LUCRURI DE BINE — Cele mai noi știri despre ROMÂNII DE ELITĂ

0
189

Cele mai noi știri des­pre româ­nii de eli­tă.

A fost o vară ciu­da­tă. Mulți din­tre noi am lucrat de aca­să, ne-am bucu­rat cu măsu­ră de con­ce­dii, am pri­vit eve­ni­men­te­le cu îngri­jo­ra­re sau scep­ti­cism. Au curs tone de URL-uri des­pre pan­de­mie, deci­zii la nivel îna­lt, cam­pa­nie elec­to­ra­lă sau cla­nuri de inter­lopi. Des­pre lucruri de bine, ca de obi­cei, mai rar spre deloc…

A venit momen­tul să ne rein­trăm în rol și să vă încăr­căm cu ener­gie pozi­ti­vă, pen­tru că avem nevo­ie mai mult decât ori­când de așa ceva! Împre­u­nă cu cole­gii mei, am pus pe hâr­tie cam tot ce ni s‑a părut mai inte­re­sant des­pre româ­nii noș­tri de eli­tă – o sin­te­ză a ști­ri­lor pozi­ti­ve din aceas­tă vară.

Con­clu­zia? Româ­nia se miș­că, în ciu­da vre­mu­ri­lor mai puțin priel­ni­ce. Ca de obi­cei, spe­răm să vă bucu­rați, să vă lăsați inspi­rați de cele ce urmea­ză:

Cum să îi mobi­li­zezi pe cei din jur, chiar și pe timp de pan­de­mie

Ală­tu­ri de comu­ni­ta­tea LaPri­mul­Be­be, Ate­na Boca a coor­do­nat pri­mul pro­iect de reno­va­re a unei sec­ții de pedia­trie din Româ­nia, exclu­siv din dona­ți­i­le unor mame obiș­nu­i­te. După cum pro­pri­ul său arti­col ne spu­ne, 10.072 de mame din gru­pu­ri­le de Face­bo­ok LaPri­mul­Be­be au strâns vre­me de șase zile, în cam­pa­nia uma­ni­ta­ră #Vre­mOm, 273.000 de euro și au reno­vat inte­gral, în numai 10 luni, sec­ția de pedia­trie a spi­ta­lu­lui muni­ci­pal Moreni.

Noi, mame­le comu­ni­tă­ții LaPri­mul­Be­be, am ales să ne impli­căm, am ales să nu mai aștep­tăm și am ales să punem umă­rul, chiar dacă asta nu era trea­ba noas­tră. (Ate­na Boca)

Tot în ace­eași notă, Ana­ma­ria Popa a atras noi fon­duri pen­tru reno­va­rea sec­ți­ei de neo­na­to­lo­gie, a sec­ți­ei Pedia­trie II, dar și pen­tru asfal­ta­rea cur­ții Spi­ta­lu­lui Matern Arad. Recent, mun­ca sa a fost recu­nos­cu­tă printr‑o diplo­mă de exce­len­ță ofe­ri­tă de Raed Ara­fat, pen­tru spri­ji­nul acor­dat jude­țu­lui Arad în lup­ta împo­tri­va COVID-19.

La fel de impre­sio­nant este și efor­tul zil­nic depus de Mari­us Simi­o­ni­că pen­tru întra­ju­to­ra­rea celor săr­mani. #CasaNr3 și #CasaNr4 spun poves­tea întrea­gă: el, cu mâna lui, a pus în valoa­re dona­ți­i­le a pes­te 5.000 sufle­te, pen­tru ca două fami­lii nevo­ia­șe să aibă un aco­pe­riș dea­su­pra capu­lui, un trai nor­mal într‑o locu­in­ță decen­tă. 

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea în elitaromaniei.ro

Să avem cu toții o toam­nă liniș­ti­tă!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply