Eroii de la Plevna”…, la Palatul Suțu! [galerie FOTO]

0
234

Vineri, 11 sep­tem­brie, sea­ra, la Pala­tul Suțu – sedi­ul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești a avut loc lan­sa­rea albu­mu­lui de benzi dese­na­te “Ero­ii de la Plev­na”, al artis­tu­lui plas­tic Puiu Manu. Eve­ni­men­tul face par­te din pro­gra­mul Salo­nu­lui BD – “Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te”, ajuns anul aces­ta la a 7‑a edi­ție.

Nu este pri­ma mea par­ti­ci­pa­re la un eve­ni­ment la acest muzeu și sunt încân­tat că exis­tă cine­va care sus­ți­ne ast­fel ban­da dese­na­tă româ­neas­că și este vor­ba de Mihai Ionuț Grăj­dea­nu. Une­le din­tre cele mai fru­moa­se acti­vi­tăți de ban­dă dese­na­tă au fost aici, la acest muzeu. Albu­mul de ban­dă dese­na­tă care a apă­rut acum ‘Ero­ii de la Plev­na’, a fost ide­ea unui pro­fe­sor de isto­rie și m‑am bucu­rat pen­tru că, ast­fel, copi­ii pot învă­ța isto­rie mai ușor … și este un act de cul­tu­ră, până la urmă”. Puiu Manu.

Ceea ce facem noi în ban­da dese­na­tă este o mun­că de echi­pă și ini­ția­ti­va aces­tei ree­di­tări îi apar­ți­ne artis­tu­lui Gabi Rusu care este pro­fes­sor de isto­rie. Ide­ea noas­tră este că în ziua de azi, în ciu­da tutu­ror medi­i­lor, copi­ii au mai puțin access la isto­rie și atunci ne-am gân­dit noi că prin aceas­tă meto­dă ludi­că dar tot­o­da­tă edu­ca­ti­vă, adi­că ban­da dese­na­tă, ei pot afla mai mul­te des­pre isto­ria patri­ei noas­tre, iar Răz­bo­i­ul de Inde­pen­den­ță a fost un epi­so­de de bază în isto­ria Româ­ni­ei, unul cu care ne putem mân­dri și de ace­ea ne-am dorit să ree­di­tăm aceas­tă poves­ti­re apă­ru­tă ini­țial în revis­ta Cute­ză­to­rii”. Dodo Niță.

Publi­cul țin­tă al pro­iec­tu­lui nos­tru îl repre­zin­tă copi­ii, tineri de astăzi dar și gene­ra­ți­i­le vii­toa­re. Ne-am gân­dit să res­ti­tu­im aceas­tă lucra­re publi­cu­lui din Româ­nia, copi­i­lor în gene­ral pen­tru ca isto­ria să nu fie uita­tă. Albu­mul Ero­ii de la Plev­na repre­zin­tă o ban­dă dese­na­tă isto­ri­că cre­a­tă și publi­ca­tă în 1977 în revis­ta Cute­ză­to­rii și este poves­tea unor țărani luați de la coar­ne­le plu­gu­lui și tri­miși să lup­te pen­tru inde­pen­den­ța Româ­ni­ei, să se arun­ce cu un curaj nebu­nesc sub gloan­țe­le de la Gri­vi­ța și Plev­na. Exem­plul lor și sacri­fi­ci­ul lor tre­bu­ie să repre­zin­te, pen­tru noi, un mod de adu­ce­re amin­te și recu­noș­tin­ță eter­nă“. Gabi Rusu.

De 7 ani orga­ni­zez eve­ni­men­te dedi­ca­te ben­zi­lor dese­na­te româ­nești aici, la Pala­tul Suțu. Ast­fel s‑a cre­at un public dori­tor și iubi­tor al celei de‑a 9 arte. Cu doi ani în urmă am dat star­tul unei serii de expo­zi­ții ‘Maeș­tri ben­zii dese­na­te româ­nești’, expo­zi­ții de autor dedi­ca­te celor care au dese­nat îna­in­te de anii ’90, dar și după. Lucrând încă de atunci cu aces­te publi­ca­ții de arhi­vă (Cute­ză­to­rii, Șoi­mii Patri­ei, Lumi­ni­ța), ne-am dat sea­ma cât de impor­tan­te sunt aces­te povești în benzi dese­na­te și că avem o dato­rie față de noi­le gene­ra­ții, dato­ria de a le oferi și lor bucu­ria pe care noi am avut‑o răs­fo­ind ace­le revis­te și învă­țând, fără să ne dăm sea­ma, lucruri ine­di­te. Așa­dar ne aflăm azi într-un moment de săr­bă­toa­re aș putea spu­ne, pen­tru că acest album se lansea­ză în pre­a­j­ma zilei de naș­te­re a maes­tru­lui Puiu Manu, cel mai lon­ge­viv autor de ban­dă dese­na­tă din Româ­nia, dar și într-un moment în care iată, efor­tu­ri­le noas­tre de a reda publi­cu­lui poveș­ti­le din isto­ria Româ­ni­ei în benzi dese­na­te se con­cre­ti­zea­ză atât prin expo­zi­ții cât și prin revis­te și albu­me publi­ca­te. Nu este o mun­că ușoa­ră, este într-ade­văr o mun­că de echi­pă și rezul­ta­te­le ar tre­bui nu doar să ne bucu­re, ci să ne uneas­că și să deve­nim, împre­u­nă, pro­mo­tori ai ben­zii dese­na­te româ­nești de dina­in­te si de după anii ‘90”. Mihai Ionuț Grăj­dea­nu.


Man­ga­lia News, 13.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply