Cum fac eu școală online (compunere) — de Mircea Platon

0
245

Mir­cea Pla­ton: Cum fac eu școa­lă onli­ne (com­pu­ne­re).

A venit toam­na. Raze­le soa­re­lui mân­gâie încă dră­găs­tos pămân­tul și pomii, pâr­gu­ind fruc­te­le și rugi­nind frun­ze­le. Păsă­ri­le călă­toa­re se pre­gă­tesc să-și ia rămas bun de la noi. Stră­zi­le s‑au umplut din nou de mașini. Noi ne adu­năm emo­țio­nați în fața ecra­ne­lor. A înce­put școa­la onli­ne!

Ieri a fost minu­nat — pri­ma zi de școa­lă, și chiar ne-am dus fizic la școa­lă. Ne-am cură­țat mîi­ni­le cu dez­in­fec­tant, ne-am așe­zat cuminți în băn­ci­le dis­tan­ța­te și am stat nemiș­cați. Am ascul­tat prin difu­zoa­re mesa­jul doam­nei direc­toa­re. Dum­nea­ei ne‑a spus ca anul aces­ta va fi o pro­vo­ca­re dar că nu tre­bu­ie să ne temem. Tre­bu­ie doar să ne gân­dim mereu că totul va fi bine. Apoi am ple­cat aca­să.

Cred și eu ca totul va fi bine! Cum ar putea să nu fie, când stai aca­să, la cal­cu­la­tor, și de fapt “mergi la școa­lă”? Ehei! Dacă ar fi putut părin­ții noș­tri să facă asta! Nu s‑ar mai fi tre­zit de dimi­nea­ță, nu s‑ar mai fi mur­dă­rit pe pan­tofi de noroi, nu ar mai fi aștep­tat tram­va­i­ul. Iată, minu­ni­le teh­no­lo­gi­ei! Noi acum stăm comod pe sca­u­ne și scri­em mesa­je instant pe Mes­sen­ger, What­sA­pp, Face­bo­ok, Insta­gram și chat-ul de la Zoom. E dis­trac­tiv. Doar asta vor ele­vii, săra­cii — să se mai dis­tre­ze și ei!

Ora 8:00. Pri­ma oră avem ger­ma­nă. Pro­fa a ter­mi­nat de vor­bit. Nu prea am înțe­les ce ne‑a spus, că nu se aude prea bine. Sun­tem mulți pe onli­ne! Și, ori­cum, e mai dis­trac­tiv să citești ce scriu cole­gii. Acum scrie ceva la tablă. Mă chi­nui să citesc. Mă uit de aproa­pe la ecran, îmi mijesc ochii. E cam depar­te came­ra de tablă, tabla e albă, și ima­gi­nea pixe­la­tă. Nu‑i nimic, o să cer cui­va din cla­să să-mi tri­mi­tă notițe­le, și le copii mai târ­ziu.

8:15 Avem pau­ză. Ce ca lumea, pau­ză în tim­pul orei. E din cau­za Covi­du­lui, să nu se răs­pân­deas­că. Mai stau pe chat.

Reîn­ce­pe ora. Mai scri­em ceva la tablă. Eu aștept. Tre­bu­ie să fiu la cal­cu­la­tor, cu came­ra des­chi­să, la toa­te ore­le, așa e regu­la. Nu‑i nimic, tri­mi­tem mesa­je.

Ora s‑a ter­mi­nat. Dar nu e pau­ză. Avem ora de mate­ma­ti­că. Vine pro­ful. Ne tri­mi­te o fișă. Aha, măcar așa văd și eu ce se lucrea­ză. Numai că nu mai pot vedea la tablă, că nu am ecra­nul așa de mare ca să înca­pă și fișa, și Zoom-ul. Ascult ce spu­ne pro­ful, dar pierd șirul. Nu‑i nimic, îmi tri­mit cole­gii notițe­le lor după oră.

Intră cine­va în cla­să. E doam­na doc­tor. A venit să veri­fi­ce tem­pe­ra­tu­ra cole­gi­lor. Pro­ful ne dă o pau­ză de 10 minu­te. Nu‑i nimic, mai stăm pe chat. După aia mai înce­pem un exer­ci­țiu, dar se ter­mi­nă ora. Ni‑l dă pe aca­să.

S‑a ter­mi­nat și mate­ma­ti­ca. Acum avem spor­tul. Cred că ne dă dru­mul, că doar nu putem face sport de aca­să. Ba nu! Pro­fa spu­ne să ne ridi­căm în picioa­re și să facem exer­ci­ții cu mâi­ni­le în fața ecra­nu­lui. Eu nu prea am loc, mă lovesc de pere­te. Nu‑i nimic, mâi­ne sea­ră am totuși curs de bas­chet, fac sport aco­lo. Cole­gii se dis­trea­ză de spor­tul ăsta onli­ne. Scriu și eu niș­te comen­ta­rii. E dis­trac­tiv.

A tre­cut și spor­tul. Acum avem chi­mie. Pro­fa e foar­te stric­tă. Înce­pe să ne pre­dea. Trec vreo 10 minu­te, și deo­da­tă izbu­c­neș­te din căști o lar­mă de nedes­cris. Ce‑i asta? Au apă­rut vreo cinci­spre­ze­ce indi­vizi ano­nimi în ședin­ța noas­tră de pe Zoom! Pun mane­le pli­ne de înju­ră­turi, porcoa­se de tot, date la maxim. Dau spam pe chat “Ride Cla­nul Lei­lor”. Mai dau și alte ches­tii care nu se pot scrie. Nu știm ce să facem. Pro­fa nu are căști, acum pre­dă, și nu aude. După vreo 10 minu­te află ce se întâm­plă. O chea­mă pe doam­na asis­ten­tă de IT. Se uită amân­do­uă la ecran. Gălă­gia con­ti­nuă. E dis­trac­tiv. Scri­em tone de mesa­je, ne mirăm. În sfâr­șit, se opreș­te zgo­mo­tul. Se opreș­te și ora, pen­tru că e pau­za din tim­pul orei. Mai comen­tăm ce s‑a întâm­plat.

Ore­le de dimi­nea­ță s‑au ter­mi­nat, dar noi mai stăm să se facă inves­ti­ga­ții. Pro­fa tri­mi­te mesaj diri­gin­tei, diri­gin­ta părin­ți­lor, îi pune să ne ia la între­bări, care din noi a pos­tat lin­kul ședin­ței. Părin­ții se uită pe Goo­gle și află că hac­ke­rii au făcut asta și semes­trul tre­cut, în tim­pul caran­ti­nei. Dacă măsu­ri­le de secu­ri­ta­te folo­si­te de pro­fe­sor nu sunt sufi­cien­te, ei pot intra în ședin­ță. În sfâr­șit, înche­iem. Mă duc să manânc. E ora 1 și la 2 avem Teh­no­lo­gie.

Ora 2:00. Sun­tem conec­tați, aștep­tăm să vină pro­fa. Mai comen­tăm eve­ni­men­te­le, ne uităm pe You­Tu­be. E dis­trac­tiv.

2:15 — pro­fa anun­ță un coleg că facem de la 3. Nu am timp să mă apuc de teme. Stau pe inter­net. Cole­gii mei joa­că jocuri. Mie mi le-au blo­cat părin­ții, ca să nu stau prea mult cu ochii în ecran. Mă uit la fil­me comi­ce cu pisici pe You­Tu­be. Se face ora 3. Aștep­tăm să vină pro­fa. 3:15. 3:30. Cred că nu mai vine. S‑a ter­mi­nat școa­la! Mă duc să mai mănânc ceva.

Ora 5. Mă cam doa­re spa­te­le, mă ustu­ră ochii și mi‑e un somn! Dar tre­bu­ie să mă apuc de lec­ții. Ce să fac mai întâi? Aha, tre­bu­ie să copii notițe­le de la ore. Scriu cole­gi­lor să-mi tri­mi­tă poze. Cât aștept, mai stau cu ei pe Mes­sen­ger. Ne uităm la orar. Mâi­ne avem ore de la 8 la 12 și de la 5 la 7 sea­ra. Și poimâi­ne avem de la 5 la 7 sea­ra, două ore de româ­nă! Vineri avem ore până la 6. S‑a dus și bas­che­tul meu.

Asta e, tre­bu­ie să ne adap­tăm. Măcar bine că azi nu am teme. Da, dar pes­te două zile am pre­gă­ti­re la mate­ma­ti­că și am de lucru. Nu știu nimic din mate­ria pe care am făcut‑o în tim­pul caran­ti­nei. La drept vor­bind, mai mult n‑am făcut‑o. Și doar anul ăsta am Eva­lu­a­re Națio­na­lă. Nu pot să mă fac de râs, învăț la un liceu de eli­tă!

Tre­bu­ie să mă gân­desc că totul va fi bine.

R.V., elev în cla­sa a 8‑a.


Com­ment:
R.P: Acum e mai rau. Pot avea ore pana la 7 sea­ra, in mai mul­te zile. Ore gre­le (roma­na). Si tre­bu­ie sa par­ti­ci­pe la toa­te. Desi ordi­nul Minis­te­ru­lui spu­ne ca la cla­se­le a VIII‑a si a XII‑a sa nu fie ore, dupa ami­a­za…


Man­ga­lia News, 23.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply