Iuliean HORNEȚ – Inventatorul român care ar putea transforma gropile de gunoi în căldură, combustibil și curent electric, energii nepoluante!

0
177

Se lup­tă pen­tru o Româ­nie ver­de. Pen­tru în­lăturarea gro­pi­lor de gunoi și a nămo­lurilor de ca­nalizare și trans­for­ma­rea lor în ener­gie prie­tenoasă cu medi­ul. Pen­tru tere­nuri fer­ti­le, fără îngră­șăminte chi­mi­ce. Pen­tru un aer curat de res­­pirat și o apă fre­a­ti­că nepo­lu­a­tă. Și pen­tru inde­pendența aces­tui pământ față de combus­tibili. El vrea să aju­te la cre­a­rea unor locuri de mun­că „verzi”, mai ales aco­lo unde este cea mai mare ne­voie de ele: în regiu­ni­le subdez­vol­tate, la sat. Băr­ba­tul nu este un acti­vist pen­tru mediu. Nu este un poet. Nu este un om cu ca­pul în nori, genul care să cau­te aten­ție publi­că sau ca­re pro­mi­te mi­nuni ire­a­li­za­bi­le. Dim­po­trivă: el este un inven­ta­tor. Insta­la­ți­i­le sale pen­tru pro­du­ce­rea ener­gi­ei elec­tri­ce sunt folo­si­te în mul­te țări ale lumii.

În numai șap­te ani, între 2003 și 2010, fos­tul spe­cia­list în balis­ti­că al Arma­tei Ro­mâne, ori­gi­nar din Brăi­la, a rea­li­zat pes­te 70 de dis­po­zi­ti­ve teh­ni­ce pen­tru obți­ne­rea ener­giei verzi: din deșe­uri orga­ni­ce, gunoi me­najer, nămo­luri de cana­li­za­re, plas­tic, hai­ne vechi și anve­lo­pe auto. Cu aju­to­rul lor, el ar putea să trans­for­me gro­pi­le de gunoi ale Româ­ni­ei în căl­du­ră, com­bus­ti­bil și cu­rent elec­tric, pri­e­te­noa­se față de mediu. Sau să aju­te la înlă­tu­ra­rea uri­a­șe­lor insu­le de plas­tic din ocean – o catas­tro­fă eco­lo­gi­că glo­ba­lă, pen­tru care nimeni nu pare să se sim­tă res­pon­sa­bil. Sună prea fru­mos pen­tru a fi ade­vă­rat? „Par­tea teh­no­lo­gi­că a aces­tei pro­vo­cări am rezolvat‑o”, spu­ne Iuli­ean Hor­neț.

Dacă am un vis, tre­bu­ie să‑l urmă­resc nea­bă­tut”.

Inven­ta­to­rul este de ani de zile invi­tat la con­fe­rințe și con­gre­se inter­națio­na­le și ono­rat cu dis­tinc­ții pen­tru teh­no­lo­gi­i­le sale ino­va­ti­ve. El își vin­de deja de un dece­niu ino­va­ți­i­le în țară și pes­te hota­re. Ni­meni nu a con­tes­tat nive­lu­ri­le incre­di­bil de scă­zu­te ale polu­an­ți­lor din sis­te­me­le sale de încă­l­zi­re, care sunt publi­ca­te pe pagi­na de inter­net a fir­mei sale „EcoHor­neț”. Câte unii au mai venit să facă măsu­rători. Antre­pre­nori de renu­me mondi­al au dorit să cum­pe­re de la el paten­te și să le vân­­dă sub pro­pria mar­că. Dar aici a in­ter­venit onoa­rea lui de inven­ta­tor. Și peri­co­lul ca solu­ți­i­le sale pri­e­te­noa­se față de mediu să dis­pa­ră în ser­ta­re­le con­cu­ren­ței sau ale lob­by-ști­lor com­bus­ti­bi­li­lor fosili…

Citiți con­ti­nu­a­rea în formula-as.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply