De ce apar pierderile de memorie. Dr. Vlad Ciurea, neurochirurg: «Între patru pereți, ne tâmpim»

0
509

Neu­ro­chi­rur­gul Ale­xan­dru Vlad Ciu­rea spu­ne că tul­bu­ră­ri­le de memo­rie, dez­o­rien­ta­rea, pro­ble­me­le de echi­li­bru sau lip­sa coor­do­nă­rii sunt efec­te ale unei ruti­ne zil­ni­ce repe­ti­ti­ve și limi­ta­te între patru pereți, în spe­cial în sin­gu­ră­ta­te. 

Medi­cul a decla­rat, la Digi24, că oame­nii, în spe­cial cei vâr­st­nici, tre­bu­ie să iasă afa­ră din casă și să soci­a­li­ze­ze, pen­tru a sti­mu­la cre­ie­rul și imu­ni­ta­tea.

Am obser­vat ceva, încă nu sunt rapor­ta­te, la pacien­ții mei care au feno­me­ne ușoa­re, că evo­lu­ea­ză. Mi‑e foar­te jenă să‑i arunc în față unei doam­ne, domn «dum­ne­a­ta ai Alzhe­i­mer».

Toți vin în ulti­mul timp, de la o anu­mi­tă vâr­stă, cu tul­bu­rări de memo­rie, dez­o­rien­ta­re, pro­ble­me de echi­li­bru sau nu mai au coe­ren­ța ges­tu­lui, sca­pă paha­rul. De ce? «Mama e stre­sa­tă, buni­ca nu se mai coor­do­nea­ză». Alt­ce­va este.

Con­e­xiu­ni­le în sis­te­mul ner­vos nu se mai fac corect, pen­tru că aceas­tă izo­la­re nu a dus la ceva bun. Între patru pereți, uitân­du-ne even­tu­al la TV sau dis­cu­tând ace­leași lucruri în fami­lie nu am făcut decât să ne tâm­pim, luni și luni de zile.

Tre­bu­ie să ieșim afa­ră! Omul este un pro­dus soci­al, tre­bu­ie să vor­beas­că, să comu­ni­ce, tre­bu­ie să cola­bo­răm, să soci­a­li­zăm între noi.

Este nevo­ie să schim­băm ruti­na. În acest moment ne-am izbit de ceva nou și în aceas­tă situ­a­ție nouă în care ne aflăm tre­bu­ie să ne adap­tăm.

Per­soa­ne­le în vâr­stă, nu‑i lăsați în casă. Scoateți‑i măcar pe o ban­că, în parc, să soci­a­li­ze­ze, să vor­beas­că, să joa­ce șah, să facă cuvin­te încru­ci­șa­te. Toa­te lucru­ri­le aces­tea dezvol­tă cere­bral o gră­ma­dă de acti­vi­tăți.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe 3dots.ro/sanatate


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply