CJSU a hotărât ca, la Limanu, școlile și grădinițele să treacă la scenariul 2, iar restaurantele și barurile să se închidă și să se interzică activitățile culturale

0
542

Pri­mă­ria Lima­nu: Hotă­râre a Con­si­li­u­lui Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța, cităm: “Art. 3.1 Se apro­ba, ince­pand cu data de 30.09.2020, inchi­de­rea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fa­soa­ra acti­vi­tati de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re si con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re si/sau bau­turi alco­o­li­ce si neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor si cafe­ne­le­lor, in inte­ri­o­rul cla­di­ri­lor (inclu­siv in inte­ri­o­rul hote­lu­ri­lor, pen­siu­ni­lor sau altor uni­tati de caza­re, cu excep­tia cli­en­ti­lor cazati in hotel/pensiuni) de pe raza loca­li­ta­ti­lor Fan­ta­ne­le si Lima­nu, jude­tul Con­stan­ta.

Art 3.2 Se apro­ba, ince­pand cu data de 30.09.2020, inchi­de­rea ope­ra­to­ri­lor licen­ti­ati in dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc de pe raza loca­li­ta­ti­lor Fan­ta­ne­le si Lima­nu, jude­tul Con­stan­ta.

Art 3.3 Se apro­ba, ince­pand cu data de 30.09.2020, inter­zi­ce­rea acti­vi­ta­ti­lor in dome­ni­ul cul­tu­rii (…) de pe raza loca­li­ta­ti­lor Fan­ta­ne­le si Lima­nu.”

De ase­me­nea, s‑a votat tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, până pe data de 12 octom­brie a.c., în cazul urmă­toa­re­lor: (…) Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lima­nu, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 2 Mai, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Lima­nu și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Fra­ții Gri­mm” 2 Mai.

Măsu­ra a fost lua­tă ca urma­re a ratei inci­den­ței cumu­la­te între 1–3/1.000 locu­i­tori.

Hotă­rârea inte­gra­lă, pe https://www.primarialimanu.ro/info-covid-19/

Citiți și: Mai mul­te şcoli din judeţul Con­stanţa trec pe sce­na­ri­ul roşu. Cinci elevi de la un liceu, con­fir­ma­ţi cu COVID-19


Man­ga­lia News, 30.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply