Inițiativă legislativă în scopul creșterii salariului minim pentru angajații din sectorul constructiilor navale

0
521

A fost depu­să spre dez­ba­te­re și adop­ta­re în ple­nul Par­la­men­tu­lui Româ­ni­ei o ini­ția­ti­vă legi­sla­ti­vă refe­ri­toa­re la cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim brut pe ţară (garan­tat în pla­tă) pen­tru anga­ja­ţii din sec­to­rul con­stru­cţii nave.

Prin acest pro­iect de lege se pro­pu­ne ca sala­ri­ul minim brut să fie și în sec­to­rul con­struc­ți­i­lor de nave de 3.000 lei, iar lucră­to­rii din acest sec­tor extrem de dur de acti­vi­ta­te să bene­fi­cie­ze de scu­tiri la pla­ta impo­zi­te­lor către stat, după cum urmea­ză :

*Impo­zi­tul pe venit la sala­ri­ul brut de 3000 lei să se redu­că de la 10% la 0%;

*Con­tri­bu­ția pen­tru pen­sii la ace­lași sala­riu să sca­dă de la 25% la 1,25%;

*Con­tri­bu­ția pen­tru sănă­ta­te pen­tru 3000 lei brut, să se redu­că de la 10% la 0%.

Redu­ce­rea aces­tor impo­zi­te afe­ren­te sala­ri­u­lui minim brut de 3000 de lei repre­zin­tă un câștig pen­tru sala­ri­at (veni­tul net) în valoa­re apro­xi­ma­ti­vă de 600 lei. Pro­iec­tul de lege pre­ve­de redu­ce­rea con­tri­bu­ți­ei pen­tru mun­că, de la 2,25% la 0,337% pen­tru anga­ja­tor.

Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Româ­nia mul­țu­meș­te par­la­men­ta­ri­lor PSD pen­tru inte­re­sul mani­fes­tat față de pro­ble­me­le sec­to­ru­lui con­struc­ții nave. (Marin Flo­ri­an, pre­șe­din­te).


Ini­ția­to­rii și sem­na­ta­rii pro­iec­tu­lui de lege: 

Simion Lucian Edu­ard: Ini­ția­ti­vă pen­tru creș­te­rea sala­ri­u­lui minim pen­tru anga­ja­ții din sec­to­rul con­struc­ti­i­lor nava­le. Am depus spre dez­ba­te­re și adop­ta­re în ple­nul Par­la­men­tu­lui Româ­ni­ei ini­ția­ti­va legi­sla­ti­vă refe­ri­toa­re la cre­ş­te­rea sala­ri­u­lui minim brut pe ţară (garan­tat în pla­tă) pen­tru anga­ja­ţii din sec­to­rul con­stru­cţi­i­lor nava­le.

Așa­dar, am pro­pus prin acest pro­iect de lege ca sala­ri­ul minim brut să fie și în sec­to­rul con­struc­ți­i­lor de nave de 3.000 lei (ase­me­nea celui din con­struc­ții) iar lucră­to­rii din acest sec­tor extrem de dur de acti­vi­ta­te să bene­fi­cie­ze de scu­tiri la pla­ta impo­zi­te­lor către stat, după cum urmea­ză:

*Impo­zi­tul pe venit la sala­ri­ul brut de 3000 lei să se redu­că de la 10% la 0%

*Con­tri­bu­ția pen­tru pen­sii la ace­lași sala­riu să sca­dă de la 25% la 1,25%

*Con­tri­bu­ția pen­tru sănă­ta­te pen­tru 3000 lei brut, să se redu­că de la 10% la 0%.

Redu­ce­rea aces­tor impo­zi­te la sala­ri­ul minim brut de 3000 de lei înseam­nă un câștig pen­tru sala­ri­at (veni­tul net) de apro­xi­ma­tiv 600 lei. Pro­iec­tul de lege pre­ve­de și pen­tru anga­ja­tor – redu­ce­rea con­tri­bu­ți­ei pen­tru mun­că, de la 2,25% la 0,337 %.

Toa­te aces­te facil­tă­ții pro­pu­se prin pro­iec­tul de lege au drept scop redu­ce­rea difi­cul­tă­ți­lor lega­te de asi­gu­ra­rea for­ței de mun­că spe­cia­li­za­tă în con­tex­tul con­cu­ren­ței nelo­ia­le de pe pia­ța mun­cii.

Mul­țu­mesc tutu­ror cole­gi­lor din PSD care au sem­nat pro­iec­tul de lege ală­tu­ri de mine și cole­gi­lor depu­tați de la Mino­ri­tăți (repre­zen­ta­tul mino­ri­ta­tii tur­ce, depu­tat Ibram Iuse­in, mino­ri­ta­tea ruși­lor lipo­ve­ni, depu­tat Ample­ev Adri­an și mino­ri­ta­tea ucrai­ne­a­nă, depu­tat Nico­lae Miro­slav Pet­fre­țchi), care au înțe­les că este vital pen­tru zona noas­tră, să sus­ți­nem indus­tria nava­lă care asi­gu­ră echi­li­brul eco­no­mic și soci­al al regiu­nii.


Man­ga­lia News, 22.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply