Flori de IE în Grădină! Atelier de cusut ii și Expoziție de ii tradiționale, cu Daniela Elena Dimancea, în Grădina Culturală Callatis, Vineri, 25 septembrie!

0
236

Grădina Culturală Callatis — Flori de IE în Grădină! 

Vineri, 25 sep­tem­brie, înce­pând cu ora 16:00, vă aștep­tăm la un Ate­li­er de cusut ii și la o Expo­zi­ție de ii tra­di­țio­na­le, cu Danie­la Ele­na Diman­cea.

Par­ti­ci­pa­rea este gra­tu­i­tă, pe bază de rezer­va­re, la 0751.268.332, sau mesaj pri­vat pe pagi­na noas­tră. Ate­li­e­rul durea­ză 60–90 de minu­te, iar par­ti­ci­pan­ții tre­bu­ie să aibă pes­te 7 ani. Pri­mim și adulți. 🙂 Expo­zi­ția durea­ză până sea­ra, târ­ziu.
O IE tra­di­țio­na­lă spu­ne o poves­te, poves­tea unnui neam și poves­tea celei care a cusut‑o. IA meri­tă lucra­tă cu pasiu­ne și îmbră­ca­tă cu tot cu tai­ne­le ei.

Vă aștep­tăm, deci la ate­li­e­rul de cusut și expo­zi­ție. Vom râde, vom sta la povești și ne vom bucu­ra sufle­tul cu o șeză­toa­re, ca pe vre­muri. Ate­li­e­rul se va com­ple­ta per­fect cu o ine­di­tă expo­zi­ție de ii.

Pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 — 2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO CULTURA.

Mana­ger de pro­iect: Eli­za Cucu. Orga­ni­za­tor: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.


Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis este un pro­iect care pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea gră­di­nii Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis într-un spa­țiu de expo­zi­ții artis­ti­ce, eve­ni­men­te cul­tu­ra­le și petre­ce­re a tim­pu­lui liber gra­tu­it, pen­tru comu­ni­ta­te și vizi­ta­tori.


Man­ga­lia News, 24.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply