Ce-am învățat, lucrând pentru americani

0
201

Exis­tă o dife­ren­ță mare de tot între ceea ce numim noi eti­ca mun­cii în Româ­nia (și chiar în Euro­pa) și ceea ce repre­zin­tă acest con­cept în Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Sau ma rog, intre com­pa­ni­i­le de pe cele doua parti ale Atlan­ti­cu­lui. E vor­ba des­pre prin­ci­pii sim­ple, nu e nimic com­pli­cat. Iar aici mai avem inca mul­te de inva­tat de la ame­ri­cani.

Asa cum va spu­neam si in arti­co­lul ante­ri­or, acum 5 ani am accep­tat o pro­vo­ca­re pri­mi­ta de la un bun pri­e­ten si am facut o schim­ba­re impor­tan­ta in carie­ra. N‑am aban­do­nat com­plet vechea mea pro­fe­sie de mar­ke­ter, dar am ince­put un nou drum in turism. Am deve­nit Cru­i­se Direc­tor si apoi Tour Direc­tor pen­tru o com­pa­nie ame­ri­ca­na care face croa­zi­e­re pe rauri si tururi cu auto­ca­rul prin Euro­pa.

N‑am sa va poves­tesc prea mul­te des­pre ceea ce fac, pen­tru ca nu cred ca asta e impor­tant. Am sa va spun insa care au fost pro­vo­ca­ri­le mele si ce a tre­bu­it sa fac pen­tru a ma aco­mo­da la acest nou job si mai ales intr‑o com­pa­nie ame­ri­ca­na care are cu totul alte valori decat ceea ce expe­ri­men­ta­sem ante­ri­or. Si de ase­me­nea, veti citi in acest arti­col si ceea ce am inva­tat de la ame­ri­cani.

One­s­ti­ta­tea e cel mai impor­tant lucru!

In Roma­nia, min­ciu­na este accep­ta­ta in mul­te for­me si tole­ra­ta de multi anga­ja­tori. For­ma cea mai intal­ni­ta este min­ciu­na prin omi­siu­ne. „Nu am min­tit, am uitat sa va spun”. La ame­ri­cani insa nu func­tio­nea­za asa. Daca min­ti, esti out! Din feri­ci­re pen­tru mine, nu-mi sta in fire sa mint, asa ca dupa 5 ani sunt inca ala­turi de ei. Am inva­tat insa ca nu e ok sa tole­rez min­ciu­na de niciun fel si ca niciun min­ci­nos nu meri­ta a doua san­sa, pen­tru ca va min­ti din nou si din nou si din nou.

Nimeni nu s‑a nas­cut inva­tat!

Oame­nii au o capa­ci­ta­te incre­di­bi­la de a se adap­ta la ori­ce situ­a­tie, am mai spus‑o. Tre­bu­ie numai sa-si doreas­ca. Si pen­tru ame­ri­cani asta e lite­ra de lege. Ori­ci­ne poa­te inva­ta si se poa­te face fata cu suc­ces intr‑o carie­ra noua, daca ii pla­ce si depu­ne sufi­cient efort. E doar o ches­tiu­ne de timp pana devii foar­te bun în ceea ce faci, dar si tim­pul depin­de de efor­tul depus. Si de ase­me­nea, nu poti deve­ni cu ade­va­rat bun la ceva ce nu-ti face pla­ce­re sa faci.

Nimic nu e garan­tat!

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

Scris de Adri­an Mono­ra­nu, pe 19 august, 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply