BEC Mangalia a comunicat numărul total de candidați propuși de fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală, sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale, care participă la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

0
434

Anun­țul nr. 288/22.09.2020 al Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scrip­ție Nr.2 Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu pri­vi­re la numă­rul total de can­di­dați pro­puși de fie­ca­re par­tid poli­tic, ali­an­ță poli­ti­că, ali­an­ță elec­to­ra­lă, sau orga­ni­za­ție a cetă­țe­ni­lor apar­ținând mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le, care par­ti­ci­pă la ale­ge­ri­le din cir­cum­scrip­ția elec­to­ra­lă nr.2 – Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, repre­zen­tat de numă­rul de can­di­dați pen­tru Con­si­li­ul Jude­țean și pen­tru pre­șe­din­te­le aces­tu­ia, pre­cum și pen­tru Con­si­li­ul local și Pri­mar.


Man­ga­lia News, 23.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply