Reguli importante de urmat pentru exercitarea dreptului la vot, la alegerile locale de duminică, 27 septembrie

0
216

Jude­țul Con­stan­ța, pre­gă­tit pen­tru Ale­ge­ri­le loca­le de Dumi­ni­că, 27 sep­tem­brie. Reguli impor­tan­te de urmat pen­tru exer­ci­ta­rea drep­tu­lui la vot.

Comu­ni­cat de pre­să
Nr. 226 din 25.09.2020.
Jude­țul Con­stan­ța, orga­ni­zat pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din 27 sep­tem­brie.

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța au fost rea­li­za­te pre­gă­tiri com­ple­xe pen­tru orga­ni­za­rea scru­ti­nu­lui de pe data de 27 sep­tem­brie. Cu impli­ca­rea Insti­tu­ți­ei Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța, a ser­vi­ci­i­lor care țin de Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui (Ser­vi­ci­ul Public Comu­ni­tar de Pașa­poar­te și Ser­vi­ci­ul Public Comu­ni­tar Regim Per­mi­se de Con­du­ce­re și Înma­tri­cu­la­re a Vehi­cu­le­lor) și ală­tu­ri de Biro­ul Elec­to­ral Jude­țean Con­stan­ța, toa­te pre­gă­ti­ri­le se deru­lea­ză cu suc­ces.

Ast­fel, în jude­țul Con­stan­ța sunt 558 de sec­ții de vota­re, din­tre care 211 doar în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța. Față de ulti­me­le ale­geri orga­ni­za­te (cele pre­zi­den­ți­a­le din 2019), sunt două sec­ții de vota­re în plus, în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța (car­ti­e­rul Tomis Plus), res­pec­tiv în loca­li­ta­tea Lumi­na.

În ceea ce pri­veș­te numă­rul ale­gă­to­ri­lor, la nive­lul jude­țu­lui sunt 623.993 de per­soa­ne cu drept de vot (298.429 de băr­bați și 325.564 de femei; 431.620 din medi­ul urban și 192.373 din medi­ul rural). Cei mai mulți ale­gă­tori sunt în muni­ci­pi­ul Con­stan­ța – 260.515 ale­gă­tori, cei mai puțini, în loca­li­ta­tea Dum­bră­ve­ni – 421 de ale­gă­tori.

Un număr total de 686.300 de bule­ti­ne de vot au fost tipă­ri­te pen­tru întreg jude­țul. Îna­in­te de a ajun­ge la cele 70 de cir­cum­scrip­ții elec­to­ra­le loca­le, bule­ti­ne­le au fost împăr­ți­te în saci pen­tru fie­ca­re din­tre cele 558 de sec­ții de vota­re și urmea­ză să fie pre­lu­a­te. Pe lân­gă bule­ti­ne­le de vot, mem­brii sec­ți­i­lor de vota­re vor pri­mi și măști de pro­tec­ție, mănuși de pro­tec­ție și dez­in­fec­tanți de supra­fe­țe și mâini. În total, jude­țul Con­stan­ța a pri­mit 113.820 de măști de pro­tec­ție, 83.000 de perechi de mănuși, 6.650 de litri de dez­in­fec­tant pen­tru supra­fe­țe și 1.335 de litri de dez­in­fec­tant pen­tru mâini.

Tre­bu­ie men­țio­nat fap­tul că, pre­mer­gă­tor ale­ge­ri­lor, au avut loc instru­iri ale pre­șe­din­ți­lor și loc­ți­i­to­ri­lor sec­ți­i­lor de vota­re, la Tea­trul de Vară din Par­cul Tăbă­că­rie. Timp de trei zile aceștia au pri­mit toa­te infor­ma­ți­i­le de care au avut nevo­ie, pen­tru des­fă­șu­ra­rea actu­lui elec­to­ral fără pro­ble­me. Instru­iți au fost și pre­șe­din­ții și loc­ți­i­to­rii biro­u­ri­lor elec­to­ra­le de cir­cum­scrip­ție, în sala „Remus Oprea­nu” din Pala­tul Admi­nis­tra­tiv. Instru­i­ri­le au avut loc res­pec­tând con­di­ți­i­le sani­ta­re și de dis­tan­ța­re pre­vă­zu­te în HG 782/14.09.2020 și în Ordi­nul 1594/16.09.2020.

În ulti­ma lună și jumă­ta­te a fost foar­te mul­tă mun­că depu­să pen­tru ale­ge­ri­le loca­le. De obi­cei, un scru­tin nece­si­tă mul­tă orga­ni­za­re, pre­ci­zie, mun­că de teren și docu­men­ta­re. Dar, acum avem în față pri­me­le ale­geri orga­ni­za­te în pan­de­mie, iar pro­vo­ca­rea a fost cu atât mai mare. Pe lân­gă com­ple­xi­ta­tea pe care ale­ge­ri­le o pre­su­pun, am avut și aceas­tă com­po­nen­tă sani­ta­ră, dar, până acum, am reu­șit să ducem cu bine orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor loca­le. Mai depar­te, ține foar­te mult de ale­gă­tori, să res­pec­te toa­te regu­li­le impu­se, de cei din sec­ții, să men­ți­nă un cli­mat sigur, de struc­tu­ri­le MAI, care vor fi aco­lo să veghe­ze și de noi, cei din Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui, care vom rămâ­ne conec­tați de la des­chi­de­rea urne­lor, până când va fi nevo­ie. Ine­vi­ta­bil, vor apă­rea situ­a­ții nepre­vă­zu­te, dar impor­tant este că sun­tem pre­gă­tiți să ne adap­tăm ori­că­rei situ­a­ții, indi­fe­rent de cât de difi­ci­lă va fi aceas­ta. Obiec­ti­ve­le noas­tre sunt asi­gu­ra­rea drep­tu­lui con­sti­tu­țio­nal de a vota, garan­ta­rea unui cli­mat de sigu­ran­ță în sec­ți­i­le de vota­re și, nu în ulti­mul rând, gri­ja față de sănă­ta­tea ale­gă­to­ri­lor și a tutu­ror celor impli­cați în orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor”, a decla­rat Geor­ge-Ser­giu NICULESCU, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța.

NOTĂ: Reguli impor­tan­te de urmat pen­tru exer­ci­ta­rea drep­tu­lui la vot:

-  Asi­gu­rați-vă că aveți mas­ca de pro­tec­ție corect pozi­țio­na­tă;

-  Asi­gu­rați-vă că aveți actul de iden­ti­ta­te vala­bil;

-  Pre­zen­tați-vă neîn­so­țiți de minori;

-  Dez­in­fec­tați-vă mâi­ni­le la intra­rea în sec­ția de vota­re;

-  Evi­tați con­tac­tul cu alte per­soa­ne;

-  Păs­trați dis­tan­ța de cel puțin un metru față de alte per­soa­ne;

-  Pre­zen­tați-vă în fața ope­ra­to­ru­lui de cal­cu­la­tor și pozi­țio­nați sin­guri actul de iden­ti­ta­te în supor­tul table­tei;

-  Pen­tru iden­ti­fi­ca­re, înde­păr­tați mas­ca pen­tru scurt timp, dar păs­trând dis­tan­ța de sigu­ran­ță față de mem­brii sec­ți­ei de vota­re;

-  Îndrep­tați-vă spre mem­brul care vă va pre­lua sem­nă­tu­ra în lis­ta elec­to­ra­lă;

-  Veniți cu instru­ment de scris pro­priu;

-  Pozi­țio­nați actul de iden­ti­ta­te, ast­fel încât să nu fie nece­sar con­tac­tul altor per­soa­ne;

-  După exer­ci­ta­rea votu­lui, res­ti­tu­iți ștam­pi­la și apli­cați sin­guri tim­brul auto­co­lant pe actul de iden­ti­ta­te;

-  Dez­in­fec­tați-vă mâi­ni­le și urmați direc­ția de ieși­re.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 26.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply