ATENȚIE, ȘOFERI! S‑au reluat lucrările de reparații pe sectorul de beton al Autostrăzii Soarelui (A2)!

0
200

Luni, 14.09.2020, s‑au relu­at lucră­ri­le de repa­ra­ții pe sec­to­rul de beton al autos­tră­zii A2, Bucu­rești-Con­stan­ța, după cum urmea­ză:

Lot 1 — Calea 2 (Con­stan­ța — Bucu­rești), între km 17+000 și km 24+000;

Lot 2 — Calea 1 (Bucu­rești — Con­stan­ța), între km 33+000 și km 36+000;

Calea 2 (Con­stan­ța — Bucu­rești), între km 24+000 și km 27+000.

Lucră­ri­le con­stau în fre­za­rea dale­lor de beton pe o gro­si­me de 8 cm, efec­tu­a­rea repa­ra­ți­i­lor și col­ma­ta­rea fisu­ri­lor acti­ve, pre­cum și repa­ra­rea ros­tu­ri­lor degra­da­te, atât pe calea 1, cât și pe calea 2.

Lucră­ri­le de repa­ra­ții pe acest sec­tor de autos­tra­dă au înce­put în luna sep­tem­brie 2019 și au ca ter­men con­trac­tu­al de fina­li­za­re 24 de luni și se exe­cu­tă pe două loturi, ast­fel:

· Lotul 1 km (12+000 — km 24+000) Calea 1 și 2, are o lun­gi­me de 12 km, și este exe­cu­tat de S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. la o valoa­re a lucră­ri­lor de 41.7 mil lei, fără TVA;

· Lotul 2 km (24+000 — km 36+000) Calea 1 și 2, tot în lun­gi­me de 12 km, este exe­cu­tat de S.C. SAGA BUSINESS CONSTRUCT S.R.L, la o valoa­re a lucră­ri­lor de 44.9 mil lei, fără TVA.

După iar­na 2019 – 2020, lucră­ri­le de repa­ra­ții pe autos­tra­da A2 au fost relu­a­te în data de 15.02.2020, iar în con­di­ți­i­le tra­fi­cu­lui redus din peri­oa­da pan­de­mi­ei gene­ra­te de COVID 19, pre­cum și dato­ri­tă con­di­ți­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce favo­ra­bi­le, în 5 luni, CNAIR a fina­li­zat 33 km de lucrări de întreţi­ne­re pe acest tron­son de autos­tra­dă.

Pre­ci­zăm că în luna iunie 2020, CNAIR a sus­pen­dat lucră­ri­le la par­tea caro­sa­bi­lă pen­tru flui­di­za­rea tra­fi­cu­lui ruti­er pe peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le cu aten­tie și să res­pec­te sem­na­li­za­rea ruti­e­ră exis­ten­tă, pre­cum si res­tric­ți­i­le de vite­ză insti­tu­i­te în zona lucră­ri­lor, și anu­me de 60 km/h.


Man­ga­lia News, 15.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply