CUZA VODĂ — Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 a atins indicele de 3.49! Măsurile luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța 

0
198

În urma unei ana­li­ze efec­tu­a­te de DSP Con­stan­ța, care a rele­vat fap­tul că rata inci­den­ței cumu­la­te a cazu­ri­lor COVID-19 în loca­li­ta­tea Cuza Vodă a atins indi­ce­le de 3.49, a fost con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță.

În urma ședin­ței, au fost vota­te în una­ni­mi­ta­te (35 voturi pen­tru, 0 împo­tri­vă, 0 abți­neri) urmă­toa­re­le punc­te pro­pu­se de spe­cia­liș­tii în sănă­ta­te publi­că:

- închi­de­rea acti­vi­tă­ții ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re și con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re și/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor și cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor;

- închi­de­rea acti­vi­tă­ții ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licen­ți­ați în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc;

- inter­zi­ce­rea acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le.

Măsu­ri­le vor rămâ­ne în vigoa­re până la con­sta­ta­rea unei rate a inci­den­ței cumu­la­te a cazu­ri­lor COVID-19 sub pra­gul de 1.5.

INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 08.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply