Bucurie și emoții mari, pentru juniorii Clubului Sportiv Poseidon Limanu‑2 Mai! 60 de mici sportivi au primit echipamente noi, de joc și de prezentare [galerie FOTO]

0
494

La fotbal avem patru gru­pe de juni­ori și spe­ran­țe­le noas­tre sunt mari. Am sus­ți­nut înfi­in­ța­rea, dezvol­ta­rea și evo­lu­ția Clu­bu­lui Spor­tiv Posei­don, pen­tru că eu cred că spor­tul de per­for­man­ță căleș­te carac­te­re, for­mea­ză prin­ci­pii care se apli­că toa­tă via­ța și, tot­o­da­tă, ofe­ră copi­i­lor noș­tri șan­sa să par­ti­ci­pe la com­pe­ti­ții impor­tan­te. Anul aces­ta am alo­cat fon­duri pen­tru echi­pa­men­te noi și, în limi­ta con­di­ți­i­lor actu­a­le lega­te de extin­de­rea viru­su­lui SARS-COV‑2, îmi doresc să par­ti­ci­păm la cât mai mul­te eve­ni­men­te din calen­da­rul com­pe­ti­țio­nal. Mult suc­ces juni­o­ri­lor și cât mai mul­te meciuri câști­ga­te”, a trans­mis Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Pen­tru cei inte­re­sați, înscri­e­ri­le în cadrul Clu­bu­lui Spor­tiv Posei­don Limanu‑2 Mai, sec­ția juni­ori, încep de săp­tămâ­na vii­toa­re.


Man­ga­lia News, 16.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply