Dr. Oana Cuzino: Diferența dintre infecțiile bacteriene și infecțiile virale

0
206

Diferența dintre infecțiile bacteriene și cele virale.

Bac­te­ri­i­le și viru­su­ri­le pot cau­za nume­roa­se infec­ții, dar, deși pot părea la fel, exis­tă mai mul­te deo­se­biri impor­tan­te între cele două cla­se de micro­or­ga­nis­me, care influ­en­țea­ză atât simp­to­me­le, cât și for­me­le de tra­ta­ment. 

Așa­dar, bac­te­ri­i­le sunt micro­or­ga­nis­me uni­ce­lu­la­re, foar­te vari­a­te ca for­mă și struc­tu­ră, și care pot trăi în aproa­pe ori­ce fel de mediu inha­bi­ta­bil, inclu­siv în orga­nis­mul uman. Cu toa­te aces­tea, numai o mică par­te din bac­te­ri­i­le cunos­cu­te de om pot cau­za infec­ții în rân­dul oame­ni­lor. Acest tip de bac­te­rii se numesc bac­te­rii pato­ge­ne.

Viru­su­ri­le sunt o altă for­mă de micro­or­ga­nis­me, mai mici decât bac­te­ri­i­le, care, la fel ca bac­te­ri­i­le, sunt foar­te diver­se în carac­te­ris­tici, for­mă și struc­tu­ră. Viru­su­ri­le sunt enti­tăți para­zi­ta­re, ceea ce înseam­nă că au nevo­ie de celu­le vii sau de țesut viu, pen­tru a se dezvol­ta și supra­vie­țui. Prin urma­re, viru­su­ri­le pot inva­da celu­le­le cor­pu­lui uman, pen­tru a trăi și a se înmulți. Anu­mi­te tipuri de viru­suri pot, chiar, să omoa­re celu­le­le gaz­dă, ca par­te a ciclu­lui lor de via­ță și de dezvol­ta­re.

Cum se transmit infecțiile bacteriene?

Mul­te tipuri de infec­ții bac­te­rie­ne sunt con­ta­gi­oa­se – prin acest lucru se înțe­le­ge că pot fi trans­mi­se de la o per­soa­nă la alta. Trans­mi­te­rea infec­ți­ei bac­te­rie­ne se poa­te face prin mai mul­te feluri, prin­tre care:

  • Con­tact direct sau apro­pi­at cu o per­soa­nă infec­ta­tă (ceea ce inclu­de atin­sul și săru­tul);
  • Con­tact cu fluide/secreții trans­mi­se de o per­soa­nă infec­ta­tă, în spe­cial con­tac­tul sexu­al sau atunci când per­soa­na infec­ta­tă tușeș­te sau stră­nu­tă;
  • Trans­mi­te­rea de la mamă către făt, pe dura­ta sar­ci­nii sau la naș­te­re;
  • Con­tac­tul cu supra­fe­țe con­ta­mi­na­te cu bac­te­rii, pre­cum clan­țe­le uși­lor, robi­ne­te­le insta­la­ți­i­lor sani­ta­re, urma­te de con­tac­tul mâi­ni­lor cu fața (ochi, nas, gură).

Pe lân­gă trans­mi­te­rea de la o per­soa­nă la alta, infec­ți­i­le bac­te­rie­ne se pot trans­mi­te și prin înțe­pă­turi de insec­te infec­ta­te. De ase­me­nea, con­su­mul de ali­men­te sau apă con­ta­mi­na­te poa­te duce la infec­ta­rea unei per­soa­ne.

Prin­tre cele mai comu­ne infec­ții bac­te­rie­ne se numă­ră: infec­ția cu strep­to­coc, infec­ția uri­na­ră, toxi­in­fec­ția ali­men­ta­ră, gono­re­ea, tuber­cu­lo­za, menin­gi­ta bac­te­ri­a­nă, boa­la Lyme.

Cum se transmit infecțiile virale?

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro/sanatate


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply