Lacul Techirghiol, în pericol de a urma soarta lacului de la Nuntași?

0
262

Bogdan Bola: În urma sesi­ză­rii repre­zen­tan­ți­lor Pri­mă­ri­ei Techir­ghi­ol, care au sem­na­lat scă­de­rea nive­lu­lui apei din lac, ne-am depla­sat la fața locu­lui, mai ales că #ABADL moni­to­ri­zea­ză din punct de vede­re al bilan­țu­lui hidro­lo­gic Lacul Techir­ghi­ol. Rapor­tul întoc­mit ne ara­tă clar că schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce din ulti­mii ani au afec­tat puter­nic spa­ți­ul hidro­gra­fic Dobro­gea-Lito­ral, iar în pri­vin­ța lacu­lui Techir­ghi­ol s‑a ajuns, în pre­zent, la scă­de­rea nive­lu­lui lacu­lui cu apro­xi­ma­tiv un metru.

Cau­ze­le care au dus la acest rezul­tat sunt mul­ti­ple și lega­te în spe­cial de:

  • lip­sa pre­ci­pi­ta­ți­i­lor din ulti­mii ani, dar și de tem­pe­ra­tu­ri­le ridi­ca­te din anii ante­ri­ori, care au accen­tu­at pro­ce­sul de eva­po­ra­ție pe lac. Pe tot par­cur­sul anu­lui 2019 s‑a înre­gis­trat o can­ti­ta­te tota­lă a pre­ci­pi­ta­ți­i­lor de 337.7 mm, iar pen­tru peri­oa­da ianu­a­rie-august 2020, o can­ti­ta­te de 246 mm.
  • sis­te­mul de iri­ga­ții din zonă, care în momen­tul de față este dez­a­fec­tat și care adu­cea un aport sem­ni­fi­ca­tiv de apă prin scur­ge­rea direc­tă în Lacul Techir­ghi­ol.

Tere­nu­ri­le agri­co­le din zonă fiind la un nivel mai îna­lt com­pa­ra­tiv cu nive­lul luci­u­lui de apă, apa dul­ce se pre­lin­gea în lac.

Din aces­te moti­ve, nive­lul apei din lac la ora actu­a­lă este ase­mă­na­tor cu nive­lul lacu­lui îna­in­te de pune­rea în func­țiu­ne a sis­te­me­lor de iri­ga­ții în jurul ani­lor ’70- ’80.

Înce­pând cu peri­oa­da ani­lor 1970, s‑a con­sta­tat o creș­te­re con­ti­nuă a nive­lu­lui apei în lacul Techir­ghi­ol, urma­tă de o scă­de­re a sali­ni­tă­ții lacu­lui și, ca urma­re, a avut loc o dete­ri­o­ra­re a mediu­lui și con­di­ți­i­lor favo­ra­bi­le dezvol­tă­rii unei flo­re și fau­ne spe­ci­fi­ce nămo­lu­lui sapro­pe­lic, cu cali­tă­ți­le tera­pe­u­ti­ce recu­nos­cu­te. Pen­tru sto­pa­rea degra­dă­rii și reme­di­e­rea carac­te­ris­ti­ci­lor tera­pe­u­ti­ce actu­a­le ale lacu­lui Techir­ghi­ol s‑au pro­iec­tat și exe­cu­tat, în mai mul­te eta­pe, lucrări și ame­na­jări, care să inter­cep­te­ze și eva­cu­e­ze în afa­ra peri­me­tru­lui lacu­lui, cât mai mult din aflu­xul de apă dul­ce de supra­fa­ță și din sub­te­ran.

Aces­te lucrări au fost efec­tu­a­te în trei eta­pe, pri­ma eta­pă a avut loc în peri­oa­da ani­lor 1977–1979, iar a doua în peri­oa­da 1980–1983. Aces­te ape dulci sunt inter­cep­ta­te de către con­struc­ții hidro­teh­ni­ce și de dre­na­re de coas­tă și apoi sunt eva­cu­a­te în afa­ra lacu­lui Techir­ghi­ol. Eta­pa III –a, a înce­put în anul 1987, fiind exe­cu­ta­te diver­se lucrări, res­pec­tiv baraj în coa­da lacu­lui Techir­ghi­ol (bara­jul mare), canal de coas­tă pe malul sudic al lacu­lui Techir­ghi­ol.

Am asi­gu­rat Pri­mă­ria Techir­ghi­ol și pe toți cetă­țe­nii că Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea — Lito­ral moni­to­ri­zea­ză frec­vent cali­ta­tea apei lacu­lui Techir­ghi­ol pen­tru ca aceas­ta să nu fie influ­en­ța­tă în mod nega­tiv prin aport de apă dul­ce sau într-un alt mod. Tot­o­da­tă, #ABADL veghea­ză pen­tru ca pro­pri­e­tă­ți­le tera­pe­u­ti­ce (regi­mul hidro­lo­gic și de sali­ni­ta­te) pe care le deți­ne lacul Techir­ghi­ol să fie men­ți­nu­te. Din punct de vede­re al sali­ni­tă­ții în inter­va­lul 2007–2020 se con­sta­tă o ten­din­ță de creș­te­re a sali­ni­tă­ții, 61,07 gr/l in 2008 res­pec­tiv 89,63 gr/l în 2020.

Toc­mai de ace­ea l‑am infor­mat pe pri­ma­rul din loca­li­ta­tea Techir­ghi­ol, Iuli­an Socea­nu, că acest feno­men de scă­de­re este unul nor­mal și, mai mult, nive­lul scă­zut înseam­nă o sali­ni­ta­te mai mare a lacu­lui, cee­ea ce înseam­nă un efect bene­fic.

Și în acest caz, al Lacu­lui Techir­ghi­ol, tra­gem un sem­nal de alar­mă și anun­țăm din nou auto­ri­tă­ți­le cen­tra­le în ceea ce pri­veș­te seca­rea lacu­ri­lor din zona Dobro­gei, pen­tru că, cel mai pro­ba­bil, acest feno­men se va accen­tua în anii urmă­tori.

Deo­cam­da­tă însă, lacul Techir­ghi­ol este depar­te de a avea soar­ta lacu­lui Nun­tași…


Man­ga­lia News, 22.09.2020. (sur­sa: facebook.com/Bogdan.Bola).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply