FSLI a lansat Programul național de formare “Profesor în Online”, curs online acreditat de Ministerul Educației și Cercetării

0
241

IMPORTANT!!! FSLI a lan­sat Pro­gra­mul națio­nal de for­ma­re “Pro­fe­sor în Onli­ne”, curs onli­ne acre­di­tat de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii și des­fă­șu­rat în par­te­ne­ri­at cu Digi­tal Nation!!!!

Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ (FSLI), în cali­ta­te de Fur­ni­zor al Pro­gra­mu­lui de for­ma­re “PROFESOR ÎN ONLINE”, împre­u­nă cu Digi­tal Nation, în cali­ta­te de Fur­ni­zor al instru­men­te­lor și meto­do­lo­gi­ei de for­ma­re în cadrul aces­tui pro­gram, anun­ță că s‑au des­chis înscri­e­ri­le la pri­mul curs onli­ne din Româ­nia făcut în mod pro­fe­si­o­nist, dedi­cat for­mă­rii cadre­lor didac­ti­ce în pre­da­rea onli­ne și mix­tă.

Cur­sul se des­fă­șoa­ră 100% onli­ne și va for­ma com­pe­ten­țe­le digi­ta­le pen­tru cadre­le didac­ti­ce care vor pre­da în medi­ul vir­tu­al.

Absol­vi­rea cur­su­lui este cer­ti­fi­ca­tă de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii prin­tr-un ates­tat pro­fe­sio­nal în valoa­re de 16 cre­di­te pro­fe­sio­na­le trans­fe­ra­bi­le (CPT), nece­sa­re la dosa­rul de for­ma­re con­ti­nuă a per­so­na­lu­lui didac­tic!!!

Mem­brii FSLI vor bene­fi­cia de o redu­ce­re de 20% a cos­tu­ri­lor!!!

Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ, pre­o­cu­pa­tă fiind con­stant de creș­te­rea cali­tă­ții în învă­țământ, con­si­de­ră că acest curs va con­tri­bui la înde­pli­ni­rea aces­tui dezi­de­rat. Am con­vin­ge­rea că acest curs va fi unul de suc­ces și mul­te cadre didac­ti­ce din Româ­nia vor dobân­di, pe lân­gă cele 16 cre­di­te tran­fe­ra­bi­le, com­pe­ten­țe­le nece­sa­re pen­tru ca for­ma de învă­ța­re onli­ne să fie de cali­ta­te. Atrag aten­ția cadre­lor didac­ti­ce care doresc să par­cur­gă acest curs că el nu va fi unul for­mal, exi­gen­ța fiind o con­stan­tă pe toa­tă peri­oa­da aces­tor cur­suri. Acest curs nu va face rabat de la cali­ta­te, iar ates­ta­tul va fi obți­nut numai dacă cur­san­ții vor demon­stra că și-au însu­șit cunoș­tin­țe­le nece­sa­re obți­ne­rii aces­tu­ia. Pre­ci­zez și fap­tul că mem­brii FSLI bene­fi­ci­a­ză de o redu­ce­re de 20% din cos­tu­ri­le aces­tui curs de for­ma­re, pe baza unui cod de redu­ce­re trans­mis de FSLI fie­că­rui sin­di­cat afi­li­at”, decla­ră dl. Simion Han­ces­cu, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ.

https://digitalnation.ro/profesor-online/


Man­ga­lia News, 06.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply