Mangalia News, pe primele pagini ale UZPR, AJRP, agențiilor de presă și ziarelor partenere

0
342

Man­ga­lia News, pe pri­me­le pagini ale agen­ți­i­lor de pre­să, revis­te­lor și zia­re­lor par­te­ne­re!

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA (UZPR):


Agen­ția de pre­să AȘII ROMÂNI:

Agenţia de pre­să Aşii Români, este una din­tre cele mai impor­tan­te agenţii de pre­să din lume, având un impact pro­fund asu­pra româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, fiind una din cele două agen­ții de pre­să care se adre­sea­ză în mod exclu­siv româ­ni­lor din Dias­po­ra. Acest lucru este demon­strat de mul­ti­tu­di­nea infor­ma­ţi­i­lor pe care agenţia le fur­ni­zea­ză citi­to­ri­lor din medi­ul onli­ne zi de zi. Nu tre­bu­ie omis fap­tul că poli­ti­ca inter­nă a Agen­ți­ei de Pre­să este una foar­te opti­mis­tă și pozi­ti­vis­tă. Prin acest mod, ști­ri­le care sunt urca­te în pagi­na agen­ți­ei sunt în pro­por­ție de pes­te 95% știri pozi­ti­ve, care să pro­mo­veze româ­nii de pre­tu­tin­deni și Româ­nia.

Pe par­cur­sul ani­lor, Agen­ția a dat dova­dă de seri­o­zi­ta­te, prin cali­ta­tea ști­ri­lor pe care le pre­zin­tă, dar și de o cre­di­bi­li­ta­te cres­cu­tă, dato­ri­tă infor­ma­ți­i­lor de pri­mă cla­să și a fap­tu­lui că la noi bâr­fe­le monde­ne nu își găsesc spa­țiu. În aju­tor, româ­ni­lor din dias­po­ra le vine si zia­rul în lim­ba româ­nă „Vocea TA”. Publi­ca­ția VOCEA TA a fost înfi­inţa­tă în data de 15 decem­brie 2010.

Sedi­ul se află la Nür­n­berg — Ger­ma­nia, având de la data inau­gu­ră­rii un tiraj de 5.000 de exem­pla­re. Zia­rul VOCEA TA are un grad de acce­si­bi­li­ta­te foar­te mare în cele șase țări (Bel­gia, Aus­tria, Elve­tia, Ger­ma­nia, Fran­ta si Olan­da), fiind dis­tri­bu­it prin fir­ma ATLASSIB, la toa­te sedi­i­le din țări­le mai sus enu­me­ra­te, dar și la sedi­ul Insti­tu­te­lor Cul­tu­ra­le, Amba­sa­de, Con­su­la­te, Aso­ci­a­ții, Maga­zi­ne cu spe­ci­fic româ­nesc, Bise­rici etc. De ase­me­nea, o mare par­te din tira­jul zia­ru­lui mer­ge la citi­tori, prin abo­na­men­te.

Agen­tia Așii Români împli­neș­te 12 ani, pe data de 15 ianu­a­rie 2021.

Pe Face­bo­ok, Agen­ția de pre­să Așii Români, este aici: Agen­ti­a­de­pre­sa­A­si­i­ro­mani.

ASOCIAȚIA JURNALIȘTILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI (AJRP):


MN: Le mul­țu­mim cole­gi­lor din țară și de pes­te hota­re, pen­tru apre­ci­e­ri­le deo­se­bit de ono­ran­te. Ținem aproa­pe! Man­ga­lia News este AICI.


Man­ga­lia News, 12.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply