Dr. Adina Alberts: Studiile arată că am avut dreptate. Albastru de metilen nu trebuie evitat deloc în această pandemie

0
489

Dr. Adi­na Alberts atra­ge atenţia că ulti­me­le stu­dii con­fir­mă ceea ce susţi­nea încă din luna mar­tie şi anu­me că Albas­tru de meti­len este un pro­dus efi­cient împo­tri­va coro­na­vi­ru­su­lui. Aceas­ta reco­man­dă şi folo­si­rea pre­ven­ti­vă.

Dra­gii mei, mulți din­tre dvs poa­te vă amin­tiți de pos­ta­rea mea lega­tă de ALBASTRU DE METILEN. Vă spu­neam în urmă cu mai bine de 6 luni, că aceas­tă apa­rent bana­lă sub­stan­ță, atât de iefti­nă și care se găseș­te “pe toa­te dru­mu­ri­le”, este extrem de efi­cien­tă în pre­ve­ni­rea și în com­ba­te­rea infec­ți­ei cu noul coro­na­vi­rus.

Am venit în fața dvs infor­ma­tă până în dinți, cu stu­dii și expe­rien­țe ale unor colegi din stră­i­nă­ta­te, am adus dovezi cla­re. O par­te din­tre cei care mi-ați ascul­tat sfa­tul, mi-ați și dat un fee­d­ba­ck și mi-ați mul­țu­mit.

Demer­su­ri­le mele de acum câte­va luni, adi­că la dr. Rafi­la, la d‑l Ara­fat, la dr. Mus­ta, la Minis­te­rul Sănă­tă­ții, au rămas fară niciun rezul­tat sau răs­puns. Am mai vor­bit tele­fo­nic și cu d‑na Dr. Mah­ler, de la Spi­ta­lul de Pne­u­mo­lo­gie Mari­us Nas­ta. A fost sin­gu­rul medic care și‑a ară­tat inte­re­sul în a încer­ca și acest tra­ta­ment.

Dar iată că s‑au scurs 6 luni și medi­ul onli­ne abu­n­dă de stu­dii, une­le în deru­la­re, alte­le fina­li­za­te, care îmi ara­tă mie în pri­mul rând, dar ne ara­tă și nouă tutu­ror, că am avut drep­ta­te și că albas­trul de meti­len nu tre­bu­ie evi­tat deloc în aceas­tă pan­de­mie. Guver­nan­ții noș­tri au scos din far­ma­ci­i­le din Româ­nia, hidro­xi­clo­ro­chi­na, medi­ca­men­tul des­pre care se știe că este efi­cient împo­tri­va SARS-Cov2 și des­pre care Pre­șe­din­te­le Trump poves­tea că și‑l admi­nis­trea­ză zil­nic, în scop pre­ven­tiv. Dar încă nu au scos albas­trul de meti­len. Se găseș­te în far­ma­cii sub for­mă de solu­ție, table­te sau cap­su­le, având gra­ma­je și con­cen­tra­ții dife­ri­te. Vă puteți achi­zi­țio­na cap­su­le cu albas­tru de meti­len des­ti­na­te tra­tă­rii infec­ți­i­lor uri­na­re și să luați o ast­fel de cap­su­lă o dată la 2–3 zile. Sau să cău­tați solu­ție de albas­tru de meti­len 1% de uz intern și să luați 2–3 pică­tu­ri pe zi, în ceai sau pe o lin­gu­ri­ță de zahăr. Pen­tru copii, pre­ven­tiv, le puteți da cap­su­le de supt, sau spray oral cu albas­tru de meti­len”.

Autor: Roxa­na Popa, stiripesurse.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply