei spi­ri­tu­al, de un far­mec unic, ine­ga­la­bil. Man­ga­lia mea, a ta, a noas­tră!” — Aure­lia LĂPUȘAN.

Redac­ția Man­ga­lia News: Seri­a­lul-mara­ton ”Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, 25 de ani în 25 de epi­soa­de”, dedi­cat Zile­lor Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, a ajuns la final, după o acti­vi­ta­te labo­ri­oa­să, des­fă­șu­ra­tă pe par­cur­sul celor opt luni care s‑au scurs de la înce­pu­tul aces­tui an… Împre­u­nă cu citi­to­rii noș­tri, am mar­cat la apa­ri­ția fie­că­rui epi­sod, câte un an din sfer­tul de veac de când ora­șul Man­ga­lia a fost decla­rat Muni­ci­piu…

Vă mul­țu­mim, dragi pri­e­te­ni, pen­tru inte­re­sul ară­tat seri­a­lu­lui ani­ver­sar. Am spe­rat ca acest moment isto­ric impor­tant să aibă un ecou mai larg pe plan local, dar peri­oa­da prin care tre­cem cu toții înțe­le­gem că este una mai puțin adec­va­tă unor fes­ti­vi­tăți cu care eram obiș­nu­iți altă­da­tă… Să ne reve­dem sănă­toși, pes­te alți cinci ani, la împli­ni­rea a trei dece­nii de muni­ci­pa­li­ta­te la Man­ga­lia! 

Mul­țu­mim în mod cu totul deo­se­bit, dis­tin­sei și admi­ra­bi­lei ”Doam­ne a Publi­cisti­cii dobro­ge­ne”, așa cum am numit‑o noi cu drag și mult res­pect pe sem­na­ta­ra celor 25 de epi­soa­de dedi­ca­te Man­ga­li­ei și fina­li­za­te astăzi — conf. univ. dr. Aure­lia LĂPUȘAN, pen­tru tot ceea ce a făcut și face pen­tru Man­ga­lia, ora­șul său de suflet. Sănă­ta­te mul­tă și recu­noș­tin­ță pro­fun­dă! Drept ofran­dă, vă ofe­rim în con­ti­nu­a­re pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, pen­tru a vă adre­sa ori­când doriți, celor pes­te 3,5 mili­oa­ne de citi­tori pe care‑i avem.

MN: Între­gul seri­al ”Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, 25 de ani în 25 de epi­soa­de”, poa­te fi vizio­nat la rubri­ca ani­ver­sa­ră a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.

Man­ga­lia News vă invi­tă să citiți și: ZIUA de Con­stan­ta cere UNESCO intro­du­ce­rea ceta­tii Cal­la­tis in patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al uma­ni­ta­tii, un arti­col publi­cat în data de 13 noiem­brie 2006, sub ace­eași sem­nă­tu­ră pres­ti­gi­oa­să a doam­nei conf. univ. dr. Aure­lia LĂPUȘAN.

COMENTARII

Mioa­ra Gram, Hous­ton, Texas, USA: Oh, imi aduc amin­te cu drag una din­tre fes­ti­vi­ta­ti­le Man­ga­li­ei, cu aceas­ta oca­zie. Am con­tri­bu­it in mod direct cu pri­ma­rul ora­su­lui de atunci. Sa ne tra­ias­ca Man­ga­lia, cu toti oame­nii fru­mo­si ai ei. Sunt trup si suflet ala­turi de toti! Man­ga­lia are un poten­ti­al uri­as de dezvol­ta­re soci­a­la si eco­no­mi­ca. Acest oras-sta­tiu­ne repre­zin­ta, in toa­ta ple­ni­tu­di­nea lui, esen­ta fru­mu­se­tii, care este DIVERSITATEA. Sun­tem inzes­trati natu­ral cu ea, rama­ne sa stim cum sa o valo­ri­fi­cam cat se poa­te de mult! La multi ani, Man­ga­lia!!

Man­ga­lia News, Vineri, 04.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply