MANGALIA NEWS se menține pe PRIMUL LOC, în clasamentul site-urilor locale

0
591

MANGALIA NEWS se men­ți­ne PE PRIMUL LOC, într-un cla­sa­ment neo­fi­ci­al al site-uri­lor loca­le. La aproa­pe 9 ani de la lan­sa­re, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News se men­ți­ne pe pri­mul loc, între site-uri­le din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, con­form ana­li­ze­lor de tra­fic. După Goo­gle Ana­ly­tics, Man­ga­lia News are acum pes­te 3,5 mili­oa­ne de uti­li­za­tori unici, cu aproa­pe 12 mili­oa­ne de vizu­a­li­zări. 

Am con­sul­tat Alexa.com, lider mondi­al al indus­tri­ei de moni­to­ri­za­re a inter­ne­tu­lui, pen­tru a rea­li­za un Cla­sa­ment al site-uri­lor din zona Man­ga­lia. După cum reie­se din scre­en­shot-uri­le pre­zen­ta­te mai jos, con­sta­tăm că sun­tem pla­sați din nou pe un loc bun, între cele mai repre­zen­ta­ti­ve site-uri loca­le. (Cifre­le afi­șa­te pe ima­gini se refe­ră la pozi­ți­i­le pe plan glo­bal ale site-uri­lor ana­li­za­te, între mili­ar­de­le de por­ta­luri).

Cla­sa­men­tul site-uri­lor loca­le, Man­ga­lia – 7 sep­tem­brie 2020:

Locul I:

Locul II:

Necla­si­fi­ca­te de Alexa.com:


Pen­tru aceas­tă per­for­man­ță ono­ran­tă a coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, mul­țu­mim în pri­mul rând citi­to­ri­lor noș­tri con­sec­venți. Mul­țu­mim, de ase­me­nea, cola­bo­ra­to­ri­lor noș­tri valo­roși, repor­te­ri­lor, cores­pon­den­ți­lor volun­tari, echi­pei redac­țio­na­le și echi­pei teh­ni­ce, tutu­ror celor care ne-au scris sau au comen­tat pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor publi­ca­te.

Le mul­țu­mim res­pec­tu­os tutu­ror pri­e­te­ni­lor aflați pes­te hota­re­le țării, căro­ra le-am rezer­vat rubri­ci­le ARCA TV și DIASPORA. În spe­cial, mul­țu­mi­ri­le noas­tre se adre­sea­ză echi­pei coor­do­na­te de rea­li­za­to­rul TV Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, ală­tu­ri de care sun­tem încă de la lan­sa­rea aces­tui pro­iect atât de gene­ros, de impor­tant pen­tru toți cei ce simt româ­neș­te, ori­un­de s‑ar afla pe frămân­ta­ta Ter­ra.    

În con­ti­nu­a­re, vom infor­ma prompt și con­cret pe toți citi­to­rii por­ta­lu­lui Man­ga­lia News și ai pagi­ni­lor cores­pon­den­te și ai gru­pu­ri­lor pro­prii și cele par­te­ne­re de pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, cu tot cee­ea ce înseam­nă Stiri din sudul lito­ra­lu­lui, Stiri din Roma­nia, Stiri din lumea lar­ga.

Pagi­ni­le și gru­pu­ri­le admi­nis­tra­te de echi­pa Man­ga­lia News sunt:

Aces­to­ra li se ada­u­gă nume­roa­se gru­puri par­te­ne­re din țară și de pes­te hota­re.

Aveți de unde ale­ge! 🙂 Ținem aproa­pe, dragi pri­e­te­ni!

CINE NI SE ALĂTURĂ, CÂȘTIGĂ!

Nu uitați! E‑mailul redac­ți­ei este ace­lași: [email protected]


Man­ga­lia News, 08.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply