Echipa GEORGESCU — ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE, DOTĂRI MODERNE, în comuna Limanu! Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu

0
256

Echi­pa GEORGESCU — ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE, DOTĂRI MODERNE, în comu­na Lima­nu! Se poa­te mai mult! Pri­mar Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu.

2016 — 2020: 4,5 mili­oa­ne lei = ECHIPA GEORGESCU;

2020 — 2024: Rea­bi­li­ta­re fos­ta Școa­lă Hagieni, inves­ti­ții noi în șco­li­le și gră­di­ni­țe­le din 2 Mai și Lima­nu, bur­se de merit, tabe­re de stu­diu.

În comu­na Lima­nu se poa­te învă­ța azi, ca în seco­lul 21. Am inves­tit mult în dotă­ri­le șco­li­lor și gră­di­ni­țe­lor din 2 Mai și Lima­nu. Vrem ca tine­rii să se sim­tă bine și să își câști­ge un vii­tor aici. Mer­gem îna­in­te, cu pro­iec­te fru­moa­se și oameni dedi­cați!”

Se poate mai mult! Primar Daniel Gheorghe Georgescu.

#dotă­ri­mo­der­ne
#școa­la­pe­bu­ne
#Geor­ges­cu­pri­mar
#lis­taP­SD
#dumi­ni­ca­ie­si­m­la­vot
#sepoa­te­mai­mult
#echi­pa­ge­or­ges­cu.

MN: Des­pre loca­li­ta­tea Lima­nu și sate­le 2 Mai, Vama Veche și Hagieni, pre­cum și des­pre pri­ma­rul Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, vizio­nați mai mul­te arti­co­le AICI, la rubri­ca dedi­ca­tă comu­nei.


Man­ga­lia News, 24.09.2020. #Limanu2MaiVamaVecheHagieni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply