Luni, 14.09.2020, clopoțelul Școlii Gimnaziale nr.3 Mangalia va suna din nou, vestind începutul anului școlar 2020–2021

0
219

Bună ziua, dra­gii noș­tri!

După atâ­ta aștep­ta­re, cu emo­ție și nerăb­da­re, vă anun­țăm că luni, 14.09.2020, clo­poțe­lul Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr.3 Man­ga­lia va suna din nou, ves­tind înce­pu­tul anu­lui șco­lar 2020–2021.

Școa­la își va întâm­pi­na ele­vii așa cum se cuvi­ne, în con­di­ții opti­me de igie­nă și sigu­ran­ță.

Îi aștep­tăm în cur­tea șco­lii pe bobo­cii cla­se­lor pre­gă­ti­toa­re A și B, la ora 9:00, iar pe cei de la pre­gă­ti­toa­re C și D, la ora 10:00.

La ora 11:00, sunt invi­ta­te în cur­tea șco­lii cla­se­le a V‑a A și B, iar la ora 12:00, cla­se­le a V‑a C și D.

Marți, 15.09.2020, înce­pem efec­tiv cur­su­ri­le, așa cum deja ați fost anun­țati pe gru­pu­ri­le de What­sA­pp ale cla­se­lor dum­ne­a­voas­tră.

Vă rugăm să încer­cați să le expli­cați copi­i­lor impor­tan­ța igie­nei mâi­ni­lor și pe cât posi­bil regu­li­le pen­tru res­pec­ta­rea dis­tan­ță­rii fizi­ce.

Ne dorim să rămâ­nem sănă­toși cu toții și să avem mul­te reu­și­te și în acest an șco­lar, chiar dacă este unul dife­rit față de cei de până acum. Avem nevo­ie, mai mult ca ori­când, de spri­ji­nul și impli­ca­rea dum­ne­a­voas­tră. Împre­u­nă, vom reu­și să depă­șim și aceas­tă peri­oa­dă deo­se­bi­tă.

Sănă­ta­te mul­tă și numai bine tutu­ror!

Cris­ti­na Humă, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei de părinți “Alba­tros”.


Man­ga­lia News, 13.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply