Gest disperat al fermierilor din Dobrogea: „VREM APĂ!” [VIDEO]

0
225

Car­men Avram: ”Aceas­ta este una din­tre cele mai sfâși­e­toa­re ima­gini pe care le-am văzut în ulti­mii 30 de ani. Fer­mi­eri din Dobro­gea, scri­ind în pra­ful câm­pu­lui isto­vit de sece­tă: „VREM APĂ”.

E sufi­cient de mare, dom­nu­le minis­tru Oros? Se vede până la palat? Mai aveți nevo­ie de timp, să vă gân­diți de par­tea cui sun­teți?”


VREM APĂ”, este mesa­jul pe care Gru­pul de Ini­ția­ti­vă Civi­că a Fer­mi­e­ri­lor Dobro­geni l‑a lan­sat public, oda­tă cu întâl­ni­rea de lucru de joi, 10.09.2020, care a avut loc la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii, din­tre fer­mi­eri și ofi­ci­ali ai insti­tu­ți­ei de resort, pre­ci­zea­ză comu­ni­ca­tul trans­mis de fer­mi­e­rii dobro­geni pen­tru AGROINFO. Timp de 3 ore, pe tere­nul din­tre loca­li­tă­ți­le Coma­na și Negru Vodă, uti­la­je­le fer­mi­e­ri­lor noș­tri au scris mesa­jul VREM APĂ! Tra­gem un sem­nal dis­pe­rat către auto­ri­tăți de a găsi solu­ții, împre­u­nă cu fer­mi­e­rii, la sece­ta care afec­tea­ză în mod spe­cial zona Dobro­gei. […]

Soli­ci­tă­ri­le fer­mi­e­ri­lor din Dobro­gea pen­tru Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii sunt:

1. Sus­pen­da­rea rate­lor, măsu­ră apli­ca­bi­lă cel târ­ziu de la 01.09.2020;
2. Pla­ta de urgen­ță a sume­lor, și așa mici, fixa­te pen­tru des­pă­gu­bi­rea cala­mi­tă­ți­lor.
3. Ram­bu­r­sa­rea cu cele­ri­ta­te a TVA-ului pen­tru fer­mi­eri.
4. Pla­ta de urgen­ță a sub­ven­ți­ei la moto­ri­nă și a pri­me­lor de asi­gu­ra­re a cul­tu­ri­lor.
5. Modi­fi­ca­rea legislație,i în sen­sul sus­ți­ne­rii pro­iec­te­lor inde­pen­den­te de iri­ga­ții, din sur­se alter­na­ti­ve de apă. Poa­te chiar si posi­bi­li­ta­tea acce­su­lui aces­tui gen de pro­iec­te la fon­duri europene/naționale.
6. Încu­ra­ja­rea fer­mi­e­ri­lor să plan­te­ze per­de­le fores­ti­e­re, prin rela­xa­rea regu­li­lor și fur­ni­za­rea de mate­ri­al sădi­tor.
7. Pri­o­ri­ta­te pen­tru pro­iec­te­le de iri­ga­ții națio­na­le exis­ten­te și vii­toa­re, în zona Dobro­gei. Este regiu­nea cu cel mai mare defi­cit de apă și totuși, cu fer­me rela­tiv mari și bine teh­no­lo­gi­za­te, cu poten­ți­al bun!
8. Decla­ra­rea jude­țu­lui Con­stan­ța ca zonă cala­mi­ta­tă!

Sur­să video: Gru­pul de Ini­ția­ti­vă Civi­că a Fer­mi­e­ri­lor Dobro­geni https://bit.ly/3hfg10P


Man­ga­lia News, 10.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply