Generația noastră nu avea chestia asta ‘verde’, pe vremuri… Adevărat!

0
207

La casa de mar­cat a super­mar­ke­tu­lui, tână­ra casie­ră îi atra­ge aten­ția cli­en­tei (o doam­nă mult mai în vâr­stă), că saco­șa de aca­să e din plas­tic și nu e bună pen­tru mediu. Doam­na își cere scu­ze și zice: “Noi nu aveam ches­tia asta ‘ver­de’ pe vre­muri…“. Tână­ra casie­ră îi răs­pun­de: “Asta e pro­ble­ma noas­tră azi, că gene­ra­ți­ei voas­tre nu i‑a păsat de mediu, să îl păs­tre­ze curat pen­tru gene­ra­ți­i­le vii­toa­re”.

Doam­na îi spu­ne că are drep­ta­te, că gene­ra­ția ei nu a avut ches­tia asta ‘ver­de’.

Pe vre­mea mea reci­pien­te­le de lap­te, de apă mine­ra­lă și de bere, sau borca­ne­le de iaurt erau din sti­clă, se retur­nau la maga­zin, de unde ajun­geau la fabrici, pen­tru spă­la­re, ste­ri­li­za­re și refo­lo­si­re de mul­te, mul­te ori, deci se reci­clau cu ade­vă­rat.

La apro­zar se dădeau pungi de hâr­tie pe care le refo­lo­seam până se rupeau și le pre­dam împre­u­nă cu zia­re, revis­te, caie­te, car­toa­ne…, la punc­te­le de colec­ta­re, ajun­gând la fabri­ci­le de hâr­tie, scu­tind de la tăie­re mulți copaci. Nu aveam ches­tia ‘ver­de’ pe vre­muri.

În tre­cut, urcam eta­je­le pe scări, pen­tru ca nu erau decât rar ascen­soa­re și scări rulan­te în fie­ca­re clă­di­re de biro­uri ori maga­zi­ne. Mer­geam la cum­pă­ră­turi pe jos, nu cu masini de 300 CP, pen­tru 500 metri, dar e ade­va­rat ca nu aveam ches­tia ‘ver­de’.

Scu­te­ce­le copi­i­lor, fiind din bum­bac, se spă­lau și se refo­lo­seau pen­tru ca nu le aveam pe cele de uni­că folo­sin­ță. Ne uscam rufe­le afa­ră, în soa­re și vânt pen­tru că nu aveam uscă­toa­re elec­tri­ce în casă. Copi­ii pur­tau și hai­ne­le fra­ți­lor și suro­ri­lor mai mari, nu întot­dea­u­na hai­ne noi-nou­țe. Tână­ra are drep­ta­te, nu aveam ches­tia ‘ver­de’ pe atunci.

Aveam un sin­gur TV ori doar un radio în casă, nu în fie­ca­re came­ră. În bucă­tă­rie, ames­te­cam și frămân­tam cu mâi­ni­le, pen­tru că nu aveam mașini elec­tri­ce să facă totul. Când împa­che­tam ceva fra­gil, folo­seam hâr­tii vechi și zia­re, nu folie de plas­tic cu bule.

Pe vre­muri nu por­neam mașini de tăi­at iar­bă cu ben­zi­nă ori elec­tri­ce, să ne aran­jăm gazo­nul, ci folo­seam mașini manu­a­le, coa­sa, sece­ra și făceam des­tu­lă miș­ca­re, ca să nu avem nevo­ie să mer­gem la săli de gim­nas­ti­că, pen­tru a ne urca pe benzi, ori pe bici­cle­te ali­men­ta­te cu elec­tri­ci­ta­te. Cu ade­vă­rat, nu aveam ches­tia ‘ver­de’ pe atunci.

Când ne era sete, beam apă de la o ciș­mea de pe stra­dă, în loc să folo­sim pahar de plas­tic ori sti­clă de plas­tic cu apă îmbu­te­li­a­tă. Ne reum­pleam sti­lo­u­ri­le cu cer­ne­a­lă din căli­ma­ră în loc să cum­pă­răm alte­le noi sau rezer­ve din plas­tic. Ne schim­bam lama în apa­ra­tul de băr­bie­rit, în loc să‑l arun­căm de fie­ca­re dată când se uza lama, dar nu aveam ches­tia ‘ver­de’.

Oame­nii luau tram­va­i­ul și auto­bu­zul, iar copi­ii mer­geau pe jos, ori pe bici­cle­te, la școa­lă, în loc să fie duși cu mași­na de 45 de mii de euro a fami­li­ei, dar nu aveam ches­tia ‘ver­de’.

Aveam o sin­gu­ră pri­ză în came­ră, nu pre­lun­gi­toa­re pen­tru o duzi­nă de apa­ra­te elec­tri­ce și nu aveam nevo­ie de un smar­tpho­ne și de GPS cu sem­na­le de la sate­liți, ca să găsim cel mai apro­pi­at McDo­nal­ds”.

Nu e trist să vezi cum se plân­ge tână­ra gene­ra­ție cât de risi­pi­tori și polu­anți am fost noi, doar pen­tru că nu aveam ches­tia ‘ver­de’ pe vre­muri?

Vă rog să tri­mi­teți tex­tul de mai sus unei alte per­soa­ne ”ego­is­te și în vâr­stă, care are nevo­ie de o lec­ție des­pre păs­tra­rea mediu­lui”, lec­ție pri­mi­tă de la un deș­tept mai tânăr.

Nu ne pla­ce să fim în vâr­stă, așa că nu ne tre­bu­ie mult să ne ener­văm, mai ales când obser­va­ți­i­le vin de la cine­va tatu­at și cu mul­te zor­zoa­ne, dar care nu poa­te da res­tul, fără aju­to­rul casei de mar­cat…


Man­ga­lia News, 07.09.2020. (sur­sa: Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply