Dr. Oana Cuzino — De ce au nevoie vârstnicii de vitamina D

0
302

De ce au nevo­ie vâr­st­ni­cii de vita­mi­na D?

Vita­mi­na D joa­că un rol esen­ți­al în men­ți­ne­rea sănă­tă­ții orga­nis­mu­lui. Cele mai noi cer­ce­tări  suge­rea­ză că un nivel scă­zut de vita­mi­na D poa­te avea un impact con­si­de­ra­bil asu­pra stă­rii psi­hi­ce și fizi­ce a indi­vi­du­lui.

Așa­dar, dacă în tre­cut cer­ce­tă­ri­le erau axa­te pe rolul vita­mi­nei D în men­ți­ne­rea sănă­tă­ții sis­te­mu­lui osos, în ulti­mii ani direc­ția ști­in­ți­fi­că s‑a schim­bat către impor­tan­ța sa în tra­ta­men­tul boli­lor cro­ni­ce, cel mai des întâl­ni­te în rân­dul vâr­st­ni­ci­lor.

Con­clu­zi­i­le spe­cia­liș­ti­lor indi­că fap­tul că defi­cien­ța de vita­mi­na D poa­te fi core­la­tă cu diver­se pro­ble­me de sănă­ta­te, prin­tre care decli­nul cog­ni­tiv, depre­sia, oste­o­po­ro­za,  afec­țiu­ni­le car­di­o­vas­cu­la­re, hiper­ten­siu­nea, dia­be­tul și can­ce­rul.

Fac­tori de risc pen­tru vâr­st­nici

Pe măsu­ră ce îna­in­tăm în vâr­stă, ris­cul defi­cien­ței de vita­mi­nă D creș­te con­si­de­ra­bil. Pro­cen­tul de adulți vâr­st­nici care sufe­ră de caren­ță de vita­mi­na D este extrem de ridi­cat, pe plan glo­bal, osci­lând între 20% și 100%, în func­ție de regiu­ne. Fac­to­rii de risc care con­tri­bu­ie la insta­la­rea defi­cien­ței de vita­mi­na D la per­soa­ne­le în vâr­stă includ:

  • Redu­ce­rea apor­tu­lui nutri­țio­nal de vita­mi­nă D (poa­te fi influ­en­țat de con­su­mul redus de ali­men­te pro­tei­ce, pre­cum lac­ta­te și car­ne);
  • Creș­te­rea masei de țesut adi­pos;
  • Des­creș­te­rea sin­te­zei cuta­na­te de vita­mi­na D (poa­te fi influ­en­ța­tă de expu­ne­rea mai rară la soa­re);
  • Redu­ce­rea tim­pu­lui petre­cut afa­ră.

Având în vede­re rata acce­le­ra­tă de îmbă­trâ­ni­re a popu­la­ți­ei (esti­mă­ri­le ara­tă că numă­rul indi­vi­zi­lor cu vâr­ste mai mari de 65 de ani se va dub­la până în 2060), este impor­tant de înțe­les legă­tu­ra din­tre vita­mi­na D și afec­țiu­ni­le cro­ni­ce la per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce, pen­tru a pro­te­ja popu­la­ția matu­ră și pen­tru a scă­dea ris­cul de afec­țiuni gra­ve aso­ci­a­te cu defi­cien­ța de vita­mi­na D.

În ceea ce pri­veș­te boli­le pre­di­lec­te popu­la­ți­ei vâr­st­ni­ce care au fost aso­ci­a­te cu defi­cien­ța de vita­mi­na D, prin­ci­pa­le­le sunt: decli­nul cog­ni­tiv, boa­la Alzhe­i­mer, demen­ță, dia­bet, hiper­ten­siu­ne și can­cer.

Vita­mi­na D este deo­se­bit de impor­tan­tă pen­tru buna func­țio­na­re a cre­ie­ru­lui și în men­ți­ne­rea per­for­man­ței cog­ni­ti­ve. Anu­miți recep­tori ai vita­mi­nei D din orga­nism au fost iden­ti­fi­cați în regiuni cere­bra­le care afec­tea­ză în mod direct func­ți­i­le cog­ni­ti­ve, dis­po­zi­ția și agi­li­ta­tea men­ta­lă. Așa­dar, pen­tru evi­ta­rea decli­nu­lui cog­ni­tiv (și a boli­lor neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve), pre­cum și pen­tru a ține sub con­trol simp­to­me­le depre­si­ei și anxi­e­tă­ții, din ce în ce în ce mai des sem­na­la­te în cazul vâr­st­ni­ci­lor, apor­tul de vita­mi­nă D este esen­ți­al.

De ase­me­nea, în con­tex­tul în care apro­xi­ma­tiv 10 mili­oa­ne de adulți cu vâr­ste pes­te 50 de ani sufe­ră de oste­o­po­ro­ză, pes­te tot în lume, ală­tu­ri de alte 34 de mili­oa­ne care pre­zin­tă simp­to­me de oste­o­pe­nie (scă­de­rea den­si­tă­ții mine­ra­le osoa­se sub nive­lul de refe­rin­ță), vita­mi­na D este cu atât mai impor­tan­tă.

Deși oste­o­po­ro­za afec­tea­ză toa­te genu­ri­le, rase­le și etni­i­le, 80% din­tre per­soa­ne­le cu oste­o­po­ro­ză sunt femei, iar 20% sunt de ori­gi­ne cau­ca­zia­nă. Exis­tă nume­roși fac­tori care favo­ri­zea­ză insta­la­rea oste­o­po­ro­zei, dar vâr­sta își spu­ne cuvân­tul, așa­dar este bine să fie lua­te toa­te măsu­ri­le de pre­ca­u­ție, prin­tre care și apor­tul nece­sar de vita­mi­nă D, pen­tru a evi­ta aceas­tă afec­țiu­ne cro­ni­că.

Sur­se de vita­mi­nă D

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro/sanatate

Autor: Dr. Oana Cuzi­no, Medic Pri­mar Geri­a­trie, Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le, Expert DOC.
Des­cri­e­re: Dr. Oana Cuzi­no este Medic Pri­mar Geron­to­lo­gie Geri­a­trie (2005) și Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le (2005). A absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă și Far­ma­cie „Caro­la Davi­la” din Bucu­rești în 1995 și a înce­put acti­vi­ta­tea medi­ca­lă în cadrul INGG Ana Aslan Bucu­rești (1996), unde și‑a efec­tu­at spe­cia­li­za­rea în dome­ni­ul Geron­to­lo­gi­ei și geri­a­tri­ei.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply