ARCA TV — Rețeaua Profesioniștilor, cu prof. dr. Florian COLCEAG și genialul inventator român Iuliean HORNET [VIDEO]

0
266

ARCA TV: “Fie­ca­re om tre­bu­ie să se dezvol­te pe geni­a­li­ta­te”, este răs­pun­sul Prof. Dr. Flo­ri­an Col­ceag la comen­ta­ri­i­le emi­siu­nii ante­ri­oa­re, pen­tru care vă mul­țu­mim. Avem onoa­rea de a‑l avea ca invi­tat în emi­siu­ne pe unul din­tre cei mai geni­ali inven­ta­tori din Româ­nia, dl. Iuli­ean Hor­neț.

Dl. Hor­neț va spu­ne lucru­ri­lor pe nume, cu ce pro­ble­me s‑a con­frun­tat în imple­men­ta­rea pro­iec­te­lor care ar putea rezol­va cri­ze­le, des­pre inven­ți­i­le lega­te de ener­gie, infec­ții ale apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor, luă­ri­le de cuvânt în cadrul Sum­mit-uri­lor la care a fost invi­tat si unde întot­dea­u­na a pro­mo­vat Româ­nia și pe româ­nii care au reu­șit, prin inven­ti­că, să pună Româ­nia pe har­ta lumii.

O emi­siu­ne în care Rețea­ua Pro­fe­si­o­niș­ti­lor prin­de con­tur, ca solu­ție pen­tru o Româ­nie pros­pe­ră, care a fost difu­za­tă în pre­mie­ră sâm­bă­tă, 5 sep­tem­brie 2020.


*Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, poa­te fi vizi­ta­tă aici: https://bit.ly/34S9tTh.


Man­ga­lia News, 07.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply