Blocul Național Sindical (BNS), despre corectarea Legii dialogului social | Comunicat de presă

0
182

Blo­cul Natio­nal Sin­di­cal,
Comu­ni­cat de pre­să BNS.

De aproa­pe 5 ani, în Par­la­ment, se încear­că corec­ta­rea Legii dia­lo­gu­lui soci­al. În toți acești ani, orga­ni­za­ți­i­le patro­na­le au refu­zat o ana­li­ză obiec­ti­vă a efec­te­lor pe care refor­ma dia­lo­gu­lui soci­al din 2011 le‑a avut asu­pra pie­ței mun­cii și a rela­ți­i­lor de mun­că.

În 2011, patro­na­te­le și-au folo­sit toa­tă influ­en­ța de care dis­pu­neau, pen­tru a dis­tru­ge nego­ci­e­ri­le colec­ti­ve la nivel națio­nal și la nivel de sec­tor. La acel moment, Par­la­men­tul a adop­tat Legea 62/2011, prin asu­ma­rea răs­pun­de­rii Guver­nu­lui, fără dez­ba­teri par­la­men­ta­re și ținând cont exclu­siv de opi­ni­i­le orga­ni­za­ți­i­lor patro­na­le.

Deși adop­ta­rea aces­tei legi a deze­chi­li­brat com­plet dia­lo­gul soci­al, orga­ni­za­ți­i­le patro­na­le au făcut tot ce le‑a stat în putin­ță pen­tru a accen­tua în apli­ca­re efec­te­le nega­ti­ve ale legii. La nivel de com­pa­nie, anga­ja­to­rii au pro­mo­vat con­stant exclu­de­rea de la nego­ci­eri a orga­ni­za­ți­i­lor sin­di­ca­le, mult mai inco­mo­de și înlo­cu­i­rea aces­to­ra cu repre­zen­tan­ții sala­ri­a­ți­lor, ușor de con­tro­lat și cu 0 expe­rien­ță și capa­ci­ta­te de nego­ci­e­re.

În 2021 se împli­nesc 10 ani de la adop­ta­rea legii dia­lo­gu­lui soci­al, timp mai mult decât sufi­cient pen­tru ori­ce orga­ni­za­ție a par­te­ne­ri­lor soci­ali (patro­na­lă sau sin­di­ca­lă) de bună cre­din­ță să eva­lu­e­ze situ­a­ția și să deci­dă ce se impu­ne a se corec­ta. Numai că patro­na­te­le nu asta vor, comu­ni­ca­tul de pre­să trans­mis în 10 sep­tem­brie a.c repre­zin­tă o for­mă de pre­siu­ne exer­ci­ta­tă asu­pra tutu­ror par­la­men­ta­ri­lor, pen­tru a sto­pa modi­fi­ca­rea actu­a­lei legi.

Orga­ni­za­ți­i­le patro­na­le con­si­de­ră că situ­a­ția eco­no­mi­că și pia­ța mun­cii din Româ­nia este una spe­ci­fi­că și ca urma­re meca­nis­me­le exis­ten­te în sta­te­le euro­pe­ne nu pot fi pre­lu­a­te în Româ­nia, nu con­tea­ză con­ven­ți­i­le OIM sau acor­du­ri­le inter­națio­na­le rati­fi­ca­te de Româ­nia. Nu am auzit nici o orga­ni­za­ție patro­na­lă care să invo­ce spe­ci­fi­ci­ta­tea eco­no­mi­că sau a rela­ți­i­lor de mun­că din Româ­nia atunci când, cu puțin timp în urmă, cereau guver­nu­lui pre­lu­a­rea unui model de spri­jin al anga­ja­to­ri­lor uti­li­zat în pia­ța mun­cii din Ger­ma­nia. În acest caz nu s‑au con­si­de­rat nece­sa­re ana­li­ze de impact sau eva­luări care să se întin­dă pe dura­ta a zeci de ani.

Nu știm de ce fel de ana­li­ze mai au nevo­ie patro­na­te­le, în ulti­mii 3 ani în mod con­stant Comi­sia Euro­pea­nă a cerut Româ­ni­ei măsuri pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea dia­lo­gu­lui soci­al, în spe­cial măsuri care să faci­li­te­ze nego­ci­eri colec­ti­ve sec­to­ri­a­le și res­pec­tiv înche­ie­rea unor con­trac­te colec­ti­ve de mun­că sec­to­ri­a­le. Orga­ni­za­ția Inter­națio­na­lă a Mun­cii (OIM) a sesi­zat de ase­me­nea în cadrul unui raport deta­li­at fap­tul că actu­a­la lege a dia­lo­gu­lui soci­al con­ți­ne o serie de încăl­cări ale con­ven­ți­i­lor rati­fi­ca­te de Româ­nia.

Mai mult, sunt nenu­ma­ra­te stu­dii ale Orga­ni­za­ți­ei pen­tru Coo­pe­ra­re și Dezvol­ta­re Eco­no­mi­că (OECD), ale OIM, ale insti­tu­ți­i­lor euro­pe­ne sau ale altor insti­tu­te de cer­ce­ta­re euro­pe­ne care rele­vă impor­tan­ța nego­ci­e­ri­lor colec­ti­ve la nivel de sec­tor în spe­cial.  Sta­tis­ti­ci­le ofi­ci­a­le ara­tă că exis­ta o strân­să legă­tu­ra între nive­lul sala­ri­i­lor din Euro­pa și gra­dul de aco­pe­ri­re a lucră­to­ri­lor de nego­ci­eri colec­ti­ve. În nouă din cele zece sta­te mem­bre ale UE cu cele mai mici sala­rii (medii și mini­me), doar 7% până la 30% din­tre anga­jați bene­fi­ci­a­ză de un nivel sala­ri­al nego­ci­at de sin­di­ca­te. Este un fapt demon­strat că lip­sa nego­ci­e­ri­lor colec­ti­ve accen­tu­ea­ză ine­ga­li­tă­ți­le și dis­pa­ri­tă­ți­le sala­ri­a­le de gen. Româ­nia deja exce­lea­ză la acest capi­tol.

Con­ti­nu­a­rea, pe bns.ro/info-bns/574-comunicat-de-presa-bns


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply