Interviu cu jurnalistul Cristian Bucur, Canada: ”Pentru noi, cei din diaspora, este important schimbul de informații între jurnaliștii trăitori în cele 4 colțuri ale lumii, de unde și utilitatea unei Asociații de jurnaliști cum este AJRP

0
195

”Pen­tru noi, cei din dias­po­ra, este impor­tant schim­bul de infor­ma­ții între jur­na­liș­tii tră­i­tori în cele 4 col­țuri ale lumii, de unde și uti­li­ta­tea unei Aso­ci­a­ții de jur­na­liști cum este AJRP”.

Lucre­ția Ber­zin­țu în dia­log cu jur­na­lis­tul Cris­ti­an Bucur, Can­a­da

Mot­to: În măsu­ra în care cei­la­lţi oameni trec prin via­ţă şi nu lasă nicio urmă, ca peş­te­le care tre­ce prin apă şi nu lasă nicio urmă, zia­ris­tul este cel care lasă câte o urmă prin zile­le tră­i­te, prin inter­me­di­ul arti­co­le­lor pe care le scrie, prin inter­me­di­ul unei ima­gini, prin inter­me­di­ul unei ati­tu­dini. De ace­ea, zia­ris­ti­ca este, poa­te, una din­tre cele mai fru­moa­se mese­rii… (Nico­lae Dabi­ja, în zia­rul Eve­ry­day Jour­na­lism, inter­viu, 17 decem­brie 2012).

Lucre­ția Ber­zin­tu (L.B): — Mass-media, defi­ni­tă ca ”a patra pute­re în stat”, în ce măsu­ră își exer­ci­tă acest rol, astăzi?

Cris­ti­an Bucur (C.B): — Pre­sa de azi are o res­pon­sa­bi­li­ta­te foar­te mare, deo­a­re­ce com­ple­xi­ta­tea si mul­ti­tu­di­nea sur­se­lor de infor­ma­ție impli­că o mult mai aten­tă vali­da­re. Nu mai este sufi­cient să vedem un eve­ni­ment, tre­bu­ie însă și inter­pre­tat, însă fără a indu­ce citi­to­ru­lui, ascul­tă­to­ru­lui sau pri­vi­to­ru­lui vreo idee deja fabri­ca­tă.

L.B: — Cum apre­ciezi pre­sa de lim­ba româ­nă din afa­ra Româ­ni­ei vizavi de cea din Româ­nia?

C. B: — Opi­nia mea a fost și rămâ­ne că pre­sa de lim­ba româ­nă din afa­ra Româ­ni­ei este mai libe­ră. Dez­a­van­ta­jul este că aces­te publi­ca­ții, emi­siuni sau site-uri dis­pun de mij­loa­ce finan­ci­a­re foar­te redu­se, de unde și lip­sa cores­pon­den­ți­lor plătiți. Pre­sa din Româ­nia este, în gene­ral, aser­vi­tă inte­re­se­lor poli­ti­ce sus­ți­nu­te de patroni.

Pen­tru noi, cei din dias­po­ra este impor­tant schim­bul de infor­ma­ții între jur­na­liș­tii tră­i­tori în cele 4 col­țuri ale lumii, de unde și uti­li­ta­tea unei Aso­ci­a­ții de jur­na­liști cum este AJRP.

L.B: — Se poa­te vor­bi de o oare­ca­re osmo­ză între unii jur­na­liști și pute­re, ast­fel afec­tân­du-se liber­ta­tea pre­sei?

C.B: — Liber­ta­tea pre­sei se poa­te men­ți­ne numai printr‑o lup­tă con­ti­nuă și per­ma­nen­tă! Ten­ta­ția este mare pen­tru jur­na­liș­tii mai mult sau mai puțin cunos­cuți să cola­bo­re­ze cu guver­ne­le în schim­bul unor recom­pen­se mate­ri­a­le sau chiar pos­turi în admi­nis­tra­ții. Cu câte­va excep­ții, jur­na­liș­tii nu sunt oameni bogați, dim­po­tri­vă aș spu­ne, dar să nu uităm ca și ei au fami­lii și copii.

L.B: — Inter­ne­tul, prin plat­for­me­le sale, a deve­nit cel mai puter­nic media. ”New Media”, a doua gene­ra­ție a inter­ne­tu­lui ”Web 2.0”, care a ame­nin­țat pre­sa tra­di­țio­na­lă, a con­dus la dezvol­ta­rea / extin­de­rea jur­na­lis­mu­lui onli­ne. Când și cum ai făcut tre­ce­rea de la pre­sa tra­di­țio­na­lă la cea onli­ne?

C.B: — Am rea­li­zat acum 6 ani deja că vii­to­rul este onli­ne, ast­fel am migrat publi­ca­ția Mar­ca-RO de pe hâr­tie pe Inter­net exclu­siv. De fapt este des­tul de sim­plu, atunci când chel­tu­ie­li­le cu tipă­ri­rea, dis­tri­bu­ția și cola­bo­ra­to­rii nu se aco­pe­ră, este evi­dent că tre­bu­ie să te adap­tezi. Mul­te publi­ca­ții s‑au adap­tat, inclu­siv une­le foar­te cunos­cu­te. Sigur că mode­lul de busi­ne­ss este dife­rit, însă și chel­tu­ie­li­le rămân sub con­trol.

L.B: — Plat­for­me­le de comu­ni­ca­re onli­ne sunt inte­rac­ti­ve. În timp ce publi­cul e pasiv în media tra­di­țio­na­lă, devi­ne par­ti­ci­pant activ în pre­sa onli­ne prin comen­ta­rii. Ce abi­li­tăți ar tre­bui să aibă jur­na­lis­tul vizavi de even­tu­a­le mani­pu­lări, ata­curi la per­soa­nă ș.a. Cum pro­ce­dezi?

C.B: — Mani­pu­lări se încear­că tot tim­pul și asta de când lumea, așa că nu tre­bu­ie să ne mire. Ata­cu­ri­le la per­soa­nă se prac­ti­că pen­tru a redu­ce jur­na­lis­tul care încear­că să comu­ni­ce un ade­văr. În cazul în care nu ai nimic să-ți repro­șezi rămâ­ne doar neplă­ce­rea de a fi în cen­trul unui atac nedrept, pro­ble­ma este atunci când exis­tă vre­un sche­let în dulap. Sun­tem totuși pri­vi­le­gi­ați pen­tru că tră­im totuși în țări în care jur­na­liș­tii nu sunt asa­si­nați sau închiși fără motiv.

L.B: — Care sunt avan­ta­je­le și dez­a­van­ta­je­le zia­ru­lui onli­ne?

C.B: — Prin­tre dez­a­van­ta­je ar fi lip­sa sen­za­ți­ei pe care o ai când atingi hâr­tia unui ziar, în rest nu prea văd alte­le. Pe onli­ne ști­ri­le cir­cu­lă mult mai repe­de și mai bine la niș­te cos­turi mai redu­se. Cum amin­team mai sus, mode­lul de busi­ne­ss este dife­rit, iar felul în care apar veni­tu­ri­le este altul.

L.B: — Prac­tici mai mul­te genuri ale jur­na­lis­mu­lui de infor­ma­re, ca: ști­rea, inter­vi­ul, repor­ta­jul. După mulți ani de expe­rien­ță în acest dome­niu, con­ti­nui cu ace­eași acu­ra­te­țe, veri­di­ci­ta­te, obiec­ti­vi­ta­te, impar­ți­a­li­ta­te, corec­ti­tu­di­ne și res­pon­sa­bi­li­ta­te față de public. Ce te inspi­ră, ce te moti­vea­ză?

C.B: — Deși exis­tă momen­te în care aș vrea să mă înde­păr­tez, revin de fie­ca­re dată cu dorin­ța de a le împăr­tăși oame­ni­lor noi aspec­te ale ”ade­vă­ru­lui” pe care îl des­co­păr. Chiar dacă unii nu vor să știe sau să înțe­lea­gă, apar totuși niș­te sem­ne de între­ba­re care le vor rămâ­ne în sub­con­ști­ent.

L.B: — Care sunt pri­o­ri­tă­ți­le în acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că, ca pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Jur­na­liș­ti­lor Români de Pre­tu­tin­deni (AJRP)?

C.B: — Cola­bo­ra­rea cu cât mai mulți din­tre colegi și ampli­fi­ca­rea mesa­ju­lui nos­tru de coo­pe­ra­re între jur­na­liș­tii de pre­tu­tin­deni. Ne-am dori să avem cât mai mul­te fili­a­le cum este cea de la Chi­și­nău care are niș­te oameni extra­or­di­nar de ini­moși.

L.B: — Minis­te­rul Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni (în pre­zent Depar­ta­ment) a fost înfi­in­țat pen­tru a veni în aju­to­rul româ­ni­lor și orga­ni­za­ți­i­lor româ­nești din Dias­po­ra. Cum a fost cola­bo­ra­rea de‑a lun­gul ani­lor? Ce ne poți spu­ne în acest sens?

C.B: — Din păca­te, am avut aproa­pe mereu impre­sia că acest Depar­ta­ment sau Minis­ter are ca scop să îngre­u­ne­ze comu­ni­ca­rea din­tre româ­nii din afa­ră și cei din inte­ri­or. Prin­ci­pa­la lor ocu­pa­ție, finan­ța­rea pro­iec­te­lor, este mai degra­bă un exa­men pe care mulți îl pică fără măcar să știe de ce. Nu ți se spu­ne nimic, doar te vezi pe lis­ta res­pin­și­lor și atât. Dacă încerci să faci con­tes­ta­ție ai impre­sia că ai făcut cine știe ce păcat. Sunt mul­te sem­ne de între­ba­re, însă nu cred că se va schim­ba ceva în vii­to­rul apro­pi­at sau mai degrabă…niciodata.

L.B: — Am ajuns să tră­im o peri­oa­dă de cri­ză mondi­a­lă de nei­ma­gi­nat, aceas­tă pan­de­mie a nou­lui coro­na­vi­rus. Care este opi­nia ta cu pri­vi­re la tot ceea ce se întâm­plă în țări­le afec­ta­te?

C.B: — Este o pan­de­mie de pani­că în pri­mul rând… cre­a­tă de către cole­gii noș­tri din media. Sigur, viru­sul exis­tă, însă sunt atât de mul­te sem­ne de între­ba­re și infor­ma­ții con­tra­dic­to­rii, încât chiar și pen­tru un jur­na­list este greu să sepa­re ade­vă­rul de min­ciu­nă.

L.B: — După aceas­tă pan­de­mie, a nou­lui coro­na­vi­rus care pro­du­ce Covid-19, lumea va fi ace­eași? Sau, peri­oa­da de cri­ză este o tranzi­ție spre o altă lume?

C.B: — Per­so­nal cred că lumea se va schim­ba… rămâ­ne de văzut dacă în bine sau nu.

Lucre­ția Ber­zin­tu: — Ce mesaj dorești să trans­miți citi­to­ri­lor?

Cris­ti­an Bucur: — Tră­im într‑o epo­că în care teh­no­lo­gia are un nivel de dezvol­ta­re fără pre­ce­dent și acest lucru are, bine­în­țe­les, un impact asu­pra infor­ma­ți­ei din spa­ți­ul public. Este din ce în ce mai greu, chiar și pen­tru cei care au expe­rien­ță în fil­tra­rea infor­ma­ți­ei, să facă dife­ren­ța din­tre real și fals. De ace­ea, este foar­te impor­tant pen­tru noi toți să tre­cem prin fil­trul gân­di­rii per­so­na­le ori­ce tip de infor­ma­ție. De ase­me­nea, este bine să dis­cu­tăm des­pre ceea ce citim sau vedem în media cu fami­lia sau pri­e­te­nii, în mod sigur schim­bul de idei faci­li­tea­ză înțe­le­ge­rea lucru­ri­lor. Este, cred, impor­tant să înțe­le­gem ce ni se întâm­plă și de ce.


Man­ga­lia News, 17.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply