CL Mangalia a aprobat construirea locuințelor ANL, creșă nouă, cu finanțare SUA și anveloparea școlilor, cu bani europeni

0
417

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia, reu­niți, luni, în ședin­ță extra­or­di­na­ră, des­fă­șu­ra­tă onli­ne, au adop­tat mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre, ini­ția­te de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an. Unul din­tre docu­men­te­le vota­te de ale­șii locali a vizat con­stru­i­rea de locu­in­țe ANL, prin cre­dit ipo­te­car.

În ședin­ța CL, s‑a apro­bat dezmem­bra­rea tere­nu­lui în suprafață de 44.112 mp, situ­at între stațiunile Venus și Cap-Auro­ra. Ulte­ri­or, par­ce­le­le res­pec­ti­ve vor fi trans­fe­ra­te în folo­sin­ță gra­tu­i­tă către insti­tu­ția guver­na­men­ta­lă, care va ridi­ca un car­ti­er rezi­den­ți­al, unde ori­ce locu­i­tor al Man­ga­li­ei își poa­te cum­pă­ra o locu­in­ță, prin cre­dit ipo­te­car, con­form con­di­ți­i­lor ANL.

Pre­ci­zăm că pen­tru rea­li­za­rea aces­tui obiec­tiv de inves­ti­ții, s‑a apro­bat, recent, ela­bo­ra­rea unui PUZ pen­tru con­stru­i­rea locu­in­țe­lor cu regim maxim de înăl­ți­me P+2E.

Un pro­iect simi­lar se află în exe­cu­ție, în Man­ga­lia, pe stra­da Oituz, unde se con­stru­iesc mai mul­te case și blo­curi, tot prin cre­dit ipo­te­car.

Un alt pro­iect votat de ale­șii locali a vizat apro­ba­rea con­stru­i­rii unei noi cre­șe, pe stra­da Roze­lor, în apro­pi­e­rea Lice­u­lui Cal­la­tis. Clă­di­rea va fi edi­fi­ca­tă în aso­ci­e­re cu Amba­sa­da SUA, care va finan­ța con­struc­ția, prin Coman­damen­tul For­țe­lor Ame­ri­ca­ne din Euro­pa.

Rea­min­tim că, tot cu spri­ji­nul Arma­tei SUA, în vara anu­lui 2016, au fost fina­li­za­te lucră­ri­le de reno­va­re, moder­ni­za­re și dota­re a actu­a­lei cre­șe din Man­ga­lia.

În ace­eași ședin­ță a CL Man­ga­lia, s‑au adop­tat alte trei pro­iec­te pri­vind anve­lo­pa­rea și moder­ni­za­rea, cu bani euro­peni, a trei uni­tăți de învă­țământ, res­pec­tiv: Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis, Școa­la Sf. Andrei și Gră­di­ni­ța Nr. 3.

Tot­o­da­tă, con­si­li­e­rii locali au adop­tat pro­iec­tul de supra­e­ta­ja­re, extin­de­re și moder­ni­za­re a clă­di­ri­lor din incin­ta Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia, cu finan­ța­re din par­tea CNI.

Pro­iec­tul de hotă­râre pre­su­pu­ne pre­da­rea către CNI a ampla­sa­men­tu­lui nece­sar moder­ni­ză­rii, supra­e­ta­jă­rii, extin­de­rii și închi­de­rii tera­sei la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia – Pavi­li­on B, Pavi­li­on C și Ana­to­mie Pato­lo­gi­că, pen­tru rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei.

 

Alte două pro­iec­te, apro­ba­te cu ace­eași oca­zie, au vizat înfi­in­ța­rea sis­te­mu­lui auto­ma­ti­zat de iri­ga­ții, în mai mul­te zone ale ora­șu­lui, pre­cum și ame­na­ja­rea par­că­ri­lor de reșe­din­ță pe stra­da Ște­fan cel Mare și IGAF.


Man­ga­lia News, 02.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply