Florin Iordanoaia: Cine dopează copiii Mangaliei?

0
516

Am auzit de mai mul­te ori că mai mulţi copii din Man­ga­lia, prac­ti­canţi de Arte marţi­a­le, se dopea­ză cu ana­bo­li­zan­te, cu tot felul de pas­ti­le, care să le umfle muş­chii, să le măreas­că rezis­tenţa la efort şi la lovi­turi. Cei mai mulţi, des­pre care am aflat, sînt copii cu vîr­ste între 10–17 ani, dar şi des­pre unii cu vîr­ste mai mari, pes­te 18 ani.

Ini­ţi­al nu am cre­zut aşa ceva, pen­tru că pe unii din­tre cei care‑i antre­nea­ză pe copii, îi cunosc şi ştiu că res­pec­tă regu­li­le de pre­gă­ti­re spor­ti­vă. Dar au apă­rut şi mulţi „pira­ţi”, care au fost prac­ti­canţi ai dife­ri­te­lor sti­luri de arte marţi­a­le, cu diplo­me de gra­de obţi­nu­te cine ştie pe unde, pe la tot felul de fun­da­ţii, cor­po­ra­ţii şi maeş­trii, care şi-au scris sin­guri diplo­me­le!

Cei mai mulţi copii, des­pre care am auzit, ar fi prac­ti­canţi de MMA! Ce este MMA? Pen­tru cei care nu cunosc, MMA repre­zin­tă o for­mă de pre­gă­ti­re, care îşi are ori­gi­nea în for­ma chi­ne­ză de lup­tă pe sce­nă, denu­mi­tă „Da-Lei­tai”. Aceas­tă for­mă de lup­tă a fost pro­mo­va­tă de Bru­ce Lee, în fil­mul „Enter the Dra­gon” din anul 1973. Aco­lo este o sce­nă, din care unii pro­mo­tori au con­ce­put o for­mă de lup­tă în cuş­că. Lup­ta în cuş­că a apă­rut în mai mul­te fil­me de acţiu­ne şi arte marţi­a­le.

MMA nu este un stil de arte marţi­a­le, este o pro­bă de lup­tă full-con­tact, cu pro­iec­tări, ştran­gu­lări şi teh­nici arti­cu­la­re, în care se per­mi­te acce­sul unor spor­tivi, de regu­lă pro­fe­si­o­ni­şti, din sti­lu­ri­le de con­tact (Kung-Fu, Kick-Boxing, Muai-Thai, Wushu, Kara­te Kyo­u­kushin, Ju-Jit­su). Pe lîn­gă aceş­tia au mai intrat în cuş­că spor­tivi care prac­ti­că lup­te­le libe­re sau Judo.

De curînd, Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, a recu­nos­cut MMA ca dis­ci­pli­nă spor­ti­vă şi teo­re­tic a fost accep­ta­tă într‑o fede­ra­ţie (nu ştiu exact situ­a­ţia, nu apar deta­lii pe nici un site). După aceas­tă recu­noa­ş­te­re ofi­ci­a­lă, vor înce­pe de fapt aspec­te­le lega­le, cu pri­vi­re la aceas­tă pro­bă de lup­tă sau „dis­ci­pli­nă spor­ti­vă” (în ter­mi­no­lo­gia minis­te­ru­lui).

În acest moment nu exis­tă antre­nori sau instruc­tori spe­cia­li­za­ţi pe MMA. Dacă cine­va a obţi­nut o diplo­mă în stră­i­nă­ta­te, aceas­ta nu are o valoa­re lega­lă, deo­a­re­ce per­soa­na res­pec­ti­vă nu este auto­ri­za­tă să pre­dea ceva, ce nu era recu­nos­cut ofi­ci­al. Pînă de curînd! Dar foar­te mulţi s‑au eri­jat în „antre­nori de MMA”, îna­in­te ca aceas­tă pro­bă să fie lega­lă. Desi­gur, că un antre­nor recu­nos­cut ofi­ci­al, într-unul din sti­lu­ri­le amin­ti­te, poa­te să citeas­că un regu­la­ment de arbi­traj şi cel puţin teo­re­tic, să pre­gă­teas­că spor­tivi pen­tru aceas­tă pro­bă. Dar nici aşa nu este legal, pînă nu au par­ti­ci­pat la un curs legal orga­ni­zat, prin auto­ri­ta­tea res­pon­sa­bi­lă (fede­ra­ţia la care este recu­nos­cu­tă dis­ci­pli­na spor­ti­vă res­pec­ti­vă). Avem „antre­nori”, îna­in­te de a avea recu­noa­ş­te­rea lega­lă!

În Man­ga­lia nu exis­tă nici o per­soa­nă, antre­nor sau instruc­tor, care să aibă drep­tul legal de a pre­da MMA. Per­so­nal, pot să pre­dau „Da-Lei­tai”, fiind auto­ri­zat pen­tru a pre­da aceas­tă pro­bă, avînd car­net de antre­nor şi am par­ti­ci­pat la mul­te cur­suri de pre­gă­ti­re naţio­na­lă şi inter­na­ţio­na­lă! Dar nu MMA!

Cei nea­u­to­ri­za­ţi, care nu au car­ne­te de antre­nor sau instruc­tori, ci doar niş­te diplo­me de grad, care totu­şi şi-au des­chis săli, repre­zin­tă un peri­col public! Pen­tru că aceş­tia nu au cunş­tinţe­le nece­sa­re ceru­te unui antre­nor, pre­dau ile­gal o pro­bă, pen­tru care nu au avut auto­ri­za­ţie (nefi­ind lega­lă) şi cel mai grav, îndoa­pă spor­ti­vii minori cu toa­te sub­stanţe­le peri­cu­loa­se pen­tru sănă­ta­tea lor. După ure­che!

Ce este de făcut? Atunci cînd duceţi copii la un sport, indi­fe­rent ce fel de sport este, soli­ci­ta­ţi repre­zen­tanţi­lor clu­bu­ri­lor să vă pre­zin­te car­ne­tul de antre­nor al celui care‑i instru­ieş­te şi afi­li­e­rea la fede­ra­ţia de spe­cia­li­ta­te. Una e să jucăm fotbal pe mai­dan, de plă­ce­re şi alta e să antre­năm copii! E ca şi cum, un fel­cer, face ope­ra­ţii de apen­di­ci­tă!

În Man­ga­lia, în Arte­le marţi­a­le, îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea legal, urmă­toa­re­le clu­buri spor­ti­ve:
-Clu­bul Spor­tiv „Marea Nea­gră”, antre­nor Ior­dă­noa­ia Flo­rin.
-Aso­ci­a­ţia Clu­bul Spor­tiv „Cal­la­tis Fight Club”, preşe­din­te Tudor Liviu-Sebas­ti­an, Tran­da­fi­res­cu Geor­ge Ionuţ, instruc­tor.
-Clu­bul Spor­tiv „Wushu Maxx” Man­ga­lia, preşe­din­te Var­to­lo­mei Titi.
-Clu­bul Spor­tiv „Shin­dao” Man­ga­lia, preşe­din­te Ser­ghiu­ţă Ion Ovi­diu.

(Sur­sa: dsjconstanta.ro/cluburi-sportive-private).

Nu ştiu dacă cei care antre­nea­ză în cele­lal­te „clu­buri”, au car­ne­te de antre­nor. Din evi­denţa fede­ra­ţi­i­lor la care sînt clu­bu­ri­le lor afi­li­a­te, nu apar pe lis­te­le de antre­nori sau instruc­tori. Doi din­tre ei au fost spor­ti­vii mei, au înfi­inţat legal clu­bu­ri­le, dar nu erau instruc­tori sau antre­nori, ci foşti spor­tivi, cu diplo­me de grad (cen­tu­ra nea­gră). La „Cal­la­tis Fight Club”, nu ştiu care este situ­a­ţia.

Con­si­der că înfi­inţa­rea lega­lă a unui club, nu înseam­nă şi auto­ri­za­rea preşe­din­te­lui, res­pec­tiv, a con­du­că­to­ri­lor, de a pre­da Arte marţi­a­le, în afa­ra cadru­lui legal pre­vă­zut de Legea 69/2000 şi nor­me­le MTS.

Este cazul ca orga­ne­le de con­trol de stat să îşi facă dato­ria şi să opreas­că pe ”pira­ţii” din Arte­le marţi­a­le din Man­ga­lia şi nu numai!

Iar părinţii, pen­tru care nu con­tea­ză unde‑i duc la sport, după ce copi­ii lor ajung în sta­re gra­vă la spi­tal, să nu spu­nă că nu au şti­ut!

De acum şti­ţi

Flo­rin Ior­dă­noa­ia, Pre­se­din­te la Euro­pean Kung-Fu Fede­ra­tion.


Man­ga­lia News, 25.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply