DENIS TUDOR, CEO și co-fondator SWISSPOD, cel mai tânăr Cetățean de Onoare al Municipiului Mangalia! Mesajul său VIDEO

0
574

Prof. Lak­me Tudor: Mân­dră de fiul meu!” 

FELICITĂRI, Denis! Ești un exem­plu pen­tru noi toți, ai demon­strat că, atunci când îți dorești ceva, se poa­te. Feli­ci­tări, părin­ți­lor care au fost lân­gă tine, care te-au iubit și te-au îndru­mat cum au ști­ut ei mai bine. FELICITĂRI, Denis, pen­tru OMUL DE VALOARE care ai ajuns, prin mun­că și dăru­i­re! Mari­a­na Mari­ni­ca.

Meri­ti din plin si abia astep­tam să poti par­ti­ci­pa cu idei pli­ne de fru­mos si iste­ti­me și inte­li­gen­ță, in acest ora­sel minu­nat! E nevo­ie de oameni ca tine, cu min­te stra­lu­ci­toa­re si cura­ta! Mult suc­ces, in con­ti­nu­a­re, Dom­nu­le Ceta­tean de Onoa­re al ora­su­lui nos­tru! Andre­ea Var­to­lo­mei.

Bra­vo, Denis, ești un tânăr extra­or­di­nar și meriți, din plin toa­te lucru­ri­le minu­na­te care așteap­tă să îți facă via­ța fru­moa­să. Mult suc­ces in carie­ră și mul­tă feri­ci­re, ala­turi de cei dragi! Panai­to­iu Bea­tri­ce.

Denis, esti un exem­plu de care copi­ii Man­ga­li­ei au nevo­ie! Ai fost la Andrei in cla­sa si el ti‑a adre­sat o intre­ba­re prin care se mira ca nu esti orgo­li­os, in urma reu­si­te­lor tale si i‑ai mar­tu­ri­sit ca tu esti doar feri­cit, pen­tru că ai putut face ace­le lucruri. Poa­te ca TU esti cel care a reu­sit sa puna inca o sămân­ță de valoa­re si uma­ni­ta­te in el. Iti mul­tu­mesc! Pilat Miha­e­la.

Dobro­gea Live: Are 26 de ani și a deve­nit cetă­țean de onoa­re al ora­șu­lui Man­ga­lia, ală­tu­ri de alte per­so­na­li­tăți ale muni­ci­pi­u­lui. Meri­te­le sale au fost apre­cia­te și de cele­brul Elon Musk. Până în ulti­mul an de liceu, a fost medi­o­cru, după cum poves­teș­te Denis. Într‑o vară, a lucrat la un hotel pe lito­ral, unde căra baga­je, până într‑o zi, când a spus: ”Gata, nu e de mine, de azi nu mai car baga­je! Și m‑am apu­cat de învă­țat, 12 ore pe zi”… Așa înce­pe poves­tea lui Denis Tudor, tână­rul român care acum este doc­to­rand la Laus­sa­ne, în Elve­ția. Este unul din­tre oame­nii care con­stru­iesc Hyper­lo­op, un ”tren al vii­to­ru­lui”, o cap­su­lă care cir­cu­lă cu vite­za sune­tu­lui, pe o infras­truc­tu­ră mai efi­cien­tă decât în pre­zent, ara­tă jur­na­liș­tii de la Hotnews.ro

Denis nu a fost pre­zent fizic la fes­ti­vi­ta­tea orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia, dar a trans­mis un mesaj video în care spu­ne că mai are mul­te de făcut pen­tru ora­șul în care s‑a năs­cut:

MN: Bra­vo, Denis!!! Feli­ci­tări maxi­me! Mă bucur oda­tă în plus pen­tru fap­tul că pro­pu­ne­rea pe care am făcut‑o, pri­vind nomi­na­li­za­rea ta, a fost accep­ta­tă de juri­ul local. Meriți din plin acest ono­rant titlu! Tot îna­in­te, dra­gu­le! Vă îmbră­ți­șez pe toți ai casei. Prin Man­ga­lia News, ținem aproa­pe de fan­tas­ti­ce­le sale rea­li­zări. Te admi­răm și te iubim! Cu res­pect deo­se­bit, prof. Tra­ian Lupu și echi­pa Man­ga­lia News.

Citiți și: Denis Tudor, tână­rul pre­mi­at de Elon Musk, a deve­nit cetă­țean de onoa­re al Man­ga­li­ei (Dobro­gea Live).


Man­ga­lia News, 15.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply