Cetățeni străini confirmați cu coronavirus în Portul Constanța

0
278

În data de 10 august, nava SEAMASTER IV, cu pavi­li­on Mal­ta, a ando­cat în Șan­ti­e­rul Naval Con­stan­ța, pen­tru lucrări de repa­ra­ție. Două zile mai târ­ziu, echi­pa­jul navei a fost tes­tat COVID în între­gi­me — 26 de mem­bri, din Fili­pi­ne. Rezul­ta­te­le tes­te­lor au fost, fără excep­ție, nega­ti­ve.

Pe 21 august, 7 din­tre navi­ga­tori, au fost schim­bați la navă de 7 cona­țio­nali, iar 15 teh­ni­cieni din Bul­ga­ria au sosit în SNC pen­tru lucrări spe­ci­fi­ce de men­te­nan­ță la nava SEAMASTER IV.

În data de 31 august, toți cei 41 de cetă­țeni stră­ini (26 de mem­bri ai echi­pa­ju­lui, res­pec­tiv 15 teh­ni­cieni), au fost tes­tați pen­tru COVID-19. 8 din­tre aceștia (5 navi­ga­tori fili­pi­nezi și 3 teh­ni­cieni bul­gari), au fost con­fir­mați pozi­tiv cu viru­sul SARS-CoV‑2 și urmea­ză să fie inter­nați.

Cei­lalți 33 de oameni vor rămâ­ne în caran­ti­nă la bor­dul navei, cu men­țiu­nea că se fac dili­gen­țe­le nece­sa­re pen­tru ca 12 din­tre ei (teh­ni­cie­nii bul­gari), să fie tri­miși în țara de ori­gi­ne pen­tru efec­tu­a­rea peri­oa­dei de caran­ti­nă.

DSP Con­stan­ța a dema­rat o anche­tă epi­de­mi­o­lo­gi­că pen­tru a deter­mi­na dacă cei 33 de cetă­țeni stră­ini au intrat în con­tact și cu alte per­soa­ne.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 02.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply